Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CNP 40/12
POSTANOWIENIE
Dnia 13 lutego 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Lech Walentynowicz
w sprawie ze skargi A. K.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia Sądu Okręgowego w G.
z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. […]
w sprawie z wniosku "V. " S.A. w G.
przy uczestnictwie A.K . i G, Zakładu Elektroenergetycznego S.A.
o zasiedzenie,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2013 r.,
1) odrzuca skargę;
2) nie obciąża skarżącego kosztami postępowania skargowego.
Uzasadnienie
2
Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2010 r. Sąd Okręgowy w G. (sygn. akt III
Ca …/10) oddalił apelację uczestnika postępowania A.K. i oddalił wniosek
wnioskodawcy o przyznanie kosztów postępowania odwoławczego.
A. K. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia Sądu Okręgowego. Kwestionowanemu orzeczeniu zarzucił
naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 292 k.c. w zw. z art. 352 § 1 k.c.
przy zastosowaniu art. 176 § 1 k.c. i w zw. z art. 172 k.c.).
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W sprawie była możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia
Sądu Okręgowego.
W postępowaniu nieprocesowym, zgodnie z treścią art. 5192
§ 1 k.p.c.
można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia
co do istoty sprawy sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie,
jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana
lub uchylenie tego postanowienia w drodze przysługujących stronie środków
prawnych nie było i nie jest możliwe. W wypadkach wyjątkowych, o których mowa
w art. 5192
§ 2 k.p.c., można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu pierwszej lub drugiej
instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała
z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub
uchylenie postanowienia w drodze innych przysługujących stronie środków
prawnych.
Pojęcie wyjątkowego wypadku, o którym jest mowa w art. 5192
§ 2 k.p.c.
obejmuje szczególne sytuacje polegające na tym, że strona z przyczyn
niezawinionych i usprawiedliwiających jej zaniechanie nie mogła skorzystać
ze zwykłych środków prawnych. Obowiązek ich wykazania obciąża stronę, która
chce skorzystać z możliwości wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego orzeczenia (postanowienie Sądu Najwyższego
z 24 lipca 2007 r., IV CNP 80/07, niepubl.).
3
We wniesionej skardze nie zostały wykazane okoliczności pozwalające
uznać, że w sprawie zachodzi wyjątkowy wypadek w rozumieniu art. 5192
§ 2 k.p.c.
W sprawie zakończonej prawomocnie postanowieniem Sądu Okręgowego,
wnioskodawca żądał stwierdzenia nabycia przez zasiedzenia służebności
odpowiadającej treści służebności przesyłu. Skarżący uczestnik postępowania sam
wskazał, że doszło do upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W istocie
skarżący zastępuje skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia środek prawny, który przysługiwał mu od prawomocnego postanowienia
sądu drugiej instancji.
Jeżeli strona miała obiektywną możliwość skorzystania z instancji
odwoławczej i z tej możliwości nie skorzystała z przyczyn leżących po jej stronie,
to skarga jest niedopuszczalna. Następuje to zarówno przy świadomej rezygnacji
z wniesienia środka odwoławczego, jak i przy zawinionej przez stronę niemożności
skorzystania z takiego środka (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
23 stycznia 2008 r. V CNP 187/07; OSNC-ZD 2008/4/107).
Wobec powyższego na podstawie art. 4248
§ 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2
k.p.c., Sąd Najwyższy odrzucił skargę. O kosztach postępowania orzeczono
na podstawie art. 520 § 2 k.p.c.
es