Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 288/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia skarżącego K. P.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. akt I C 946/12 , w przedmiocie odrzucenia jego zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 22 października 2012 r. o oddaleniu wniosku skarżącego o ustanowienie pełnomocnika

w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 28 września 2010 r. o sygn. akt

I C upr 225/10

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie odrzucił zażalenie skarżącego K. P. na postanowienie tego Sądu z dnia 22 października 2012 r. o odmowie ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu wskazał, że pismem doręczonym per aviso w dniu 31 grudnia 2012 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia jego braków formalnych przez dołączenie odpisu zażalenia wraz z załącznikami w postaci zaświadczenia lekarskiego oraz wypisu ze szpitala, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych zażalenia do uzupełnienia, których został wezwany, natomiast w dniu 8 stycznia 2013 r. przedłożył wyłącznie odpisy załączników do zażalenia.

W zażaleniu na to postanowienie K. P. wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia, wskazując że w terminie tj. 8 stycznia 2013 r. wykonał zarządzenie Sądu.

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Sąd Rejonowy trafnie odrzucił zażalenie skarżącego K. P. na postanowienie z dnia 22 października 2012 r. skoro termin do uzupełnienia jego braków upłynął bezskutecznie 7 stycznia 2013 r. Skarżący dopiero w piśmie procesowym z dnia 8 stycznia 2013 r. przedłożył jedynie załączniki do zażalenia, zaś odpis zażalenia 11 stycznia 2013 r. Uniemożliwiło to nadanie zażaleniu dalszego biegu i Sąd Rejonowy był zobligowany przepisem art. 370 kpc w zw. z art. 397§2 zd. 1 kpc do jego odrzucenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił zażalenie stosownie do art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 z.d. 1 kpc w zw. z art. 505 10 §1 kpc.