Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Gz 59/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

Sędziowie: SSO Krzysztof Górski

SSO Piotr Sałamaj

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 roku, w Szczecinie,

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku A. P.

przy udziale J. D. i M. D.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wnioskodawców na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2013 roku, w sprawie o XI GCo 113/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w dniu 26 września 2000 roku przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w sprawie XI Ng 439/00, z uwzględnieniem postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 roku (XI GCo 381/08) o nadaniu klauzuli również przeciwko małżonce dłużnika oraz postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 3 lutego 2009 roku (XI GCo 95/09) o zmianie wierzyciela na H. B., na rzecz następcy prawnego dotychczasowego wierzyciela, A. P.. W uzasadnieniu stwierdził, że wnioskodawca wykazał przejęcie praw wynikających z powyższego tytułu egzekucyjnego dokumentem umowy przelewu wierzytelności z dnia 13 września 2010 roku, z notarialnym poświadczeniem podpisów na tej umowie.

Dłużnicy zaskarżyli powyższe postanowienie w całości podnosząc, że zaspokoili zobowiązanie wynikające z tytułu egzekucyjnego objętego klauzulą.

Wnioskodawca zaprzeczył twierdzeniom dłużników i wniósł o oddalenie zażalenia oraz o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne. Przedmiotem postępowania klauzulowego nie jest ustalenie, czy zobowiązanie stwierdzone tytułem egzekucyjnym, którego klauzula ma dotyczyć, zostało zaspokojone i w jakim zakresie. Z kolei gdy chodzi o klauzulę wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela, postępowanie ogranicza się do zbadania, czy doszło do tego następstwa, temu zaś służy nałożenie na wnioskodawcę obowiązku wykazanie następstwa dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 788 § 1 k.p.c.). Dłużnicy nie zaprzeczyli, że wnioskodawca taki dokument przedstawił, co zresztą Sąd Rejonowy stwierdził w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

W związku z powyższym bez znaczenia są twierdzenia dłużników, jak też przeciwstawianie się im przez wnioskodawcę, w sprawie stanu zobowiązania wynikającego z tytułu egzekucyjnego, którego dotyczy nadana klauzula. Zagadnienie to może być przedmiotem postępowania o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 385 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. należało oddalić zażalenie jako bezzasadne. Żądanie przez wnioskodawcę zasądzenia zwrotu kosztów postępowania jest bezprzedmiotowe w sytuacji gdy nie wykazał on poniesienia w tym postępowaniu jakichkolwiek kosztów.

SSO Piotr Sałamaj SSO Krzysztof Górski SSO Leon Miroszewski