Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII Gz 230/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Dariusz Janiszewski

Sędziowie: SSO Bożena Kachnowicz - Kokot

del. SSR Magdalena Kiedrowicz-Kopeć (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o przymuszenie do złożenia wniosku i dokumentów

na skutek zażalenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w P.

od postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 25 marca 2013r., sygn. akt GD VIII Ns-Rej KRS (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Sygn. akt XII Gz 230/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 25 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku umorzył postępowania z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. w sprawie o przymuszenie do złożenia wniosków i dokumentów w przedmiocie skargi Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. na postanowienia referendarza sądowego z dnia 4 października 2012 r. Kosztami postępowania Sąd Rejonowy obciążył Skarb Państwa.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy powołał się na art. 9a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o KRS, wskazując, iż przepis ten umożliwia Sądowi odstąpienie od wszczynania postępowania przymuszającego w stosunku do tzw. ,,spółek śpiących” czy ,,martwych” tj. spółek nie prowadzących żadnej działalności gospodarczej. W odniesieniu do (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w K. brak jest jakichkolwiek przesłanek do twierdzenia, iż prowadzi ona działalność gospodarczą, jak również niecelowe jest wszczynanie postępowania przymuszającego.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Naczelnik Urzędu Skarbowego w P., zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie:

1)  art. 232 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, iż w prowadzonej z urzędu sprawie dotyczącej przymuszenia do złożenia wniosków i dokumentów wnioskodawca – jako podmiot informujący o przesłankach inicjujących to postępowanie zobowiązany jest wykazać, iż uczestnik faktycznie prowadzi działalność gospodarczą;

2)  art. 9a w zw. z art. 9 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez niewłaściwą jego wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w przypadku podmiotu nie składającego sprawozdań finansowych na sądzie rejestrowym nie spoczywa obowiązek podjęcia z urzędu działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego ,,martwego podmiotu”.

Skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że Sąd Rejonowy dokonał błędnej interpretacji art. 9 a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, albowiem niesłusznie przyjął, że skoro w stosunku do podmiotów wpisanych do Rejestru Handlowego, które zaprzestały prowadzenia działalności, stosowanie trybu z art. 24 ustawy o KRS nie jest obowiązkowe, to nie będzie on stosował tego trybu w stosunku do (...) sp. z o. o. Skarżący stwierdził, ze powyższe stanowisko jest błędne w kontekście funkcji pełnionych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nadto, argumentował, iż Sąd ustalając, czy (...) sp. z o. o. nie prowadzi działalności gospodarczej oparł się wyłącznie na aktach rejestrowych i zaniechał prowadzenia postępowania dowodowego na tą okoliczność.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 370 k.p.c. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W myśl art. 373 k.p.c. Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu. Przy tym z art. 397 § 2 k.p.c. wynika, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym.

Badając dopuszczalność wniesienia zażalenia Sąd ustala między innymi, czy jest ono dopuszczalne pod względem podmiotowym, a więc czy zostało wniesione przez uprawniony podmiot. Podmiotami uprawnionymi do składania środków zaskarżenia w sprawach rejestrowych są wnioskodawca i uczestniczy tego postępowania (strony postępowania). Stronami postępowania rejestrowego mogą być podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 694 3§2 k.p.c.), a także na zasadach ogólnych (art. 510 § 1 k.p.c.) inne osoby, o ile wykażą istnienie interesu prawnego. Przy czym , jak zgodnie przyjmuje się w judykaturze chodzi tu o interes prawny ( a więc nie interes emocjonalny, gospodarczy lub czysto faktyczny) wynikający z pewnych zdarzeń prawnych, które wywołują konieczność uregulowania wiążących się z nimi stosunków prawnych i rodzą obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania lub wzięcia w nim udziału (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1981 r., sygn. akt III CZP 2/81, OSNCP 1981, Nr 8, poz. 144, LEX nr 2619). Interes prawny nie może być pojmowany zbyt szeroko, a zainteresowany winien wykazać, jakich konkretnych jego praw dotyczyć ma wynik postępowania (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 1998 roku, sygn. akt I Aca 1034/97, OSA 1999, Nr 11-12, poz. 55, LEX nr 36268). Niemniej jednak interesem tym dysponuje osoba, której sfery prawnej dotyczy wynik postępowania rejestrowego. Innymi słowy wynik postępowania rejestrowego musi wywierać skutki prawne w sferze jej praw i obowiązków.

W ocenie Sądu Okręgowego wynik niniejszego postępowania nie dotyczy praw i obowiązków Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w P.. Nie ulega wątpliwości, iż ewentualna decyzja Sądu w przedmiocie wszczęcia postępowania przymuszającego o wpis podmiotu do rejestru wywierałaby skutki prawne w sferze praw i obowiązków (...) sp. z o. o. z siedzibą w K., czy członków zarządu tej spółki. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. jest w niniejszej sprawie wyłącznie podmiotem zgłaszającym o istnieniu podejrzenia, że (...) sp. z o. o. nie wykonała obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także obowiązku składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Reasumując, w ocenie Sądu Okręgowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego, jako podmiot niebędący stroną niniejszego postępowania, nie jest legitymowany do wnoszenia środków zaskarżenia w sprawie.

Wskazując na powyższe motywy, na mocy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.