Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1295/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D. (D.)

przeciwko L. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt I C 1721/13

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Wodzisławiu Śląskim do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Ca 1295/14

UZASADNIENIE

Powód M. D. żądał zasądzenia na jego rzecz od pozwanej L. S. kwoty 2.300 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 01 2013r. oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając żądanie twierdził, że pozwana nie wywiązała się z łączącej strony umowy pożyczki i nie zwróciła mu pożyczonych jej kwot.

Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód Lublinie sporządził w dniu 6 03 2013r. nakaz zapłaty w którym polecił pozwanej zapłacić powodowi dochodzone należności.

Pozwana L. S. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty,

w którym wnosił o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz od powoda zwrotu kosztów procesu. Zaprzeczył, że zawarła z powodem umowę pożyczki oraz z ostrożności procesowej podniosła zarzut przedawnienia dochodzonych należności.

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w wyroku z dnia 24 04 2014r. oddalił powództwo.

W ustalonym stanie faktycznym w motywach rozstrzygnięcia przywołał regulacje: art. 720 § 1 i 2 k.c. art. 73 § 1 k.c. i art. 74 § 2 k.c. Wyjaśnił, że oddalił wnioski dowodowe powoda o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron na okoliczność udzielenia przez niego pożyczki pozwanej, gdyż pozwana kategorycznie sprzeciwiła się ich przeprowadzeniu, a powód przedkładając na te okoliczność wydruki przelewów internetowych nie uprawdopodobnił za pomocą pisma faktu jej udzielenia. Następnie stwierdził, że z mocy regulacji art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. na powodzie spoczywał ciężar wykazania tej okoliczności

i wobec nie udowodnienia przez niego istnienia dochodzonych roszczeń uznał powództwo za bezzasadne.

Orzeczenie zaskarżył powód W. D. , który wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, bądź jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od pozwanej zwrotu kosztów procesu za obie instancje.

Zarzuciła, że przy ferowaniu wyroku naruszono wskazane w apelacji przepisy prawa procesowego i materialnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powód oparł powództwo na twierdzeniu, iż łączyła go z pozwaną umowa pożyczki uregulowana w art. 720 i nast. k.c.

Z twierdzeń pozwu wynika, że umowa miała zostać zawarta ustnie, tj. bez dochowania wymaganej w art. 720 § 2 k.c. formy pisemnej.

W niniejszej sprawie nie występuje spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w rozumieniu regulacji art. 74 § 2 k.c., a pozwana kwestionując jej zawarcie sprzeciwiła się przeprowadzenie dowodów z zaoferowanych na tę okoliczność przez powoda zeznań świadków i przesłuchania stron.

Oprócz tych dowodów powód na okoliczność zawarcia przez strony umowy pożyczki zaoferował Sądowi dodatkowo dowody z wydruków komputerowych potwierdzeń przelewów dokonanych przez bank z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy pozwanej kwot: 1000zł i 1.300zł.

Jakkolwiek w momencie ich sporządzenia miały one postać elektroniczną, to z chwilą ich przesłania powodowi i wydrukowania ich uzyskały one postać pism.

Ich treść koreluje z twierdzeniami pozwu i uprawdopodabnia udzielenie przez powoda pożyczki pozwanej.

Dlatego ich przedłożenie przez powoda należy uznać za początek dowodu na piśmie, co w świetle przywołanej powyżej regulacji prawnej obligowało Sąd pierwszej instancji do dopuszczenia i przeprowadzenia zaoferowanych mu przez powoda dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron.

Nie czyniąc tego Sąd pierwszej instancji naruszył tę regulację, w następstwie czego nie rozpoznała istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c.

Czyni to apelacje uzasadnioną i skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Reasumując zaskarżony wyrok jest wadliwy i dlatego apelację powoda jako uzasadnioną uwzględniono orzekając jak sentencji w oparciu o regulację art. 386 § 4 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i przeprowadzi zaoferowane mu przez powoda dowody z potwierdzeń przelewów dokonanych przez bank z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy pozwanej oraz z zeznań świadków i przesłuchania stron.

SSO Leszek Dąbek