Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 1210/12

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Katarzyna Wołoszczak

Sędziowie:

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

SSA Hanna Hańczewska-Pawłowska (spr.)

Protokolant:

st.sekr.sądowy Agnieszka Perkowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 na posiedzeniu jawnym

sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Sp. z o.o. w S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

przy udziale zainteresowanych: Z. R., B. R., A. P., I. O., Z. T.

o podstawę wymiaru składek

na skutek apelacji odwołującego Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Sp. z o.o. w S.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze

z dnia 29 czerwca 2012 sygn. akt IV U 1191/12

p o s t a n a w i a :

1.  umorzyć postępowanie apelacyjne;

2.  zasądzić od odwołującej spółki na rzecz pozwanego kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2012r., sygn. akt IV U 1191/12, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołania oraz zasądził na rzecz pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) sp. z o.o. w S. na rzecz pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. 300 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Powyższy wyrok w całości apelacją z dnia 20 sierpnia 2012r. w całości zaskarżył płatnik składek (...) sp. z o.o. w S..

W odpowiedzi na apelację, ZUS wniósł o jej oddalenie oraz zasadzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem z dnia 19 marca 2013r. apelujący płatnik (...) sp. z o.o. w S. cofnął wniesioną apelację i wniósł o umorzenie postępowania, a także o nieobciążanie odwołującej kosztami postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 391 § 2 k.p.c., w razie cofnięcia apelacji Sąd II instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Zgodnie zaś z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd (§ 2).

Mając na uwadze powyższe oraz treść oświadczenia odwołującej Spółki, w przedmiocie cofnięcia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 lutego 2012r., sygn. akt IV U 1191/12, Sąd Apelacyjny działając na podstawie art. 391 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

Sąd Apelacyjny wskazuje, że mając na uwadze art. 469 k.p.c., dokonał kontroli cofnięcia apelacji przez płatnika i mając na uwadze linię orzeczniczą w sprawach tożsamych z tą, która legła u podstaw wydania wyroku Sądu I instancji, stwierdził, że cofnięcie apelacji przez płatnika, nie naruszy jego słusznych interesów.

Orzeczenie o kosztach zawarte w pkt. 2 postanowienia znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 98 § 1 i 3 i art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Sąd Apelacyjny miał przy tym na uwadze okoliczność, iż połączenie oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia na podstawie art. 219 k.p.c. nie oznacza, że takie połączenie tworzy jedną nową sprawę i koszty zastępstwa procesowego były należne organowi rentowemu za każdą ze spraw połączonych.

Organ rentowy reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika złożył odpowiedz na apelację, w której domagał się zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, a zatem Sąd jest związany tym wnioskiem. ZUS jako strona nie cofnął wniosku o zasądzenie kosztów, a zatem brak było podstaw do uwzględnienia wniosku zawartego w piśmie Spółki z dnia 19 marca 2013r.

/SSA Hanna Hańczewska-Pawłowska/ /SSA Katarzyna Wołoszczak/ /SSA Iwona Niewiadowska-Patzer/