Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 606/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

L., dnia 23 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Monika Różycka

Protokolant: Magdalena Szałowicz-Przybyła

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 r. na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Komendanta Wojewódzkiego Policji we W.

przeciwko F. M.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego F. M. na rzecz strony powodowej Skarbu Państwa- Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. kwotę 948,17 złotych ( dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 18 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  zasądza od pozwanego F. M. na rzecz strony powodowej Skarbu Państwa- Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  brakującymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Strona powodowa Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji we W. domagał się zasądzenia od pozwanego F. M. kwoty 948,17zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 17.12.2010r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa podała, że pozwany w dniu 28.09.2010r. w Ś., kierując rowerem i będąc w stanie nietrzeźwości, wjechał w policyjny samochód służbowy strony powodowej, w wyniku czego uszkodził przedni zderzak i pokrywę silnika pojazdu. Czynem swym pozwany spowodował szkodę w majątku Skarbu Państwa na kwotę 948,17zł i został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 24.02.2011r. w sprawie II W 344/11.

Pozwany wezwany do zapłaty nie naprawił wyrządzonej stronie powodowej szkody.

Nakazem zapłaty z dnia 6 marca 2012r. w sprawie I Nc 4780/11 Sąd Rejonowy w Lubinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany F. M. wskazał, że zaskarża nakaz zapłaty w całości. Nadto zarzucił, że funkcjonariusz policji wjechał w niego umyślnie pojazdem.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 28 września 2010r. w Ś. na ulicy (...) pozwany F. M. kierując rowerem w stanie nietrzeźwości spowodował zagorzenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierującemu radiowozem marki K. o nr rej. (...) sierżantowi K. P., w ten sposób, że podczas manewru mijania uderzył w radiowóz. Za czyn ten został ukarany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 24.02.2011r. w sprawie o sygn. akt II W 344/11.

U pozwanego ustalono bezpośrednio po zdarzeniu zawartość alkoholu we wdychanym powietrzu 0,88mg/dm 3 a następnie 0,89 mg/dm 3.

W wyniku tego zdarzenia uległa uszkodzeniu pokrywa silnika i przedni zderzak.

Strona powodowa poniosła szkodę w kwocie 948,17zł . Na powyższą kwotę składają sie: koszt zakupów materiałów według załączonych faktur wystawionych na kwoty: 191,30zł i 204,87zł. Pozostała kwota - 552zł - stanowi wysokość kosztów robocizny ustalanych za według stawki 1rbg, w wysokości 46zł w oparciu o Kartę pracy S.O.S – Stacji Obsługi (...) w L..

Dowód: akta SR w Lubinie ii w 344/11,

meldunek o kolizji, k. 8,

raport, k. 9,

notatka urzędowa, k. 10,

protokół oględzin, k. 11,

protokół szkody nr 14/10, k. 12,

zestawienie kosztów likwidacji, k. 14,

sprawozdanie, k. 16,

faktura VAT (...), k. 30,

faktura VAT (...)/ (...), k. 31,

zeznania świadka A. K., k. 228 vetre – 229,

zeznania świadka K. P., k. 229 i verte,

zeznania świadka A. Z., k. 229 verte – 230,

częściowo zeznania pozwanego F. M., k. 231.

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo było uzasadnione niemal w całości.

Strona powodowa oparła swoje roszczenie o treść art. 415 kc, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że pozwany, będąc w stanie nietrzeźwości podczas manewru mijania uderzył w radiowóz policyjny. Na powyższe wskazują zeznania świadków: K. P. oraz A. Z. oraz ustalenia poczynione w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Lubinie w sprawie II W344/11. W myśl art. 11 kpc ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

Wysokość szkody sąd ustalił w oparciu o faktury VAT wystawione na kwoty: 191,30zł i 204,87zł. naraz o zestawienie kosztów likwidacji szkody z którego wynika - wysokość kosztów robocizny ustalanych według stawki 1rbg, w wysokości 46zł w oparciu o Kartę pracy S.O.S – Stacji Obsługi (...) w L. na kwotę - 552zł.

W ocenie Sądu ekonomicznie nieuzasadnione było uwzględnienie wniosku pozwanego o sporządzenie dowodu z opinii biegłego, bowiem koszt opinii z pewnością przekroczyłby wysokość dochodzonego roszczenia. Dlatego też Sąd oddalił ten wniosek dowodowy, zwłaszcza, że z zasad doświadczenia życiowego i zawodowego, w tym dotyczących roszczeń odszkodowawczych dochodzonych od ubezpieczalni - wynika , że koszt naprawy pojazdu w serwisie wynosi ok. 95- 120 zł za 1 rbg.

Orzeczenie o odsetkach oparto o treść art. 481 § 1 i § 2kc zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Termin wymagalności świadczenia upływał w dniu 17.12.2010r. , co wynika z wezwania z dnia 17.11.2010r. ( k. 15 akt) i dlatego odsetki ustawowe należało zasądzić od dnia 17.12.2010r. i w pozostałym zakresie roszczenie oddalić ( co do odsetek za 1 dzień ).

Orzeczenie o kosztach oparto o treść art. 100 kpc, zgodnie z którym Sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania.