Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 638/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk

Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2012 r. w Opolu

sprawy z powództwa W. B.

przeciwko Z. B.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej Z. B. na rzecz powoda W. B. kwotę 78.818,67 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 67/100) wraz z ustawowymi odsetkami:

a)  od kwoty 12214,80 zł od dnia 31 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 4699,40 zł od dnia 16 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

c)  od kwoty 4802,44 zł od dnia 21 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

d)  od kwoty 6110,21 zł od dnia 06 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

e)  od kwoty 7404,69 zł od dnia 13 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

f)  od kwoty 11159,21 zł od dnia 20 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

g)  od kwoty 11572,31 zł od dnia 27 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

h)  od kwoty 10878,30 zł od dnia 3 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,

i)  od kwoty 9977,31 zł od dnia 10 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanej Z. B. na rzecz powoda W. B. kwotę 3.941,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 638/12

UZASADNIENIE

Powód W. B. po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu wniesionego do tut. Sądu w dniu 18 lipca 2012r. skierowanego przeciwko pozwanej Z. B. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwana ma zapłacić na rzecz powoda kwotę 78. 818,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 12214,80 zł za czas od 31 stycznia2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4699,40 zł za czas od 16 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4802,44 zł za czas od 21 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 6110,21 zł za czas od 06 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 7404,69 zł za czas od 13 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11159,21 zł za czas od 20 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11572,31 zł za czas od 27 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10878,30 zł za czas od 3 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9977,31 zł za czas od 10 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty.

Ponadto zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż w okresie od stycznia do marca 2012r. prowadząc indywidualne gospodarstwo rolne zbył na rzecz pozwanej tuczniki o łącznej wartości dochodzonej niniejszym pozwem. Terminy płatności poszczególnych faktur określono w rubryce termin zapłaty na 14 dni. Pomimo wezwania do zapłaty pozwana dochodzonej należności nie uiściła.

Nakazem zapłaty z dnia 24 września 2012r. wydanym w postępowaniu upominawczym zasądzono od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami i kosztami procesu (k.28).

W dniu 5 października 2012 r. pozwana wniosła zażalenie na koszty, a następnie w dniu 15 października 2012r. pozwana złożyła sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwana nie przeczyła istnieniu zobowiązania, kwestionując natomiast jego wymagalność. Wskazała również, iż w chwili obecnej jest na etapie sprzedaży prowadzonego przez siebie zakładu i nie dysponuje dochodzoną przez powoda kwotą. Pozwana zadeklarowała jednocześnie, że po zakończeniu sprzedaży zakładu masarskiego ureguluje zaległe względem powoda należności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W okresie od stycznia do marca 2012r. powód prowadząc indywidualne gospodarstwo rolne zbył na rzecz pozwanej tuczniki o łącznej wartości 78.818,67zł . Terminy płatności poszczególnych faktur określono w rubryce termin zapłaty na 14 dni. Pomimo wezwania do zapłaty pozwana dochodzonej należności nie uiściła.

Dowód: faktury VAT k. 8-16

przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania k. 3-5

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Dokonując oceny zasadności powództwa Sąd miał na uwadze całość zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego, wyżej wskazanego, na podstawie którego ustalono wyżej opisany stan faktyczny.

Powód żądanie swoje opierał na fakcie sprzedaży pozwanej towaru wartości 78.818,67 zł w ilości zgodnej ze złożonym przez pozwaną zamówieniem oraz na uchybieniu przez pozwaną ustalonego 14 dniowego terminu zapłaty poszczególnych faktur. Pozwana nie kwestionowała ani faktu dostarczenia jej towaru ani nie zarzuciła, aby do towaru nie były dołączone faktury określające cenę na łączną kwotę dochodzona niniejszym pozwem, co wynika wprost z oświadczenia złożonego przez pozwaną w sprzeciwie od nakazu zapłaty w którym uznała w całości roszczenie dochodzone pozwem. Pozwana kwestionowała jedynie jego wymagalność wskazując, iż chwili obecnej jest na terapie sprzedaży prowadzonego przez siebie zakładu i nie dysponuje dochodzoną przez powoda kwotą. Pozwana zadeklarowała jednocześnie, że po zakończeniu sprzedaży zakładu masarskiego ureguluje zaległe względem powoda należności.

Jak wynika z ustaleń poczynionych w niniejszej sprawie dochodzona należność w kwocie 78.818,67 zł potwierdzona została wystawionymi przez powoda fakturami VAT, których szczegółowe zestawienie stanowi załącznik do wezwania do zapłaty. Wymieniona kwota została powiększona o należne odsetki za zwłokę w płatności, obliczone od dnia wymagalności każdej z faktur VAT do dnia zapłaty.

Skoro pozwana przyjęła bez zastrzeżeń świadczenie powoda to tym samym zobowiązana była do spełnienia swojego zobowiązania wzajemnego. Umowa sprzedaży łącząca strony (art. 535 § 1 kc) jest bowiem umową wzajemną i ekwiwalentną. Dlatego też mając na względzie fakt, iż pozwana pozostaje w zwłoce ze spełnieniem świadczenia pieniężnego zgodnie z ustalonym przez strony terminem płatności w tej sytuacji powodowi należy się kwota dochodzona niniejszym pozwem wraz z odsetkami wyliczonymi zgodnie z treścią art. 481 kc. Podnoszone przez pozwaną okoliczności świadczące o aktualnych trudnościach finansowych nie mogą być przesłanką oddalenia żądania powoda.

Rozstrzygnięcie o kosztach oparte jest na treści art. 98 kpc. Wynika z niego, iż strona przegrywająca proces (tu pozwana) winna zwrócić stronie przeciwnej koszty. Zasadzone koszty to kwota 3941 zł stanowiące pobrana od powoda opłatę od pozwu.

Wobec wniesienia przez pozwaną osobno sprzeciwu oraz zażalenia na koszty, Sąd przyjął obydwa te środki zaskarżania do rozpoznania łącznie.