Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I S 38/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2013r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący SSA Ewa Tkocz (sprawozdawca)
Sędziowie: SA Elżbieta Karpeta
SO (del.) Tomasz Ślęzak

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2013r.
na posiedzeniu niejawnym
skargi J. J.
o stwierdzenie przewlekłości w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym
w C. pod sygnaturą akt I C 384/12

p o s t a n a w i a:

odrzucić skargę.

Sygn. akt I S 38/13

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 lutego 2013r. J. J. domagał się stwierdzenia przewlekłości w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w C. pod sygnaturą akt I C 384/12 postępowaniu. Wskazał, że nieuzasadniona okolicznościami zwłoka w rozpoznawaniu sprawy przez ten Sąd w okresie od 15 sierpnia 2012r. do 14 lutego 2013r. była przyczyną powstania po jego stronie strat finansowych i zdrowotnych.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze strony na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) uprawnionym do wniesienia skargi w postępowaniu cywilnym jest strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania. Natomiast art. 9 ust. 2 tej ustawy stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego.

Jak wynika z pisemnej informacji Sądu Okręgowego w C. oraz wydruku komputerowego „Historii sprawy” dołączonej przez ten Sąd, skarga niniejsza dotyczy sprawy, w której J. J. nie jest stroną postępowania. Tym samym zaś, jako niespełniająca wymogów z art. 3 pkt 5 ustawy o skardze, podlega ona odrzuceniu na zasadzie art. 9 ust. 2 tej ustawy.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.