Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1235/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Klesyk (spr.)

Sędziowie: SO Marek Boniecki

SO Cezary Klepacz

Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Baran

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r. w Kielcach

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko J. K.

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

z dnia 10 czerwca 2013 r., sygn. III RC 95/13

zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, ze podwyższa alimenty do kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie zamiast do kwoty po 530 złotych miesięcznie, oddala powództwo i apelację w pozostałej części.

Sygn akt IICa1235)13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 czerwca 2013r Sąd Rejonowy w Jędrzejowie alimenty zasądzone od J. K. na rzecz M. K. wyrokiem z dnia 30 października 2008r w sprawie sygn IIIRc 139/08 w kwocie po 400zł miesięcznie podwyższył z dniem 2 mają 2013r do kwoty po 530zł miesięcznie począwszy od 2 mają 2013r, oddalił powództwo w pozostałej części i orzekł o kosztach i rygorze natychmiastowej wykonalności.

Sąd Rejonowy ustalił, że miesięczne koszty utrzymania powódki liczącej 16 lat, rozpoczynającej od września naukę w Liceum Ogólnokształcącym w S.wynoszą 1200zł miesięcznie. Na koszty te składają się wydatki na zakup żywności, środków czystości, telefon, kieszonkowe, korepetycje z matematyki i fizyki, których koszt tygodniowy wynosi od 105 do 175zł . Ponadto do powyższej kwoty należy także doliczyć wydatki związane z corocznym zakupem podręczników, pomocy szkolnych, składki, ubezpieczenia, wakacyjny wyjazd. W tej sytuacji alimenty w wysokości 530zł miesięcznie nie są wygórowane i są adekwatne do potencjalnych możliwości płatniczych pozwanego J. K.lat 55, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 6,18ha, które uprawia i czerpie z niego dochód a nadto ma ukończone kursy operatora wózka widłowego i magazyniera oraz posiada uprawnienia do pracy w charakterze zbrojarza betoniarza. Nie ma innych dzieci .Mieszka z matką która z emerytury w wysokości 850zł miesięcznie pokrywa stałe opłaty, przy czym sąd ocenia , że albo pozwany partycypuje w tych wydatkach określonych przez niego na 855zł miesięcznie albo są one niższe niż wskazał. Dopłaty unijne w kwocie 5 600zł przekazywane są na alimenty powódki. Pozwany dwukrotnie leczył się odwykowo. Uiszcza kwartalna składkę na (...)w wysokości 397zł. Powódka od urodzenia mieszka z matką B. K.w bloku w S.. Za czynsz B. K.płaci 400zł miesięcznie i dodatkowo ponosi wszystkie koszty mediów. Pracuje ona jako nauczycielka z zarobkiem 3336zł netto. Kończy budowę domu w S., w związku z czym spłaca kredyty w wysokości 1500zł miesięcznie. Finansowo pomaga jej ojciec, a dziadek powódki przekazując kwoty od 100zł do 500zł miesięcznie.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł pozwany wnosząc o jego zmianę i oddalenie powództwa o podwyższenia alimentów. Zarzucił nieuwzględnienie zaświadczenia o jego złym stanie zdrowia i niemożności pracy, zawyżenie kosztów utrzymania powódki , której wydatki nie zostały w żaden sposób udowodnione, a w szczególności wydatki na korepetycje, nie zaliczenie kwoty 8 300zł które powódka pobrała na poczet alimentów .

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja odniosła częściowy skutek i doprowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku.

Zasadny okazał się zarzut zawyżenia kosztów utrzymania powódki. Jest niewątpliwe, że alimenty były zasądzane w 2008r i wówczas powódka uczęszczała do V klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z art 135 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych. Jest niewątpliwe, że alimenty na rzecz powódki były zasądzane w 2008r i jej potrzeby od tamtej pory wzrosły, ale na jakim poziomie mogą być one zaspokojone obecnie to już zależy od możliwości majątkowych i zarobkowych obojga zobowiązanych do alimentacji rodziców. Poziom życia dzieci wyznacza poziom życia jego rodziców. Tymczasem w porównaniu do 2008r możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanych zamiast wzrosnąć spadły. Co do B. K. stwierdzić trzeba , że jakkolwiek jej zarobki wzrosły z 2580 zł netto miesięcznie do kwoty 3336zł netto miesięcznie to faktycznie jej realne dochody spadły do około 1800zł z uwagi na obciążenie kredytami w wysokości 1500zł miesięcznie. Także w zgodnie żyjących rodzinach wydatek na dużą inwestycje zmusza do obniżenia poziomu życia jej członków. Co do pozwanego stwierdzić trzeba, że jakkolwiek nie jest osobą niezdolną do pracy ( od decyzji odmawiającej przyznania renty odwołał się do sądu) to niewątpliwie , jak wynika z zaświadczenia lekarskiego z 22 maja 2013r leczy się na szereg chorób, które ograniczają jego sprawność i wydajność, wymagają systematycznej farmakoterapii, rehabilitacji i opieki specjalistycznej, z czym wiążą się wydatki. Od stycznia do maja 2013r trzykrotnie przebywał w szpitalu, a po tej dacie przeszedł operację krtani i koronografię serca. Także B. K. , jak wynika z odpowiedzi na apelację w maju przeszła operację i już wróciła do pracy. Mając na uwadze powyżej ograniczone możliwości zarobkowe rodziców, fakt , że powódka podjęła naukę w liceum w S., czyli w miejscu zamieszkania, to że strona powodowa nie wykazała dalszej potrzeby wydatków na korepetycje , ani ponoszenia innych stałych dodatkowych wydatków poza związanymi z bieżącym utrzymaniem, Sąd Okręgowy ustalił koszty utrzymania powódki na kwotę do 800zł miesięcznie. Tymi kosztami obciążył zobowiązanych w proporcji, pozwany 450zł, B. K. 350zł miesięcznie.

Pozwany nie może się powoływać w sprawie o alimenty na przyszłość na fakt ,że dawno temu, bo w latach 2001-2006 dokonał wpłat lub przekazał środki rzeczowe na poczet zaległych alimentów.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w oparciu o art 386§1 k.p.c. Oddalił dalej idącą apelację w oparciu o art 385 k.p.c.

SSO C Klepacz SSO M Klesyk (spr) SSO M Boniecki