Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 327/13

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz ( spraw.)

Sędziowie:

SA Grażyna Demko

SA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt I C 1297/10

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie .

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem, na podstawie art. 288 kpc w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r w sprawie biegłych sądowych ( Dz.U nr 15, poz. 133) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.1975r. w sprawie kosztów prowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym ( Dz. U nr 46, poz. 254 z późn. zm.), Sąd Okręgowy przyznał biegłemu E. F. (1) wynagrodzenie za sporządzenie opinii w sprawie w kwocie 2987,63 zł.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że Sąd przyjął, że biegły w sporządził opinię w sprawie zgodnie ze zleceniem sądu i w wyznaczonym zakresie oraz przedstawił rachunek, który został sprawdzony przez Oddział Finansowy Sądu pod względem formalnym i rachunkowym . Nie został zakwestionowany . Oznacza to, że stawki wyliczone przez biegłego mają oparcie w obowiązujących przepisach dotyczących wynagrodzenia biegłych – Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.1975r. w sprawie kosztów prowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym ( Dz. U Nr 46, poz. 254 z późn. zm.). Biegły wraz z rachunkiem we wniosku o podwyższenie stawki przedstawił swój staż pracy, wykształcenie, dołączył dowód osiągniętego statusu zawodowego .

Przyznając wynagrodzenie Sąd wziął pod uwagę kwalifikacje biegłego, czas potrzebny na wykonanie opinii, nakład pracy i poniesione w związku z tym wydatki. Sąd wziął także pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, jej obszerność, badanie dokumentacji załączonej do akt sprawy. Sprawa jest skomplikowana , opinia jest nietypowa , duża ilość materiałów do przeczytania i rozważenia ( 7 tomów akt), to uzasadnia podwyższenie biegłemu stawki o 50%.

Od tego postanowienia zażalenie wywiódł powód w zakresie wysokości przyznanego wynagrodzenia , przez bezzasadne podwyższenie stawki godzinowej wynagrodzenia o 50%, a także zaakceptowania 62 godzin pracy przy opracowaniu opinii i wniósł o przyznanie wynagrodzenia w mniejszej wysokości .

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Sąd Okręgowy przyznając wynagrodzenie za sporządzenie opinii dysponował kartą pracy biegłego (k. 1279), zaakceptowanym przez sędziego wnioskiem biegłego o podwyższenie stawki godzinowej o 50% i jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia Sąd Okręgowy rozważał czy podana przez biegłego ilość godzin pracy na opracowanie opinii nie jest rażąco zawyżona, czy sprawa jest skomplikowana czy też nie, czy opinia jest typowa czy też nie, jaki jest materiał sprawy ( obszerność tego materiału – 7 tomów)
i w konsekwencji przyjął, że biegłemu należy przyznać wynagrodzenie w wysokości zgodnej z przedłożonym rachunkiem .

W takiej sytuacji zarzuty podniesione w zażaleniu, bardzo lakoniczne, nie są do podzielenia i dlatego też Sąd Apelacyjny orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc .

(...)

(...)

- (...),

(...)

- (...).

(...).06.13