Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Gz 12/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 kwietnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie XI GC 1053/12, w jego punkcie III

postanawia:

I.  oddalić zażalenie;

II.  zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę 60,00 (sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

VIII Gz 12/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 8.011,29 złotych z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu, umorzył postępowanie, zwrócił powódce kwotę 150 złotych stanowiącą połowę opłaty od pozwu, a w punkcie III zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.367 złotych tytułem kosztów procesu. Umorzenie postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia pozwu, co powódka uzasadniła dokonaniem zapłaty przez pozwaną już po wniesieniu pozwu. W związku z powyższym Sąd Rejonowy uznał, że pozwana przegrała sprawę, toteż powódce należą się koszty, obejmujące kwotę w stawce minimalnej wynagrodzenia radcowskiego i koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Pozwana wniosła zażalenie na to postanowienie w zakresie jego punktu III. Jej zdaniem w sprawie powinien być zastosowany art. 103 k.p.c. nie zaś art. 98, albowiem brak działania powódki przyczynił się do zwiększenia kosztów procesu. Zdaniem pozwanej powódka powinna była cofnąć powództwo zanim doszło do wydania nakazu zapłaty, skoro wcześniej została zaspokojona.

Powódka wniosła o oddalenie zażalenie i zasądzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w przedmiocie kosztów procesu jest prawidłowe. Sąd Okręgowy podziela też argumentację uzasadnienia tego orzeczenia.

Pozwana nie ma racji twierdząc, że w niniejszej sprawie zaszły przesłanki do zastosowania art. 103 k.p.c. Przepis ten przewiduje możliwość (a nie obowiązek) włożenia obowiązku zwrotu kosztów przez stronę, która je wywołała oczywiście niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. Powódce takiego postępowania w niniejszym procesie zarzucić nie można, bowiem to zachowanie pozwanej wywołało te koszty.

Najpierw trzeba stwierdzić, że powódka miała prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę kwoty dochodzonej pozwem. Pozwana nie spełniła zobowiązania w zakreślonym jej terminie mimo wystawienia jej faktur a następnie, już po upływie terminów, mimo wezwania jej przez powódkę do zapłaty.

Niezależnie od tego powódce nie można narzucić obowiązku niezwłocznego powiadomienia o otrzymaniu świadczenia w sytuacji mającej miejsce w niniejszej sprawie. Pozwana zmierza tym zarzutem do przerzucenia na powódkę odpowiedzialności za opóźnienie pozwanej w spełnieniu słusznie dochodzonego roszczenia. Trzeba zauważyć, że pozwana dowodzi dokonania przelewu (a nie wpływu środków na rachunek powódki) w dniu 17 lipca 2012 roku, a więc 1 dzień przed wydaniem nakazu zapłaty. Nie można stwierdzić, że zachowanie powódki było w tej sytuacji oczywiście niesumienne czy oczywiście niewłaściwe.

Reasumując, zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, toteż zażalenie zostało oddalone jako bezzasadne (art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c.).