Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - SSO Tomasz Tatarczyk

SSO Gabriela Sobczyk(spr.)

SSR(del.) Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2015r.

sprawy ze skargi A. K.

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach M. Z. w sprawie egzekucyjnej o sygn. Km 12710/13 toczącej się z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa- Dyrektora Izby Celnej w K.

przeciwko S. K. i A. K.

o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia A. K.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 27 czerwca 2014r., sygn. akt I Co 311/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR(del.) Roman Troll SSO Tomasz Tatarczyk SSO Gabriela Sobczyk

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach odrzucił skargę A. K. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach M. Z. w sprawie Km 12710/13.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że skarżąca w dniu 3 lutego 2014r. wniosła skargę na czynność komornika polegającą na zajęciu przez tego Komornika wierzytelności dłużniczki z rachunku bankowego w (...) Banku (...) SA w K.. Odpis tego zajęcia doręczono skarżącej w dniu 13 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy powołał treść art. 767 3kpc oraz 767§4kpc. Uznał, że w niniejszej sprawie skarżąca złożyła skargę po terminie, co uniemożliwia nadanie jej biegu. Wskazał ponadto, że Sąd nie dopatrzył się konieczności zastosowania czynności nadzorczych w trybie art. 759§2kpc.

Zażalenie na to postanowienie wniosła A. K., wskazując że zaskarżone postanowienie jest błędne. Wskazała, że jej skarga dotyczyła postanowienia komornika., które otrzymała z dnia 29 stycznia 2014r. Jedynie dla pełnego obrazu sprawy dołączyła zajęcie rachunku bankowego z dnia 13 stycznia 2014r. Wyjaśniła, że na zajęcie to złożyła już skargę wcześniej, jednak skargi tej zarejestrowanej pod sygn. akt I Co 185/14 nie opłaciła. Wskazała, że mając rozdzielność majątkową, skarżyła kwestię zabranych jej pieniędzy i tego dotyczyły jej skargi. Zatem skarżąca wskazała, że dotrzymała terminu do wniesienia skargi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku. Zaskarżone postanowienie jest prawidłowe, lecz z przyczyn innych niż wskazane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego.

W skardze wniesionej w dniu 3 lutego 2014r.(data stempla pocztowego) dłużniczka wskazała, że skarży czynność komornika M. Z., lecz nie wskazała jednoznacznie, jakiej czynności dotyczy ta skarga. Wskazała w swej skardze na zajęcie rachunku bankowego oraz postanowienie o umorzeniu postępowania. Nadto wskazała, że komornik winien był dokonać zwrotu niesłusznie zabranych pieniędzy. Do skargi dołączyła kopie obu czynności komornika.

Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2014r. skarżąca została zobowiązana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wskazanie, jaką czynność czy zaniechanie komornika skarży oraz do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie 100 zł o w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to otrzymała w dniu 17 lutego 2014r. W zakreślonym terminie skarżąca uiściła wskazaną opłatę oraz wniosła pismo z dnia 17 lutego 2014r., w którym odniosła się do zachowania komornika, wskazując że dokonał on zaboru jej pieniędzy, nie wskazała jednak czynności komornika, którą skarży.

W tych okolicznościach należało uznać, ze brak formalny skargi nie został usunięty przez skarżącą. Dla merytorycznego rozpoznania skargi konieczne jest bowiem jednoznaczne wskazanie czynności, której skarga dotyczy.

Zgodnie z art. 767 3kpc, Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2kpc.

Skarżąca nie kwestionowała stwierdzenia Sądu Rejonowego o braku podstaw do wydania zarządzeń nadzorczych. Wskazywała jedynie, że nie zaistniała podstawa do odrzucenia skargi.

W ocenie Sądu Okręgowego skarżąca nie usunęła w terminie braków formalnych skargi, co dawało podstawy tym samym do jej odrzucenia.

Nadmienić należy, że w czasie trwania niniejszego postępowania skarżącej zwrócono kwotę 14946, 27 zł, a postanowienie o umorzeniu postępowania wobec niej, jak wskazał komornik, uprawomocniło się. Zasadnie zatem Sąd Rejonowy wskazał, że brak było podstaw do wydawania komornikowi zaleceń nadzorczych w trybie art. 759§2 kpc.

Uznając zatem prawidłowość wydanego postanowienia o odrzuceniu skargi, zażalenie jako niezasadne oddalono na podstawie art. 385kpc w zw. z art. 397§2kpc w zw. z art. 13§2kpc.

SSR(del. ) Roman Troll SSO Tomasz Tatarczyk SSO Gabriela Sobczyk