Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1876/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR (del.) M. L.

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 stycznia 2015 r.

sprawy egzekucyjnej z wniosku Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w W. oraz G. K.

przeciwko dłużnikowi M. C.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach T. A. dokonane w sprawach
o sygn. akt Kms 346/12, K. 347/12, Km 1667/12, Km 291/12, Km (...) i Km 663/12 oraz czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach M. Z. dokonane w sprawach o sygn. akt Kms 109/13, K. 82/12 i K. 90/12

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I Co 1708/13

postanawia :

oddalić zażalenie.

SR(del.) M. M. - SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

- L.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 8 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach odrzucił zażalenie M. C. na postanowienie tego sądu z dnia 30 stycznia 2014r., wobec nieusunięcia braków formalnych zażalenia w przepisanym terminie w oparciu o art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik M. C. podnosząc, że dopełnił wymogów formalnych, gdyż uzupełnił braki formalne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Sąd Rejonowy, zgodnie z regulacją prawnej z art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., uprzednio stwierdzając istnienie braku formalnego wniesionego zażalenia, prawidłowo wezwał dłużnika do usunięcia braków formalnych i fiskalnych zażalenia. Zobowiązanie to doręczono w dniu 31 marca 2014r. (k. 49).

W wyznaczonym terminie, tj. do 7 kwietnia 2014r., dłużnik złożył pismo procesowe, w którym powtórzyło treść zażalenia oraz odniósł się do zobowiązania sądu, polemizując z nim. Uzupełniając je w ten sposób, nie sposób uznać, aby wskazał w nim, nawet w sposób dorozumiany, zarówno żądanie jak również zamieścił uzasadnienie zażalenia. Zwrócić należy uwagę, że dłużnik wskazał, że obszerne uzasadnienie zostanie przedstawione na rozprawie odwoławczej, co wyklucza samo w sobie zawarcie tej części pisma procesowego, a w konsekwencji uznanie, że dłużnik usunął braki formalne zażalenia.

Zastosowanie zatem przez Sąd Rejonowy skutków prawno-procesowych w postaci odrzucenia zażalenia było uzasadnione po myśli regulacji prawnej z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda