Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX W 1945/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Kottik

Protokolant: Kalina Pawełko

bez obecności oskarżyciela publicznego

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. sprawy

A. R. (1)

syna J. i L. z domu Z.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

I. w dniu 2 lipca 2014 r. w nieustalonych godzinach w O. przy ul. (...) dokonał uszkodzenia mienia poprzez wlanie wody do kabiny windy znajdującej się w klatce schodowej nr (...)powodując straty o wartości ok. 250,- zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O.

- tj. o wykroczenie z art. 124 § 1 kw

II. w dniu 11 lipca 2014 r. w nieustalonych godzinach w O. przy ul. (...) dokonał uszkodzenia mienia poprzez wybicie szyby w drzwiach wejściowych do klatki schodowej nr(...) o wartości ok. godz. 170,- zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O.

- tj. o wykroczenie z art. 124 § 1 kw

ORZEKA

I.  obwinionego A. R. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 2 lipca 2014 r. o godzinie 16 17 w O. przy ul. (...), w klatce schodowej nr (...), poprzez wlanie wody do kabiny i szybu windy uczynił ją niezdatną do użytku powodując szkodę o wartości 239,76 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. i za to z mocy art. 124 § 1 kw skazuje go na karę grzywny w wymiarze 500,- (pięćset) złotych;

II.  na podstawie art. 124 § 4 kw orzeka obowiązek naprawienia szkody przez obwinionego przez zapłatę kwoty 239,76 (dwieście trzydzieści dziewięć i 76/100) złotych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O.

III.  uniewinnia obwinionego A. R. (1) od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 124 § 1 kw opisanego w pkt. II

IV.  na podstawie art. 118 § 2 kpw i art. 624 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 119 kpw koszty w części uniewinniającej wyroku przejmuje na rzecz Skarbu Państwa w pozostałej części zwalnia obwinionego od kosztów postępowania i opłaty.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Obwiniony A. R. (1) mieszka w O.. Nie pracuje, posiada wykształcenie (...). Utrzymuje się z zasiłku stałego z(...) w wysokości (...) złotych miesięcznie. Jest kawalerem, nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu. W przeszłości był wielokrotnie karany za wykroczenia (k. 55)

Obwiniony zajmuje z mama mieszkanie na (...) piętrze w budynku wielorodzinnym znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w O.. Budynek z uwagi na ilość kondygnacji posiada windę. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników winda ta wyposażona jest w monitoring. W dniu 02 lipca 2014 r. o godz. 16:17 obwiniony wszedł do windy z miską wody. Miskę ustawił w drzwiach windy blokując je. Następnie ociekającą wodą ścierką wycierał przyciski oznaczające piętra, po czym rzucił nią w kierunku kamery zamontowanej w windzie. Po chwili wyjął miskę z drzwi i znajdującą się w niej wodę wylał do windy oraz w szczelinę pomiędzy kabiną windy a szybem. W wyniku zalania wodą winda była niezdatna do użytku do czasu przeprowadzenia sprawdzenia jej stanu technicznego. Koszty sprawdzenia stanu technicznego oraz wykonania pomiarów elektrycznych wyniosły 239,76 złotych, które poniosła Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w O..

W dniu 11 lipca 2014 r. przy wejściu do klatki(...) budynku przy ul. (...) zbita została szyba w drzwiach wejściowych do klatki schodowej nr (...). Wartość strat wyceniono na kwotę ok. 170 złotych. Administrację budynku powiadomiła nieustalona osoba. Z informacji uzyskanych od osób mieszkających w klatce wynikało, iż sprawcą miał być obwiniony A. R.. Jednak żadna z tych osób nie widziała osobiście aby to właśnie obwiniony dokonał zniszczenia mienia. Mieszkańcy wskazywali na obwinionego, gdyż jest on uciążliwym sąsiadem, kopie w drzwi do windy, głośno stuka drzwiami, otwiera i głośno zamyka okna na klatce.

(dowód: zawiadomienie z SM (...) k. 4, notatka urzędowa k. 7, k. 15, k. 24, k. 39, płyta CD-R z nagraniem z monitoringu k. 16, k. 149, zdjęcie k. 37, dokumentacja SM (...) k. 144-148, zeznania: K. T. k. 172v., L. T. k. 172v., G. R. k. 172v., J. K. k. 172v., B. P. k. 41v., k. 106v., k. 172v.-173, M. (...) k. 25v.-26)

W związku z oświadczeniem obwinionego, iż w przeszłości był, i obecnie jest(...) Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego(...), na okoliczność, czy obwiniony w chwili popełnienia czynów z uwagi na chorobę(...) (...) lub inne zakłócenie czynności (...) mógł rozpoznać znaczenie czynu lub pokierować swoim postępowaniem. Biegły na podstawie dokumentacji medycznej obwinionego oraz przeprowadzonym badaniu stwierdził, iż obwiniony A. R. (1) nie jest chory (...), ani (...) Rozpoznał u niego(...) Ponadto biegły wskazał, iż postawa obwinionego i przekonywanie do występowania(...) wynika, z przyjęcia określonej postawy obronno-symulacyjnej, nie zaś z (...), gdyż w jego zachowaniu i reakcjach brak jest cech (...) (...), (...) (...) lub (...). Ponadto zgłaszane przez obwinionego dolegliwości są niekonkretne i nie tworzą żadnego zespołu (...). Wobec powyższego obwiniony mógł rozpoznać znaczenie zarzucanych czynów i pokierować swoim postępowaniem.

(dowód: opinia sądowo – psychiatryczna k. 57 – 60)

Wobec powyższego A. R. (1) został obwiniony o popełnienie wykroczeń z art. 124 § 1 kw polegających na tym, że w dniu 02 lipca 2014 w nieustalonych godzinach w O. przy ul. (...) dokonał uszkodzenia mienia poprzez wylanie wody do kabiny windy znajdującej się na klatce schodowej nr(...) powodując straty o wartości ok. 250 złotych na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. oraz w dniu 11 lipca 2014 r. w nieustalonych godzinach w O. przy ul. (...) dokonał uszkodzenia mienia poprzez wybicie szyby w drzwiach wejściowych do klatki schodowej nr(...) o wartości ok. 170 złotych na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O..

Obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu wykroczeń. Odnośnie uszkodzenia windy wyjaśnił, że jedynie ją sprzątał i mył. Mył także wodą lustro zamontowane w windzie. Ponadto wstawił w drzwi miskę z wodą aby drzwi się nie zamknęły. Kategorycznie zaprzeczył aby dokonał wybicia szyby. Wyjaśnił, że słyszał o tym fakcie od sąsiadów ale na pewno to nie ona sam był sprawcą tego czynu. Nie pamiętał już co robił w dniu 11 lipca 2014 r. Ponadto wyjaśnił, że już odbył za te czyny karę.

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia obwinionego generalnie nie zasługują na wiarę ponieważ są nielogiczne, niespójne i pozostają oczywistej sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Jedynie w zakresie dotyczącym zarzutu wybicia szyby w drzwiach, wobec braku dowodów przeciwnych można uznać je za wiarygodne.

Natomiast w zakresie dotyczącym drugiego z zarzutów najważniejszym, bo w pełni obiektywnym dowodem jest niewątpliwie nagranie z monitoringu kamery zamontowanej w windzie na którym wyraźnie widać postać obwinionego. Z nagrania odtworzonego na rozprawie jednoznacznie wynika, iż obwiniony wszedł do kabiny windy z miską wypełnioną wodą i ścierką. Mokrą ścierką wycierał ściany windy i lustro, następnie rzucił nią w kierunku kamery, po czym wylał wodę znajdującą się w misce do kabiny windy oraz do jej szybu.

Fakt uczynienia windy niezdatnej do użytku potwierdzają jasne i spójne zeznania G. R. z administracji Spółdzielni. G. R. przyznała, że nie widziała faktu zalania windy ani wybicia szyby, a dowiedziała się o tym od mieszkańców. Zaznaczyła że po zalaniu windy konieczne było przeprowadzenie pomiarów elektrycznych windy co wiązało się z kosztami w wysokości 239,76 zł. Winda była wyłączona z użytkowania przez dwa dni. Uszkodzenie windy zostało potwierdzone nagraniem z monitoringu, ponadto obwiniony był w administracji i sam przyznał się do zalania windy. G. R. wskazała, że wielokrotnie otrzymywała skargi na niewłaściwe zachowanie obwinionego, który głośno się zachowywał i niszczył mienie wspólne mieszkańców.

Zeznania G. R. odnośnie strat spowodowanych unieruchomieniem windy korespondują także z nadesłaną dokumentacją dotyczącą sprawdzenia stanu technicznego windy przed ponownym dopuszczeniem jej do użytkowania.

Sąd podzielił także zeznania innych mieszkańców klatki K. T., L. T., J. K., B. P. oraz M. (...) Świadkowie jednoznacznie wskazują, że różne uszkodzenia mienia Spółdzielni zaczęły się od powrotu obwinionego z zakładu karnego. Żaden ze świadków wprawdzie nie widział bezpośrednio faktu zalania windy, ani wybicia szyby. Zaznaczyli jednocześnie, iż obwiniony jako jedyny znany im bliżej mieszkaniec tego budynku niewłaściwie się zachowuje, trzaska drzwiami i oknami na klatce, wciska w windzie po kilka guzików na raz. Na podstawie oceny dotychczasowego zachowania obwinionego świadkowie uznali, iż to właśnie on mógł dokonać tych zniszczeń. Ich podejrzenia odnośnie uczynienia windy niezdatną do użytku potwierdza nagranie z monitoringu.

Sąd w pełni podzielił również wnioski opinii biegłego, który w sposób pełny i jasny uzasadnił swoje stanowisko powołując się nie tylko na wyniki wywiadu i badania obwinionego ale również na wiedzę nabytą podczas wielokrotnego wcześniejszego opiniowania obwinionego do innych spraw.

Wobec ujawnionych w toku postępowania okoliczności Sąd dokonał zmiany opisu czynu ostatecznie przypisanego obwinionemu w pkt. I i uznał go za winnego tego, że w dniu 2 lipca 2014 r. o godzinie 16:17 w O. przy ul. (...) w klatce schodowej nr(...) poprzez wlanie wody do kabiny i szyby windy uczynił ja niezdatną do użytku powodując szkodę o wartości 239,76 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O..

Mając na uwadze treść art. 5 § 2 kpk, który ma zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie dające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obwinionego, Sąd nie znalazł podstaw do przypisania obwinionemu A. R. (1) odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 124 § 1 kw opisanego w pkt. II, a polegającego na wybiciu szyby w drzwiach wejściowych do klatki i uniewinnił go od popełnienia tego czynu. W przeprowadzonym postępowaniu brak jest bowiem jakichkolwiek dowodów potwierdzających, iż to właśnie obwiniony miał dopuścić się tego czynu. Zaznaczyć przy tym należy, iż nieograniczony dostęp do drzwi wejściowych mają osoby postronne nawet nie mieszkające w tej klatce. Niewątpliwie doszło do wybicia szyby jednak nie da się w sposób nie budzący wątpliwości ustalić iż uszkodzenie powstało właśnie poprzez działanie obwinionego.

Odpowiedzialność z art. 124 kw warunkuje umyślne zniszczenie rzeczy, uszkodzenie jej lub uczynienie niezdatną do użytku, gdy wartość wyrządzonej szkody nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia. Przez uczynienie rzeczy niezdatną do użytku należy rozumieć taką ingerencję sprawcy w rzecz, że nie nadaje się ona do używania zgodnie z jej przeznaczeniem, nie powoduje to jednak naruszenia substancji rzeczy. Winda zamontowana w bloku przy ul. (...) posiada czułe urządzenia elektroniczne. Obwiniony poprzez zalanie ich wodą uczynił windę niezdatną do użytku, ponieważ aby możliwe było bezpieczne użytkowanie windy konieczne było przeprowadzenie badań stanu technicznego urządzeń elektronicznych w windzie. Bez przeprowadzenia tych pomiarów winda była wyłączona z użytkowania. Wskazany w zawiadomieniu koszt 239,76 zł związany był z przeprowadzonymi pomiarami, za które Spółdzielnia musiała zapłacić aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z windy. Ponadto przez dwa dni, do czasu sprawdzenia jej stanu technicznego mieszkańcy nie mogli korzystać z windy.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę znaczną społeczną szkodliwość popełnionego przez obwinionego czynu wyrażającą się w nieuzasadnionym niszczeniu własności Spółdzielni, jego uprzednią wielokrotną karalność i wyjątkową niepoprawność.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował stwierdzone przez biegłego mankamenty zdrowotne obwinionego.

W ocenie Sądu wymierzona obwinionemu kara 500 złotych grzywny jest adekwatna do stopnia zawinienia obwinionego i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu oraz zmotywuje obwinionego do szanowania mienia należącego do wspólnoty, do której sam przecież należy.

Zgodnie z art. 124 § 3 kw Sąd orzekł wobec obwinionego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody.

Odnośnie kosztów Sąd na podstawie art. 118 § 2 kpw i art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw koszty w części uniewinniającej wyroku Sąd przejął na Skarb Państwa, zaś w pozostałej części zwolnił obwinionego od ponoszenia kosztów i opłaty.