Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 705/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Piotr Starosta

Sędziowie - SO Bogumił Goraj

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa L. P.

przeciwko M. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie I C 1839/12

postanawia:

uzupełnić postanowienie o kosztach postępowania apelacyjnego zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie II Ca 705/14 poprzez dodanie punktu V o następującej treści: „zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na rzecz radcy prawnego K. N. kwoty 1107 zł (tysiąc sto siedem złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym,

II Ca 705/14

UZASADNIENIE

Na wniosek powoda w postępowaniu apelacyjnym Sąd Okręgowy zmienił mu osobę pełnomocnika z urzędu i w miejsce r.pr. J. Ś. został ustanowiony r.pr. K. N.. W wyroku Sąd Okręgowy przyznał r.pr. J. Ś. wynagrodzenie, jednakże nie rozpoznał wniosku r.pr. K. N. o przyznanie mu wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 351 § 1 k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym (§ 2). Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności (§ 3).

Radca prawny K. N. dzień po ogłoszeniu wyroku złożył wniosek o jego uzupełnienie poprzez zasądzenie mu wynagrodzenia za udzielenie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w wysokości 150 % stawki minimalnej.

Mając na uwadze treść cytowanego powyżej przepisu, Sąd Okręgowy uzupełnił wyrok z dnia 8 kwietnia 2015 r. o koszty w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika powoda ustanowionego z urzędu. Radca prawny K. N. złożył oświadczenie, że koszty te nie zostały uiszczone przez stronę ani w całości, ani w części.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013.490 j.t.) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-4 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego.

W postępowaniu apelacyjnym r.pr. K. N. złożył zaledwie kilka wniosków o odpis dokumentów, nie sporządzał on apelacji, lecz jedynie brał udział w rozprawie apelacyjnej. W związku z powyższym, w ocenie Sądu Okręgowego, nakład jego pracy nie przemawia za tym, by zasądzić na jego rzecz wynagrodzenie w zwiększonej wysokości.

W myśl § 12 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia stawki minimalne za prowadzenie spraw w postępowaniu apelacyjnym wynoszą przed sądem okręgowym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł. W związku z tym, że r.pr. K. N. po raz pierwszy wystąpił w postępowaniu apelacyjnym, Sąd Okręgowy przyznał mu na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 4 powołanego powyżej rozporządzenia 75 % stawki minimalnej, czyli 900 zł. Kwotę tę na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia powiększono o podatek od towarów i usług.