Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 649/14 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Joanna SKOWRON

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Linde

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka z o.o. we W.

przeciwko: A. N. (N.)

o zapłatę 9.855,93 zł

na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13.10.2014 r. sygn. akt V GNc upr 1292/14, który utracił moc w całości

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.855,93 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

-

674,97 zł od dnia 21 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-

1.149,67 zł od dnia 22 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-

8.031,29 zł od dnia 10 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.517,00 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 1 200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. we W. w pozwie z dnia 18.08.2014 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. N. kwoty 9.855,93 zł za świadczenie usług pozycjonowania strony internetowej oraz tytułem zwrotu opłaty aktywacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od poszczególnych kwot cząstkowych do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że powód nabył od pierwotnego wierzyciela (...) sp. z o.o. w J. w drodze umowy cesji wierzytelność z tytułu należności wynikających z faktur vat oraz noty obciążeniowej wystawionej wobec pozwanej A. N.. Faktury vat zostały wystawione w związku z wykonaniem przez usługodawcę umowy o świadczenie usług w postaci pozycjonowania strony internetowej. Wezwania do zapłaty nie dały rezultatu.

Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu (k. 35).

W ustawowym terminie pozwana wniosła sprzeciw (k. 47) od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w całości i domagała się oddalenia powództwa w całości i zasądzenia od powoda na jej rzecz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwana wskazała, że w dniu 07.03.2014 r. zawarła z (...) sp. z o.o. w J. umowę o pozycjonowanie na okres od 14.03.2014 – 13.04.2015 r. było to okres testowy, z możliwością wypowiedzenia umowy w tym okresie bez ponoszenia żadnych opłat. Podniosła, że w terminie dokonała wypowiedzenia umowy, wysyłając w dniu 10.04.2014 r. oświadczenie w tym zakresie listem poleconym. W dniu 14.04.2014 r. listonosz podjął próbę doręczenia i pozostawił awizo. Przesyłka z oświadczeniem została odebrana przez usługodawcę w dniu 16.04.2014 r. o wypowiedzeniu umowy pozwana poinformowała (...) sp. z o.o. również w korespondencji e-mailowej. Wskazała, że skoro ostatni dzień terminu okresu testowego umowy przypadał w niedzielę (13.04.2014 r.), to termin ten na podstawie art. 115 kc przypadał na dzień następny-14.04.2014 r., kiedy to doręczyciel podjął próbę doręczenia. Zdaniem pozwanej termin do wypowiedzenia umowy w okresie testowym został zachowany. Zarzuciła, że usługodawca jeśli świadczył jakieś usługi to czynił to w sposób bezumowny i nie może z tego tytułu domagać się wynagrodzenia.

W replice (k. 60) powód zaprzeczył, aby pozwana skutecznie wypowiedziała umowę w okresie testowym, zatem usługodawca kontynuował świadczenie usług, jednak po upływie dwóch okresów rozliczeniowych zachodziły podstawy do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez usługodawcę i do żądania zwrotu opłaty aktywacyjnej.

Powołując się z treść § 7 ust. 7 umowy podał, że dopiero z chwilą doręczenia oświadczenia jest ono skuteczne, skoro zatem doręczenie w odpowiedniej formie nastąpiło w dniu 16.04.2014 r., to oświadczenie pozwanej zostało złożone po okresie testowym i umowa uległa przedłużeniu na czas nieokreślony.

W zakresie podstaw żądania opłaty aktywacyjnej powód wskazał, że wynika ona z § 7 ust. 5 umowy i w dniu wypowiedzenia umowy przez cedenta pozwany posiadał zaległości płatnicze wynikające z faktur i przekraczające 30 dni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Obie strony są przedsiębiorcami, powód jako spółka prawa handlowego, pozwany w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

/bezsporne, wydruk z CEIDG, wydruk z CI KRS k. 10-12, 16/

Bezsporne było, że pozwana A. N. w dniu 07.03.2014 zawarła z (...) sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w J. umowę o świadczenie usług polegających na aktywacji usługi i pozycjonowaniu serwisu www. o oznaczonej domenie w wyszukiwarce google.pl na wyrażenia kluczowe określone w załączniku do umowy. Umowa została zawarta na okres testowy 14.03.2014 r. - 13.04.2014 r. z możliwością jej natychmiastowego wypowiedzenia w okresie testowym bez jakichkolwiek opłat (§ 7 ust. 3). W razie jej niewypowiedzenia w okresie testowym umowa była uznawana przez strony za zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (§ 7 ust. 4).

Ponadto strony ustaliły, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kierowane do drugiej strony uznaje się pod rygorem nieważności za skuteczne wyłącznie jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej (zaleca się list polecony) lub kuriera na aktualny adres drugiej strony zgodnie z wpisem w ewidencji działalności gospodarczej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy złożone w innej formie (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax) ze względu pewności obrotu prawnego nie wywołują skutków prawnych.(§ 7 ust. 6). Nadto strony umówiły się, że data złożenia oświadczenia woli jest data jego doręczenia drugiej stronie.

Umowa stron przewidywała również obowiązek zwrotu opłaty aktywacyjnej (objętej 100 % rabatem przy zawarciu umowy – (§ 1 ust. 12) w przypadku zalegania przez usługobiorcę z opłatami przez okres co najmniej 30 dni od dnia płatności (§ 7 ust. 5), co uprawniało usługodawcę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Termin zapłaty opłaty aktywacyjnej strony ustaliły na 7 dni od daty rozwiązania umowy.

Dowód: umowa z dnia 07.03.2014 r. k. 23-26

Pozwana drogą e-mailową oraz listem poleconym w dniu 10.04.2014 r. wysłała do usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W dniu 14.04.2014 r. listonosz pozostawił awizo w siedzibie spółki. Przesyłka z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy została odebrana na podstawie awizo w dniu 16.04.2014 r. oświadczenie to zostało doręczone usługodawcy po upływie okresu testowego i umowa stron stała się umową zawartą na czas nieokreślony.

Usługodawca potraktował oświadczenie pozwanej jako rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie w replice powoda k,. 62 akt – ostatni akapit)

/bezsporne, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez pozwaną k. 43 wraz z informacją e-mailową o wysłaniu wypowiedzenia umowy k. 44, informacja z Poczty Polskiej są w W. o awizowaniu i doręczeniu wypowiedzenia k. 45/

Usługodawca wykonywał obowiązki wynikające z umowy w okresie jej trzymiesięcznego wypowiedzenia oraz czynności aktywacyjne w ramach panelu klienta. W związku z tym wystawił wobec pozwanej dwie faktury vat nr (...) za pozycjonowanie w okresie 14.04.2014 r. - 13.05.2014 r. oraz 29/06/2014 r. za pozycjonowanie w okresie 14.05.2014 – 12.06.2014 r. Terminy płatności zostały oznaczone odpowiednio: 21.05.2014 r. i 20.06.2014 r. pozwana nie uiściła tych należności.

Usługodawca wystawił wobec pozwanej notę obciążeniową tytułem zwrotu opłaty aktywacyjnej w przypadku posiadania zaległości płatniczych przekraczających 30 dni.

Dowód: wydruki przykładowych zrzutów z ekranu k. 68-69, wydruk z panelu klienta k. 70-72, wyniki badań w zakresie złośliwego oprogramowania (płyta DVD)k. 73 koperta, faktury vat wraz z raportami pozycjonowania k. 19-20, 21-22, nota obciążeniowa z dnia 30.06.2014 r. k.18

W dniu 02.07.2014 r. (w okresie wypowiedzenia) usługodawca rozwiązał z pozwaną umowę oświadczenie usług pozycjonowania (pismo z dnia 30.06.2014 r.) ze skutkiem natychmiastowym z powodu braku płatności należności przez okres powyżej 30 dni.

dowód: oświadczenie z dnia 30.06.2014 r. wraz z dowodem doręczenia listem poleconym k. 27-29

W dniu 18.07.2014 r. (...) sp. z o.o. w J. dokonała przelewu na rzecz powoda wierzytelności wynikających z faktur vat nr (...) oraz z noty obciążeniowej „ranchozakopane/1wystawionych wobec pozwanej. Powód zawiadomił pozwaną o dokonanej cesji w dniu 01.08.2014 r.

Dowód: cesja wierzytelności k.17, zawiadomienie o cesji wraz z dowodem doręczenia k. 30-32

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Powód wywodził swoje roszczenie z treści art. 750 kc w zw. z art. 734 kc (w zw.z art. 509 kpc – jako cesjonariusz na podstawie umowy cesji zawartej z usługodawcą). Z powyższych przepisów wynika, że przez umowę o świadczenie usług przyjmujący usługę do wykonania zobowiązuje się do dokonania określonych czynności faktycznych dla zlecającego.

W niniejszej sprawie sporne pozostawały następujące kwestie:

1.  skuteczność wypowiedzenia umowy w okresie testowym przez pozwaną,

2.  podstawy do żądania przez powoda wynagrodzenia za usługi świadczone przez cedenta oraz podstawy do żądania zwrotu opłaty aktywacyjnej

Ad 1. Strona pozwana stała na stanowisku skuteczności złożonego przez nią wypowiedzenia umowy w okresie testowym. Zarzut ten jednak nie był zasadny. Jak wynika bowiem z treści § 7 ust. 4-7 umowy; oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kierowane do drugiej strony uznaje się pod rygorem nieważności za skuteczne wyłącznie jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej (zaleca się list polecony) lub kuriera na aktualny adres drugiej strony zgodnie z wpisem w ewidencji działalności gospodarczej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy złożone w innej formie (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax) ze względu pewności obrotu prawnego nie wywołują skutków prawnych. Nadto strony umówiły się, że data złożenia oświadczenia woli jest data jego doręczenia drugiej stronie (ust. 7). Z kolei niedoręczenie wypowiedzenia umowy w czasie trwania okresu testowego skutkowało zawarciem umowy na czas nieokreślony. Choć nie wynika to wprost z umowy usługodawca zasadnie uznał, że skoro otrzymał wypowiedzenie w dniu 16.04.2014 r. (kiedy to umowa była już zawarta na czas nieokreślony), to pozwana złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zatem nawet biorąc pod uwagę treść art. 115 kc, stwierdzić należy, że termin wypowiedzenia upłynąłby w dniu 14.04.2014. (poniedziałek). Jednak skoro przesyłka została odebrana przez usługodawcę w dniu 16.04.2014 r., to i tak zapoznał się on z treścią oświadczenia woli po upływie okresu testowego.

Na marginesie wskazać należy, że nie można czynić usługodawcy zarzutu nieodebrania przesyłki w siedzibie, albowiem w tym zakresie pozwana nie formułowała żadnych twierdzeń ani nie wskazywała dowodów, a z treści dokumentu awiza nie ma możliwości ustalenia od kogo przesyłka pochodzi. Zatem zgodnie ze swoimi uprawnieniami usługodawca odebrał przesyłkę na podstawie awizo ze skutkami dla czasu trwania umowy wynikającymi z § 7 ust. 4 i 6 umowy.

Ad 2. W zakresie podstawy żądania powództwa jako wynikającego z umowy cesji wierzytelności pozwana podnosiła zarzut nieistnienia roszczeń cedenta w oparciu o zarzut rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w okresie testowym. Jednak jak wynika z rozważań w ad. 1 – zarzut ten nie był zasadny, stąd też umowa cesji wierzytelności jako spełniająca wymogi art.509 kc i 511 kc była skuteczna.

Skoro oświadczenie pozwanej o wypowiedzeniu umowy było skuteczne w okresie obowiązywania umowy jako zawartej na czas nieokreślony. Usługodawca miał pełne podstawy do świadczenia usług na rzecz pozwanej w okresie wypowiedzenia, co wykazał stosownymi dowodami, których pozwana nie kwestionowała. Nadto zważywszy, że pozwana w okresie wypowiedzenia zalegała z płatnościami za wykonane usługi przez okres dłuższy niż 30 dni, to zgodnie z treścią § 7 ust. 5 usługodawca mógł rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (nawet w czasie biegu okresu wypowiedzenia złożonego przez pozwaną) i domagać się zwrotu opłaty aktywacyjnej jak w § 1 ust. 3 umowy (definicje).

Nadto pozwana poza wskazanymi zarzutami i twierdzeniami nie podnosiła innych zarzutów ani twierdzeń.

Mając na uwadze powyższe Sąd w całości zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę wskazaną w pkt I wyroku. Rozstrzygnięcie w przedmiocie ustawowych odsetek zwłoki znajduje oparcie w treści art. 359 i 481 kc.

O kosztach orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu - art. 98 kpc. Na koszty poniesione przez powoda złożyły się: 300 zł tytułem opłaty od pozwu, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 1200 zł tytułem pojedynczej stawki wynagrodzenia radcy prawnego - razem 1517 zł.