Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 37/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Andrzejewska (ref.)

Sędziowie: SSO Mariola Szmajduch

SSO Teresa Kalinka

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. J.

przeciwko J. T. i M. T.

o wynagrodzenie

na skutek zażalenia pozwanego M. T.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 5 czerwca 2015r. o odrzuceniu apelacji pozwanego J. T. sygn. akt IV P 537/12

postanawia:

odrzucić zażalenie.

(-) SSO Mariola Szmajduch (-) SSO Małgorzata Andrzejewska (-) SSO Teresa Kalinka
Sędzia Przewodnicząca Sędzia

VIII Pz 37/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oddalił wniosek pozwanego J. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 30 grudnia 2014r. o odrzuceniu apelacji od wyroku z dnia 18 czerwca 2014r. oraz odrzucił zażalenie pozwanego J. T. na postanowienie z dnia 30 grudnia 2014r. o odrzuceniu apelacji pozwanego J. T..

W dniu 23 czerwca 2015r. pozwany M. T. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Sąd Okręgowy zwa­żył co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu .

Pozwani M. T. i J. T. będący (...) Spółki Cywilnej odpowiadają w rozpoznawanej sprawie jako dłużnicy solidarni, zachodzi więc po ich stronie współuczestnictwo formalne.

Zaskarżone postanowienie z dnia 5 czerwca 2015r. dotyczy wyłącznie zażalenia złożonego przez pozwanego J. T. i drugi z pozwanych będący dłużnikiem solidarnym nie może zaskarżyć tego postanowienia. Współuczestnik formalny może działać tylko imieniu własnym, brak jest po jego stronie legitymacji do zaskarżenia orzeczenia przeciwko współuczestnikowi występującemu po tej samej stronie procesowej (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002r., II CZ 54/02, LEX nr 566001; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2011r., II PK 202/10, LEX nr 817516, teza 3; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2009r, II BP 19/08, LEX nr 746168; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1998r., I PKN 169/98, OSNP 1999/13/423; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1991r., III CZP 34/91, OSNC 1992/2/24).

Pozwanemu M. T. nie przysługuje więc zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 5 czerwca 2015r. albowiem postanowienie to dotyczy wyłącznie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu i odrzucenia zażalenia złożonych przez drugiego pozwanego J. T..

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy orzekł o odrzuceniu zażalenia pozwanego M. T. w oparciu o przepisy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

(-) SSO Mariola Szmajduch (-) SSO Małgorzata Andrzejewska (-) SSO Teresa Kalinka
Sędzia Przewodnicząca Sędzia