Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz519/15

POSTANOWIENIE

K., dnia8 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko pozwanemuL. (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 maja 2015 r., sygn.. akt I Nc 2635/15

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu stwierdził swoja niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Słubicach. Wskazał, że zgodnie z art. 27 k.p.c. powództwo wytacza się przed sądem miejsca zamieszkania pozwanego. Pozwany zaś zamieszkuje na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Słubicach.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyła powódka wskazują, że nie jest w stanie ponieść kosztów prowadzenia sprawy w odległej od jej miejsca zamieszkania miejscowości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Okoliczności podniesione przez powódkę w zażaleniu nie mogą zmienić ogólnej właściwości sądu. Powódka chcąc dochodzić swych praw musi to uczynić w sądzie właściwym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.