Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 323/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Piotr Starosta - spr.

Sędziowie - SO Irena Dobosiewicz

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela : Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w B.

przeciwko dłużnikowi : J. D.

o : egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2013 r.

sygn. akt XII Co 3055/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 323/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie ze skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy M. B. z dnia 13 lutego 2012 r. polegającą na wstępnym ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji w sprawie Km 1580/12 odrzucił zażalenie dłużnika z dnia 04.03.2013r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2013r.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał , że w myśl art. 394 § 1 kpc, zażalenie przysługuje jedynie na postanowienia kończące postępowanie w sprawie oraz postanowienia, których przedmiot wymieniony został w zamkniętym katalogu zawartym w pkt od 1 do 12 art. 394§ 1 kpc. Ponadto, zażalenie przysługuje na te postanowienia, co do których uprawnienie takie przewiduje dla uczestnika postępowania przepis szczególny.

Przedmiotowe postanowienie z dnia 31 stycznia 2013r. wydane zostało w postępowaniu skargowym, które ma charakter postępowania incydentalnego w postępowaniu egzekucyjnym i dotyczyło czynności komornika polegającej na ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej w skierowanym do dłużnika zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji. Orzeczenie to nie kończy postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie, przedmiot postanowienia z dnia 31.01.2013r. nie zawiera się w katalogu objętym art. 394 § 1 pkt 1-12 kpc. Podstaw dla zaskarżenia postanowienia tej treści nie tworzy także żaden z przepisów szczególnych. Ustalenie kwestionowanej opłaty w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji ma bowiem charakter czynności wstępnej, natomiast jej ostateczny wymiar, jak również wskazanie osoby obciążonej obowiązkiem zapłaty nastąpi dopiero w zaskarżalnym odrębną skargą na czynności komornika postanowieniu o ustaleniu kosztów egzekucji w związku z jej zakończeniem.

Skoro postanowienie z dnia 31.01.2O13r. nie podlega zaskarżeniu (o czym sąd pouczał już skarżącego w treści pisma z dnia 01.02.2013r.), to zażalenie dłużnika podlegało odrzuceniu na mocy art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zażalenie wniósł dłużnik domagając się jego uchylenia i merytorycznego rozpoznania zażalenia .

W uzasadnieniu podniósł , że odmowa sporządzenia i doręczenia wnioskowanego uzasadnienia uniemożliwia jemu zapoznanie się i merytoryczną weryfikację z przesłankami, które kierowały Sądem przy wydaniu skarżonego uzasadnienia a nadto uniemożliwia obronę podstawowych praw w toczącym się postępowaniu.

Sąd Okręgowy zważył , co następuje :

zażalenie nie jest zasadne .

Sąd Rejonowy prawidłowo odrzucił zażalenie dłużnika na postanowienie tegoż sądu z dnia 31 stycznia 2013 r. wskazując , iż od tego postanowienia nie przysługuje środek zaskarżenia . Podzielając argumentację prawną zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia dodać należy , że skoro od orzeczenia nie przysługuje zażalenie to sąd nie sporządza także jego uzasadnienie . Nie narusza to – wbrew twierdzeniu skarżącego – jego prawa do obrony jeśli orzeczenie jest niezaskarżalne .

Kwestionując odrzucenie zażalenia skarżący nie może domagać się poddania kontroli instancyjnej postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 31 stycznia 2013r. w przedmiocie oddalenia skargi skoro jest to postanowienie niezaskarżalne , nie podlegające zatem kognicji sądu drugiej instancji , a jedynie zweryfikowania orzeczenia z dnia 26 marca 2013 r. Brak jest również podstaw w ramach zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o oddaleniu skargi nakazywania sądowi sporządzenia uzasadnienia tego postanowienia .

Z przytoczonych wyżej względów Sąd Okręgowy zażalenie dłużnika wobec braku uzasadnionych podstaw na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 k.p.c. oddalił .