Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 264/15

POSTANOWIENIE

S., dnia 23 października 2015r.

Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Słupsku

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Marek Lagut

Protokolant: Kamilla Pszczółkowska

po rozpoznaniu w dniu 23.10.2015r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w S.

przeciwko (...) spółce z o.o. w W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a : 1. umorzyć postępowanie,

2. zasądzić od pozwanej (...) spółki z o.o. w W. na rzecz powódki (...) S.A. w S. kwotę 4.856 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VI GC 264/15

Uzasadnienie do postanowienia z dnia 23.10.2015r.

o umorzeniu postepowania

Powódka – (...) S.A. w S. – pozwem wniesionym w dniu 11.09.2015r. wniosła o zasądzenie od (...) spółki z o.o. w W. kwoty 48.767,04 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot wskazanych w pozwie i kosztami procesu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16.12.2014r. nakazano pozwanej, aby zapłaciła powódce powyższą kwotę z odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty pozwana (...) spółki z o.o. w W. zakwestionowała twierdzenia powódki i podniosła, że powódka nie wykazała istnienia zobowiązań pozwanej.

Pismem z 12.10.2015r. powódka cofnęła pozew podnosząc, iż po wytoczeniu powództwa pozwana dokonała zapłaty kwoty dochodzonej pozwem i wniosła o zasądzenie kosztów postępowania.

Pismem z 15.10.2015r. pozwana oświadczyła, że wyraża zgodę na cofnięcie powództwa.

Sąd zważył, co następuje:

wobec skutecznego cofnięcia pozwu postepowanie z mocy art. 355§1 w zw. z art. 203§1 k.p.c. należało umorzyć, o czym postanowiono w punkcie 1.

Bezsporne w niniejszej sprawie jest to, że pozwana zapłaciła powódce kwotę dochodzona pozwem, co prowadzi do wniosku, że powództwo było w całości zasadne, a pozwana jest stroną przegrywającą proces zobowiązaną do zwrotu powódce poniesionych przez nią kosztów procesu (art. 98§1 k.p.c.), o czym orzeczono w punkcie 2 postanowienia. Koszty te wyniosły kwotę 4.856 zł, na co składa się: opłata sądowa w wysokości 2.439 zł, wynagrodzenie pełnomocnika, który jest radcą prawnym w wysokości 2.400 zł oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – art. 99 w zw. z art. 98§3 k.p.c. w zw. z §6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163 poz. 1349 z 2002r. z póz. zm.).