Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 08 października 2015

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska

Protokolant: Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z wniosku K. S. z udziałem P. O.

o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich M. O. i A. O.

oraz o ustalenie kontaktów ojca z małoletnimi M. O. i A. O.

postanawia:

1.  ustalić, że miejscem zamieszkania małoletnich : M. O. ur. (...) i A. O. ur. (...) jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki K. S.,

2.  ustalić kontakty P. O. z jego małoletnimi córkami M. O. i A. O. w następujący sposób :

a)  w czasie roku szkolnegow każdy co drugi weekend poczynając od piątku 30 października 2015 roku w ten sposób, że ojciec będzie odbierał córki ze szkoły w piątek po zakończeniu zajęć szkolnych i odprowadzał je do szkoły w poniedziałek rano przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, oraz w każdą środę poczynając od 4.11.2015r. w ten sposób, że ojciec będzie odbierał córki ze szkoły po zakończeniu zajęć i odprowadzał do szkoły w czwartek rano przed rozpoczęciem zajęć, przy czym kontakty weekendowe oraz kontakty w środę nie będą obowiązywały w okresie Świąt Bożego Narodzenia (to jest od 23 grudnia do 01 stycznia kolejnego roku), ani nie będą obowiązywały w okresie Ś. Wielkanocy, jak również nie będą obowiązywały w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, natomiast kontakty weekendowe będą zaczynały się w znowu w każdy pierwszy weekend przypadający po zakończeniu wakacji, ferii i świąt, zaś kontakty w środę w każdą pierwszą środę po zakończeniu tych okresów,

b)  w czasie szkolnych ferii zimowych w każdym drugim tygodniu tych ferii kiedy to ojciec odbierze córki w poniedziałek o godzinie 10.00 z miejsca zamieszkania i odprowadzi je w ostatnią niedzielę ferii do tego miejsca do godziny 18.00 ,

c)  w czasie wakacji letnich – od 10 lipca każdego roku godzina 10.00 do 24 lipca godzina 10.00 oraz od 10 sierpnia g. 10.00 do 24 sierpnia g. 10.00 ustalając, że ojciec będzie odbierał dzieci z ich miejsca zamieszkania u matki i odwoził je do tego miejsca po zakończeniu kontaktów,

d)  w okresie Świąt Bożego Narodzenia każdego roku w dniu 24 grudnia w godzinach 10.00 – 18.00 oraz od 26 grudnia godzina 10.00 do 27 grudnia godzina 18.00 ustalając że ojciec odbiera i odwozi dzieci do miejsca ich zamieszkania,

e)  w okresie sylwestrowo – noworocznym w latach parzystych od 31 grudnia godzina 10.00 do 1 stycznia godzina 18.00 ustalając że ojciec odbiera i odwozi dzieci do miejsca ich zamieszkania,

f)  w okresie Ś. Wielkanocy w wielką sobotę w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w poniedziałek wielkanocny od godziny 10.00 do następującego po tym poniedziałku wtorku godzina 18.00 ustalając że ojciec odbiera i odwozi dzieci do miejsca ich zamieszkania,

3.  ustalić, że w czasie gdy dzieci są pod opieką ojca matka może do nich dzwonić i rozmawiać w godzinach 19.00 – 20.00 , tak samo w czasie gdy dzieci są pod opieką matki, ojciec może do nich dzwonić i rozmawiać w godzinach 19.00- 20.00 ,

4.  uchylić postanowienie zabezpieczające z dnia 20.12.2014 roku i w trybie zabezpieczenia ustalić na czas trwania postępowania, że ojciec będzie spotykał się z córkami

a)  w czasie roku szkolnego 2015/2016 w każdy co drugi weekend poczynając od piątku 16 października 2015 roku w ten sposób, że ojciec będzie odbierał córki ze szkoły w piątek po zakończeniu zajęć szkolnych, i odprowadzał je do szkoły w poniedziałek rano przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, oraz w każdą środę poczynając od 14.10.2015r. w ten sposób, że ojciec będzie odbierał córki ze szkoły po zakończeniu zajęć i odprowadzał do szkoły w czwartek rano przed rozpoczęciem zajęć, przy czym kontakty weekendowe oraz kontakty w środę nie będą obowiązywały w okresie Świąt Bożego Narodzenia (to jest od 23 grudnia do 01 stycznia kolejnego roku), ani nie będą obowiązywały w okresie Ś. Wielkanocy, jak również nie będą obowiązywały w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, natomiast kontakty weekendowe będą zaczynały się w znowu w każdy pierwszy weekend przypadający po zakończeniu wakacji, ferii i świąt, zaś kontakty w środę w każdą pierwszą środę po zakończeniu tych okresów,

b)  w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2015 r. w dniu 24 grudnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 18.00 oraz od 26 grudnia 2015r. godzina 10.00 do 27 grudnia 2015r. godzina 18.00 ustalając że ojciec odbiera i odwozi dzieci do miejsca ich zamieszkania,

c)  w okresie szkolnych ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 ojciec odbierze córki w poniedziałek 8 lutego 2016r. o godzinie 10.00 z miejsca zamieszkania i odprowadzi je w niedzielę 14 lutego 2016 r. do tego miejsca do godziny 18.00

5.  w pozostałym zakresie oddalić wnioski stron,

6.  zagrozić P. O. nakazaniem zapłaty kwoty po 500 (pięćset) złotych na rzecz K. S. za każdorazowe naruszenie obowiązków opisanych w pkt 2 i 4 postanowienia,

7.  na podstawie art. 113 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązać :

--P. O. do podjęcia terapii indywidualnej ( (...), dla sprawców przemocy, lub innej) i kontynuowania jej przez okres co najmniej 1 roku oraz do składania Sądowi sprawozdań z postępu terapii jeden raz na pół roku,

- K. S. do podjęcia terapii indywidualnej i kontynuowania jej przez okres co najmniej 1 roku oraz do składania Sądowi sprawozdań z postępu terapii jeden raz na pół roku,

- P. O. i K. S. do jednorazowego wspólnego uczestnictwa w tygodniowych psychologicznych warsztatach komunikacji (np. w nurcie porozumienia bez przemocy) oraz do co miesięcznych wspólnych spotkań z psychologiem w celu omówienia spraw dzieci i wypracowania wspólnego modelu wychowania i opieki opartego o zasady wzajemnego szacunku i poszanowania zasad współżycia społecznego, ustalając że koszty tych warsztatów i spotkań strony będą ponosić po połowie,

8.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawczynię K. S. i uczestnika P. O. i nakazać pobrać od każdego z nich na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt ) złotych tytułem pokrycia kosztów wydanej w sprawie opinii biegłej psycholog, a w pozostałym zakresie pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania.