Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 1046/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Mariola Urbańska - Trzecka

Sędziowie SO Adam Sygit (spr.)

SO Małgorzata Lessnau-Sieradzka

Protokolant sądowy Mateusz Pokora

przy udziale Jarosława Bittnera prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

po rozpoznaniu dnia 14 stycznia 2016 r.

sprawy H. H. s. M. i J. ur. (...) w W.

skazanego z art. 85 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 31 sierpnia 2015 r. sygn. akt IX K 328/15

uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. postępowanie w sprawie umarza; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. U. P.– Kancelaria Adwokacka w B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym; kosztami procesu w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IV Ka 1046/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2015 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt IX K 328/15, połączono kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec skazanego H. H. wyrokami Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie II K 287/12 i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie XVI K 1356/12 i w ich miejsce wymierzono karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 30 stawek po 10 złotych, jednocześnie umarzając postępowanie odnośnie wydania wyroku łącznego, co do wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie XVI K 2972/13.

Od powyższego wyroku apelację złożył skazany kwestionując rozstrzygnięcie o karze, uznając ją za zbyt surową i nieuwzględniającą jego sytuacji osobistej i stanu zdrowia.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje:

Apelacja uruchamiając postępowanie odwoławcze doprowadziła do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i umorzenia przedmiotowego postępowania o wydanie wyroku łącznego.

Konieczność wydania takiego rozstrzygnięcia w oparciu o treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. była konsekwencją ustaleń poczynionych w toku postępowania odwoławczego. Ustalono bowiem, iż dniu 9 czerwca 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zapadł wyrok łączny w sprawie o sygnaturze akt IX K 1/15. Postępowanie w tym przedmiocie wszczęto wobec wniosku skazanego a złożonego w dniu 16 grudnia 2014 roku (k. 3 akt sprawy IX K 1/15). Tymże wyrokiem połączono kary pozbawienia wolności i kary grzywny a orzeczone w wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie II K 287/12 i w wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie XVI K 1356/12 i wymierzono w ich miejsce kary łączne dwóch lat pozbawienia wolności i grzywny 40 stawek dziennych po 10 złotych. Przedmiotem postępowania były wyłącznie te orzeczenia. Wyrok łączny w takim kształcie uprawomocnił się dnia 24 czerwca 2015 roku. Jego prawomocności nie uchylono, jak i nie doszło do modyfikacji któregokolwiek z połączonych wyroków (art. 575 § 2 a contrario k.p.k.).

Postępowanie w sprawie IX K 328/15 o wydanie wyroku łącznego wszczęto kolejnym wniosek skazanego z daty 17 kwietnia 2015 roku, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w dniu 23 kwietnia 2015 roku (k. 2 akt sprawy IX K 328/15). Wnosił on o połączenie wyroków w sprawach o sygnaturach akt II K 287/12 i XVI K 1356/12. Wyznaczony sędzia sprawozdawca zwrócił się m.in. o ustalenie czy toczy się inne postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego (k. 4). Choć takiej urzędowej informacji brak jest w aktach sprawy, to jednak sam skazany pismem z daty 9 lipca 2015 roku poinformował sąd, iż doręczono mu już odpis wyroku łącznego ze sprawy IX K 1/15, który obejmował wyroki o które wnioskował i który się już uprawomocnił (k. 25).

Zgodnie z treścią art. 570 k.p.k. w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zainteresowania sądu znalazły się wszystkie wyroki, które wydano wobec skazanego po wcześniejszym wyroku łącznym orzeczonym w sprawie IV K 905/04, tj. w sprawach II K 287/12, XVI K 1356/12 i XVI K 2972/13. Odnośnie wyroku w sprawie XVI K 2972/13 słusznie uznano, iż nie podlegał on połączeniu z poprzedzającymi go wyrokami II K 287/12 i XVI K 2972/13, gdy objęty nim czyn popełniono w dniu 5 lipca 2013 roku, tj. już po datach bezpośrednio wcześniejszych wyroków, tj. po dniach 23 maja 2012 roku i 1 października 2012 roku. W takiej sytuacji, gdy istniała formalna przeszkoda o wydania wyroku łącznego odnośnie wszystkich analizowanych rozstrzygnięć, brak było również podstawy do ponownego orzekania o połączeniu kar wymierzonych w sprawach II K 287/12 i XVI K 1356/12, gdyż w tym zakresie zapadł i uprawomocnił się wcześniejszy wyrok łączny w sprawie IX K 1/15. To rozstrzygnięcie, przy braku podstaw do innego połączenia, było przeszkodą do merytorycznego orzekania w sprawie IX K 328/15. Nie było potrzeby, nawet możliwości, wydania nowego wyroku łącznego a tylko w takiej sytuacji poprzedni (dotyczący oczywiście tych samych orzeczeń) utraciłby moc (art. 575 § 1 k.p.k.).

Dlatego, zgodnie z mającym odpowiednie zastosowanie art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., uchylono zaskarżony wyrok i postępowanie w sprawie o wydanie wyroku łącznego umorzono, wobec treści art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. Kosztami postępowania w sprawie obciążono Skarb Państwa, zasądzając na rzecz obrońcy wyznaczonego z urzędu zwrot kosztów udzielonej skazanemu a nieopłaconej pomocy prawnej.