Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 197/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Budzyńska

Sędziowie: SO Agnieszka Górska (spr.)

SO Natalia Pawłowska – Grzelczak

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. H.

przeciwko (...) Münster A.G z siedzibą w M.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2015 r., sygn. akt X GC 157/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Agnieszka Górska Anna Budzyńska Natalia Pawłowska – Grzelczak

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. (wskazanego prawdopodobnie na skutek omyłki, powinno być 397 § k.p.c.) - odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 13 maja 2015 r. w przedmiocie odmowy odrzucenia pozwu. W uzasadnieniu wskazano, że zażalenie złożone zostało po upływie terminu, który – liczony zgodnie z art. 394 §2 k.p.c. od dnia ogłoszenia postanowienia – upłynął z dniem 20 maja 2015 r. Zdaniem Sądu termin do wniesienia zażalenia nie mógł być liczony od dnia doręczenia postanowienia, gdyż wniosek o sporządzenie uzasadnienia został wniesiony przez osobę nieuprawnioną do działania w sprawie. Fakt sporządzenia i doręczenia uzasadnienia nie może wywoływać skutków prawnych właściwych czynności przy doręczeniu osobie uprawnionej.

Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie, domagając się jego uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego. Zaskarżonemu orzeczeniu pozwany zarzucił naruszenie przepisów art. 130 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. i 397 § 2 k.p.c. poprzez brak wezwania przez Sąd pełnomocnika pozwanego lub pełnomocnika substytucyjnego pozwanego do złożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w sprawie dla radcy prawnego M. M.. W uzasadnieniu wskazano, że odrzucenie zażalenia w razie wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenia uzasadnienia wyroku przez osobę nieumocowaną, winno zostać poprzedzone wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, czego zaniechano.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się uzasadnione.

Niesporne jest, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 13 maja 2015 r. o odmowie odrzucenia pozwu złożony został w dniu 20 maja 2015 r., a zatem z zachowaniem ustawowego terminu, o którym mowa w art. 357 § 1 k.p.c. Wniosek ten podpisany został przez radcę prawnego, nie występującego uprzednio w sprawie, a jednocześnie nie dołączono do niego pełnomocnictwa dla tego radcy prawnego. W takiej sytuacji nadanie wnioskowi biegu wymagało uprzedniego wezwania do usunięcia braku formalnego wniosku poprzez wykazanie umocowania osoby, która wniosek podpisała. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenie stanowi pismo procesowe, a zatem – oprócz pozostałych wymogów formalnych określonych w art. 126 § 1 k.p.c., stosuje się do niego przepis art. 126 § 3 k.p.c., który nakazuje do pisma dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Zgodnie zaś z art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Z przepisu art. 130 § 3 k.p.c, wynika wprost, że zwrot pisma nastąpić może dopiero po bezskutecznym upływie terminu.

W związku z powołanymi przepisami nietrafne było obliczanie terminu do wniesienia zażalenia przez pozwanego od daty ogłoszenia postanowienia, tj. 13 maja 2015 r., a w konsekwencji przedwczesne było uznanie za spóźnione zażalenia wniesionego w dniu 13 lipca 2015 r. , tj. w terminie 7 – dniowym od daty doręczenia odpisu postanowienia z 13 maja 2015 r. z uzasadnieniem – zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c . Odrzucenie zażalenia możliwe byłoby dopiero po uprzednim wezwaniu do złożenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego, który podpisał wniosek i po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia tego braku formalnego. Zaniechanie tej czynności bezpośrednio po wpłynięciu wniosku i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem pełnomocnikowi, który nie wykazał jeszcze swego umocowania, nie uzasadniało uznania za niebyłą czynności polegającej na złożeniu wniosku. Ubocznie należy tylko wskazać, że obecnie wezwanie do usunięcia braku formalnego stało się zbędne wobec dołączenia do zażalenia odpisu pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez radcę prawnego, którego pełnomocnictwo procesowe zostało dołączone do odpowiedzi na pozew.

Mając powyższe na uwadze na uznać należało, że zażalenie na postanowienie z dnia 13 maja 2015 r. o odmowie odrzucenia pozwu zostało wniesione w ustawowym terminie . W związku z tym na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak na wstępie.

Agnieszka Górska Anna Budzyńska Natalia Pawłowska - Grzelczak