Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1494/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Piotr Augustyniak

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Orszulak

przy udziale Prokuratora Marii Szcześniak – Bauer

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku w Łodzi

sprawy D. P. urodzonego (...) w W., syna M. i R. z domu D.

oskarżonego o czyn z art. 279 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 5 października 2015 roku sygn. akt II K 420/15

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k.:

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach.