Pełny tekst orzeczenia

20

POSTANOWIENIE
z dnia 20 marca 2002 r.
sygn. akt SK 2/01*


podjęte w trakcie rozpoznawania sprawy SK 2/01, wobec wniosku pełnomocnika skarżących o wyłączenie sędziów


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan – przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Krzysztof Kolasiński
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,


p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku pełnomocnika skarżących Grażyny i Tadeusza Gołębiewskich złożonego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w przedmiocie wyłączenia ze składu orzekającego w sprawie skargi konstytucyjnej sygn. SK 2/01 sędziów:

Wiesława Johanna
Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej
Andrzeja Mączyńskiego
Jadwigi Skórzewskiej-Łosiak.


UZASADNIENIE:

Przedstawiciel skarżących nie wskazał na jakiekolwiek przesłanki, które mogłyby w świetle art. 26 ust. 1 i ust. 2 uzasadnić wyłączenie sędziów wskazanych we wniosku. Wniosek jest wewnętrznie sprzeczny. Wskazując na tożsamość przedmiotową rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej oraz w sprawie o sygn. P. 2/98 wnioskodawca jednocześnie argumentuje na rzecz umorzenia postępowania w sprawie, zgodnie z zasadą ne bis in idem. W sprawie rozpoznawanej obecnie przez Trybunał nie zachodzi tożsamość przedmiotu sprawy, ani też stron postępowania.
W żadnym stopniu nie można też podzielić poglądu, że orzekanie przez sędziego w sprawie podobnej bądź też zajęcie wcześniej stanowiska w określonej kwestii prawnej uprawdopodabnia zaistnienie okoliczności mogących wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
Przyjęcie tego poglądu oznaczałoby, że zaprezentowane przez członka składu orzekającego stanowisko prawne w kwestii związanej z przedmiotem rozstrzygnięcia stanowi wystarczającą podstawę kwestionowania bezstronności sędziowskiej.

Przekonanie to nie znajduje żadnego uzasadnienia na tle przepisu regulującego podstawę wyłączenia sędziego.