Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1794/15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Marcin Rak

SR (del.) Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela L. P.

przeciwko dłużnikowi(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

na skutek skargi dłużnika na wszczęcie postępowania egzekucyjnego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu K. W. w sprawie Km 666/11

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt VIII Co 88/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Ewa Buczek – Fidyka SSO Leszek Dąbek (spr.) SSO Marcin Rak

Sygn. akt III Cz 1794/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Z. w postanowieniu z dnia 13 02 2014r. odrzucił skargę dłużnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z. K. W., uznając, że nie została w terminie uiszczona opłata od skargi.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z., która podnosiła, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane przedwcześnie i z naruszeniem prawa.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 25 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy

z dnia 28 07 2005r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U. 2014r.

poz 1025) od skargi na czynności komornika pobiera się opłatę stałą w wysokości 100zł, która zgodnie z regulacją art. 10 tej ustawy powinna była zostać uiszczona przy wniesieniu skargi do sądu.

Opłata ta nie została uiszczona przez skarżącego przy wniesieniu skargi,

który w skardze wniósł wniosek o zwolnienie go od jej uiszczenia.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym wZ. w postanowieniu z dnia 4 10 2013r. oddalił wniosek skarżącego o zwolnieniu go od kosztów sądowych, które następnie - w wyniku rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Z. skargi skarżącego - zostało w postanowieniu z dnia 2 12 2013r. utrzymane w mocy.

W sporządzonym tego samego dnia zarządzeniu polecono wezwać skarżącego do uiszczenia powyższej opłaty w terminie do 7 dni od doręczenia wezwania.

Wezwanie to zostało mu doręczono w dniu 7 01 2014r. i od dnia następnego rozpoczął biec zakreślony mu termin do tej opłaty, który upłynął z dniem 14 01 2014r.

W sprawie bezsporne jest, iż dłużnik w tym terminie nie uiścił opłaty, co stosownie do regulacji art. 767 3 zd. 1 k.p.c. obligowało Sąd Rejonowy do odrzucenia jego skargi.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., co z mocy tej regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Ewa Buczek – Fidyka SSO Leszek Dąbek (spr.) SSO Marcin Rak