Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 925/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Piotr Augustyniak

Sędziowie: S.O. Ewa Krajewska (sprawozdawca)

del. S.R. J. M.

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Orszulak

przy udziale oskarżyciela posiłkowego – subsydiarnego J. K.

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku w Łodzi

sprawy A. W. urodzonej (...) w Ł., córki M. i J. z domu K.

oskarżonej o czyn z art. 244 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego – subsydiarnego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 kwietnia 2015 roku sygn. akt V K 538/14

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 2 k.p.k., art. 636 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że kwotę kosztów sądowych zasądzoną od oskarżyciela posiłkowego – subsydiarnego w punkcie 3. obniża do kwoty 797,04 złotych (siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych i czterech groszy);

2.  w pozostałej części tenże wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżyciela posiłkowego – subsydiarnego J. K. na rzecz A. W. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów udziału obrońcy
z wyboru w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżyciela posiłkowego – subsydiarnego J. K. od opłaty za drugą instancję.