Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2345/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska

Protokolant: Magdalena Tobiasz

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa P. we W.

przeciwko D. A.

o zapłatę 863,79 zł

I. umarza postepowanie co do kwoty 200 zł;

II. zasądza od pozwanego D. A. na rzecz strony powodowej P. we W. :

- odsetki ustawowe liczone od kwoty 863,79 zł w wysokości 7 % w stosunku rocznym za okres od dnia 18 września 2015 roku do dnia 09 października 2015r.,

- kwotę 663,79 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi w wysokości 7 % w stosunku rocznym od dnia 10 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku a od dnia 01 stycznia 2016 roku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, aktualnie wynoszącymi 7 % w stosunku rocznym a stanowiącymi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
i 5,5 punktów procentowych) do dnia 29 stycznia 2016r.;

III. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej koszty procesu w kwocie 227,30 zł;

IV. zasądzoną w pkt. II. i III. należność rozkłada na miesięczne raty po 300 zł każda, poczynając od 1 lutego 2016r. płatne z góry do 20-go dnia każdego kolejnego miesiąca aż do całkowitej spłaty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek zwłoki, przy czym niezapłacenie dwóch kolejnych rat w terminie spowoduje natychmiastową wymagalność całej niespłaconej kwoty;

V. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 2345/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym droga elektroniczną w dniu 18 września 2015 r. strona powodowa P. z siedzibą we W. domagała się zasądzenia od pozwanego D. A. kwoty 863,79 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu oraz kosztów procesu w kwocie 210.30 zł - z tytułu umowy pożyczki gotówkowej zawartej przez pozwanego w dniu 20 czerwca 2011 roku (...) SA, którą to wierzytelność powód nabył od pierwotnego wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności z dnia 17.04.2015 roku.

Po wytoczeniu powództwa pozwany zapłacił powodowi 200 zł i strona powodowa , w piśmie z dnia 17.11.2015 roku cofnęła żądanie pozwu co do kwoty 200 zł uiszczonej przez pozwanego , zaliczając tę wpłatę na należność główną i w tym zakresie umorzono postępowania na podstawie przepisu art. 355§ 1 k.p.c. w związku z art. 203 § 1 k.p.c, - jak w punkcie I sentencji wyroku.

W pozostałym zakresie pozwany uznał powództwo w całości, nie kwestionował zadłużenia ani jego wysokości , wniósł jedynie o rozłożenie należności na raty po 300 zł miesięcznie aż do całkowitej spłaty z uwagi na trudną sytuacją materialną. Podał, że jest kawalerem, zarabia 1800 – 200 zł miesięcznie, . ma zajęcie komornicze i co miesiąc potrąca mu Komornik po 500 – 600 zł , spłaca tez inna pożyczkę po 250 zł, za abonament telefoniczny płaci po 100 zł miesięcznie, telewizyjny 50 zł, płaci rodzicom za mieszkanie i częściowo na utrzymanie po 400 zł miesięcznie.

Przepis art. 213 § 2 k.p.c. stanowi, że są jest związany uznaniem powództwa ,chyba ,że uznanie powództwa jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W ocenie Sądu uznanie powództwa było dopuszczalne w świetle cyt. przepisu art. 213 § 2 k. p. c i na podstawie przepisu art. 69 Prawa bankowego w związku z art. 481§ 1 i 2 k. p. c i 482 § 1 k. p. c, uwzględnił żądanie pozwu po ograniczeniu wynikającym z pisma z 17.11.2015 roku , a ponadto stojąc na stanowisku, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, o którym mowa w przepisuje art. 320 k.p.c. i rozłożył pozwanemu zasądzona należność na miesięczne raty po 300 zł każda , chroniąc jednocześnie interes powoda w ten sposób, że zastrzegł, że niespłacenie 2 kolejnych rat w terminie spowodowuje natychmiastową wymagalność całej niespłaconej kwoty.

O kosztach procesu, na które składają się : oplata sądowa od pozwu 30 zł, koszty zastępstwa procesowego 180 zł, 0,30 zł oplata manipulacyjna i 17 zł oplata skarbowa od pełnomocnictwa , orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c.

Z uwagi na uznanie powództwa, na podstawie przepisu art. 333 § 1 pkt.2) k. p. c nadano wyrokowi w pkt. II i III rygor natychmiastowej wykonalności.

I C 2345/15

ZARZĄDZENIE

1/(...)

2/(...)

(...)