Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił J. M. prawa do emerytury pomostowej wskazując, że na dzień 1 stycznia 2009 r. nie udowodnił on wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy podał, że okresy pracy wnioskodawcy od 24 czerwca 1974 r. do 24 kwietnia 1975 r., od 26 kwietnia 1978 r. do 16 czerwca 1991 r., od 1 grudnia 1997 r. do 25 października 1998 r., od 1 czerwca 2001 r. do 31 października 2004 r. oraz od 1 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2008 r. nie mogą być uwzględnione do pracy w szczególnych warunkach, gdyż pracodawcy jako podstawę prawną podali rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. oraz zarządzenie resortowe nie powołując się na załącznik nr 1 lub 2 ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. / decyzja k. 20 akt ZUS plik III/.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji, wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury pomostowej. Wniósł o uwzględnienie do stażu pracy w szczególnych warunkach zakwestionowanych okresów zatrudnienia w firmie (...) S.A. od 24 czerwca 1974 r. do 24 kwietnia 1975 r., od 26 kwietnia 1978 r. do 16 czerwca 1991 r. oraz od 1 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2008 r., w Zakładach (...) od 1 grudnia 1997 r. do 25 października 1998 r. oraz od 1 czerwca 2001 r. do 31 października 2004 r. a także okresu służby wojskowej od 25 kwietnia 1975 r. do 25 kwietnia 1978 r. (podając, że wrócił do poprzedniej pracy w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby). Podał jednocześnie, że w decyzji ZUS z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej wniosku o wcześniejszą emeryturę organ rentowy zaliczył okresy zatrudnienia w firmie (...) S.A. od 24 czerwca 1974 r. do 24 kwietnia 1975 r., od 26 kwietnia 1978 r. do 16 czerwca 1991 r. oraz od 1 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz w Zakładach (...) od 1 grudnia 1997 r. do 25 października 1998 r. / odwołanie k. 2-5/

Odpowiadając na odwołanie pismem z dnia 12 maja 2015 r. organ rentowy wniósł o jego oddalenie, przytaczając argumentację powołaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Nadmienił, że prawomocnym wyrokiem z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie o sygn. akt VIII U 2781/14 Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił odwołanie wnioskodawcy od decyzji ZUS z dnia 24 czerwca 2014 r. odmawiającej przyznanie emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zw. z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników w szczególnych warunkach bowiem na dzień 1 stycznia 1999 r. na wymagane 15 lat pracy w warunkach wnioskodawca udowodnił 14 lat, 8 miesięcy i 22 dni oraz na wymagany ogólny staż pracy 25 lat udowodnił 24 lata, 1 miesiąc i 1 dzień. Natomiast za udowodnione skarżoną decyzją organ rentowy przyjął okres ogólnego stażu w wymiarze 38 lat i 9 dni. / odpowiedź na odwołanie k. 6-6 odw/.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny :

J. M. urodził się (...) / okoliczność bezsporna/.

W dniu 13 maja 2014 r. wnioskodawca złożył wniosek o emeryturę pomostową, jest członkiem OFE i wniósł o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. /wniosek k. 1-8 akt ZUS plik III/.

W okresie od 24 czerwca 1974 r. do 31 sierpnia 1996 r. wnioskodawca był zatrudniony w (...) S.A. w Ł. w pełnym wymiarze czasu pracy. /niesporne/

Zakład ten zajmował się produkcją tkanin do wykorzystania w przemyśle odzieżowym. / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:02:22-00:13:21 – płyta CD k. 38/

W firmie (...) wnioskodawca zajmował kolejno stanowiska:

- od 24 czerwca 1974 r. – stażysty (bielarza tkanin) w oddziale przygotowawczym i bielnik,

- od 25 września 1974 r. – nastawiacza maszyn – brygadzisty w oddziale drukarni filmowej

- od 26 kwietnia 1978 r. (po powrocie z wojska) – nastawiacza maszyn – brygadzisty w oddziale drukarni filmowej,

- od 16 kwietnia 1978 r. – brygadzisty w dziale drukarnia,

- od 1 stycznia 1983 r. – nastawiacza maszyn,

- od 1 lipca 1983 r. – brygadzisty w dziale drukarnia,

- od 1 lipca 1984 r. – nastawiacza maszyn,

- od 1 kwietnia 1986 r. – mistrza w oddziale apretury (a od 2 stycznia 1989 r. dodatkowo obowiązki kierownika zmianowego)

- od 17 czerwca 1991 r. – specjalisty ds. sprzedaży – dział marketingu,

- od 1 listopada 1993 r. – sprzedawcy,

- od 1 marca 1996 r. – kierownika w punkcie sprzedaży milionowa

/angaże z 1.10.1992 r., 17.06.1991 r., 4.03.1996 r., 9.11.1993 r.,1.04.1993 r., 1.02.1989 r., 31.12.1988 r., 1.04.1986 r., 30.06.1984 r., 1.07.1983 r., 31.12.1982 r., 25.10.1974 r., 27.09.1974 r.,24.06.1974 r., 22.06.1974 r. umowy o pracę z 26.04.1978 r.,24.06.1974 r. karta obiegowa przeniesienia karty bez nr cz. A akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 23, aneks do zakresu obowiązków mistrza karta bez nr cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 23/.

W okresie zatrudnienia na stanowisku ustawiacza maszyn – brygadzisty w oddziale drukarni filmowej do wnioskodawcy należało dbanie o zachowanie ciągłości produkcji.

Wnioskodawca zamawiał tkaniny, koloryzował tkaniny, czuwał nad bezpieczeństwem pracowników pracujących przy maszynach. Zamawianie tkanin zajmowało mu od pół godziny do 1 godziny dziennie. Te zamówienia wnioskodawca robił na działach współpracujących z jego działem, w biurze. Koloryzowanie tkanin odbywało się przy produkcji. Wnioskodawca rozpisywał recepturę farb co zajmowało mu od 3 do 4 godzin dziennie, co czynił w biurze. Taki rozpis był przekazywany na kuchnię farb i kucharze sporządzali farby. Wnioskodawca nie brał udziału w sporządzaniu farb. W pozostałym czasie koordynował pracę podległych mu pracowników, przywoził tkaniny na oddział i wywoził je. / przesłuchanie wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:02:22-00:13:21, – płyta CD k. 38, zeznania świadka L. K. - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:38:49-01:47:11– płyta CD k. 38, zeznania świadka J. R. - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:47:11– 00:55:25, 00:55:25-00:56:03 - płyta CD k. 38, zeznania świadka B. K. - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 00:56:03-01:01:40 - płyta CD k. 38/

Wnioskodawca pracował na 3 zmiany / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:02:22-00:13:21 – płyta CD k. 38/

W okresie od 25 kwietnia 1975 r. do 10 kwietnia 1978 r. wnioskodawca odbywał zasadniczą służbę wojskową /książeczka wojskowa k. 31, zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:02:22-00:13:21 – płyta CD k. 38/

W dniu 26 kwietnia 1978 r. wnioskodawca powrócił do macierzystego zakładu pracy na uprzednio zajmowane stanowisko pracy. / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:16:10-00:33:04 – płyta CD k. 38, zeznania świadka L. K. - - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:38:49-01:47:11– płyta CD k. 38/

Zgodnie z zakresem obowiązków na stanowisku mistrza w magazynie wnioskodawca podlegał kierownikowi oddziału. Do jego obowiązków należała m.in. znajomość wszystkich przepisów normatywnych obowiązujących w działalności powierzonego odcinka w celu zorganizowania i zabezpieczenia wykonania planów produkcyjnych oraz wydawania podległym pracownikom wszelkich poleceń, związanych z wykonaniem tych zadań. /zakres obowiązków karty bez nr cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 23/.

W okresie zatrudnienia na stanowisku mistrza oddziału apretury do wnioskodawcy należało sprawowanie nadzoru nad uruchomieniem nowo zakupionej maszyny do powlekania tkanin. Był odpowiedzialny za suszarko - stabilizaterkę, za draparki. Nadzorował pracę osób pracujących na tych maszynach. Podlegali mu apreterzy, pomocnicy apreterów oraz drapacze. Na kuchni apreterskiej sporządzał pastę czyli tzn. film do powlekania tkaniny bowiem były to tkaniny wodoszczelne. W tym celu musiał wymieszać ze sobą 7 czy 8 składników w tym diklinan AM. Dziennie zajmowało mu to 3 godziny. W pozostałym okresie sprawował nadzór nad podległymi mu pracownikami – pracę tę wykonywał na produkcji. Na produkcji miał wydzielone swoje miejsce do pracy tj. kantorek, w którym można było zjeść śniadanie, napić się herbaty. / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:16:10-00:33:04 – płyta CD k. 38, zeznania świadka B. K. - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 00:56:03-01:01:40 - płyta CD k. 38/

W okresie zatrudnienia na stanowisku brygadzisty i mistrza do wnioskodawcy należało również czynienie zamówień, wypełnianie dokumentów, co robił w biurze / zeznania świadka L. K. - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:38:49-01:47:11– płyta CD k. 38, zeznania świadka B. K. - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 00:56:03-01:01:40 - płyta CD k. 38/

Zgodnie z zakresem obowiązków na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży w dziale marketingu wnioskodawca podlegał kierownikowi działu marketingu. Do jego obowiązków należało m.in. zbieranie informacji prasowych, katalogowych dotyczących możliwości sprzedaży własnych tkanin, prowadzenie akwizycji na terenie kraju, udział w tragach itp. /zakres obowiązków karty bez nr cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 23/.

Zgodnie z zakresem obowiązków na stanowisku sprzedawcy w magazynie wnioskodawca podlegał kierownikowi magazynu i punktu sprzedaży. Do jego obowiązków należało m.in. przyjmowanie dostaw tkaniny zgodnie z dokumentami przychodowymi, wybieranie tkaniny z regałów wraz z klientem, wydawanie sztuk tkaniny na podstawie dokumentu rozchodowego wystawionego na komputerze /zakres obowiązków karty bez nr cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 23/.

W dniu 31 sierpnia 1996 r. (...) S.A. wystawiła świadectwo pracy stwierdzające, że w trakcie zatrudnienia wnioskodawca zajmował kolejno stanowiska brygadzisty, mistrza, specjalisty ds. sprzedaży, sprzedawcy i kierownika. Zaświadczono też, że wykonywał w trakcie zatrudnienia pracę w warunkach szczególnych od 24 czerwca 1974 r. do 24 kwietnia 1975 r. na stanowisku brygadzisty oraz od 26 kwietnia 1978 r. do 16 czerwca 1991 r. na stanowisku mistrza. /świadectwo pracy karta bez nr cz. A akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 23/

W okresie od 1 grudnia 1997 r. do 31 października 2004 r. J. M. był zatrudniony w Zakładach (...) w Ł. (obecnie Zakłady (...) w Ł. w upadłości) w pełnym wymiarze czasu pracy. Początkowo – do dnia 31 marca 1999 r. zajmował stanowisko nastawiacza maszyn w wydziale wykończalni. /umowy o pracę k. 82, 76, 70, 67 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

Do obowiązków wnioskodawcy na tym stanowisku należało wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami /zakres obowiązków k. 79-81 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

Wnioskodawca był wówczas odpowiedzialny za druk transferowy. Pracował w pełnym wymiarze czasu pracy przy maszynach, na których nakładano nadruk na tkaninę. Sporadycznie tylko na polecenie przełożonego wykonywał też inne czynności / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:16:10-00:33:04 – płyta CD k. 38/

W okresie od 26 października 1998 r. do 31 grudnia 1998 r. oraz od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 1999 r. wnioskodawca został oddelegowany do pracy w dziale marketingu z powierzeniem wykonywania prac związanych z marketingiem. /pisma k. 63, 59 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

Z dniem 1 kwietnia 1999 r. wnioskodawca został zatrudniony na stanowisku samodzielnego ekonomisty w dziale sprzedaży. / umowa o pracę k. 53 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, karta obiegowa przesunięcia k. 54 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

Z dniem 1 października 1999 r. wnioskodawca został zatrudniony na stanowisku samodzielnego ekonomisty w dziale akwizycji / umowa o pracę k. 47 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, karta obiegowa przesunięcia k. 48 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

Zgodnie z zakresem obowiązków na stanowisku samodzielnego ekonomisty w dziale akwizycji wnioskodawca podlegał bezpośrednio kierownikowi działu akwizycji. Do obowiązków wnioskodawcy należało m.in. znajomość obowiązujących przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących powierzonego zakresu pracy – sprzedaży, dbałość oraz organizowanie swojego stanowiska pracy w sposób zabezpieczający prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonego zakresu obowiązków, przy sprzedaży bezgotówkowej sprawdzanie uregulowania należności z wcześniejszych dostaw, sprawna obsługa klientów (bieżąca obsługa, wystawianie faktur za sprzedane wyroby, inkasowanie należności, stałe wyszukiwanie nowych klientów, załatwianie reklamacji itd., przyjmowanie zamówień i ich realizacja itd.), prowadzenie bieżącej ewidencji sprzedaży, należności i informacji o klientach /zakres obowiązków k. 42-45 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

Z dniem 1 czerwca 2001 r. wnioskodawca został zatrudniony na stanowisku apretera w wydziale wykończalni. / umowa o pracę k. 41 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, karta obiegowa przesunięcia k. 32 cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, zaświadczenia o zatrudnieniu z dnia 2 kwietnia 2002 r., 23 kwietnia 2002 r. k. 108, 89 -89 odw. cz. B akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, zaświadczenia o zatrudnieniu z dnia 12 i 13 października 2005 r. k. 4 – 4 odw., 7 – 7 odw. cz. akt płacowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

W okresie zatrudnienia na tym stanowisku wnioskodawca zajmował się wykańczaniem tkanin - musiał sporządzić odpowiednią miksturę chemiczną, którą nanosiło się na tkaninę. Robił to w pełnym wymiarze czasu pracy, a dodatkowo wykonywał też inne polecenia przełożonego. /zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:16:10-00:33:04 – płyta CD k. 38/

W dniu 29 października 2004 r. Zakłady (...) w Ł. wystawiły wnioskodawcy świadectwo pracy stwierdzające, że w trakcie zatrudnienia wnioskodawca zajmował początkowo stanowisko nastawiacza maszyn, od 1 kwietnia 1999 r. – samodzielnego ekonomisty, a od 1 czerwca 2001 r. – apretera. Zaświadczono też, że wnioskodawca wykonywał w trakcie zatrudnienia pracę w warunkach szczególnych od 1 grudnia 1997 r. do 25 października 1998 r. na stanowisku nastawiacza maszyn oraz w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 października 2004 r. na stanowisku apretera /świadectwo pracy k. 120 - 121 cz. C akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, rozwiązanie umowy o pracę k. 129 cz. C akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, karta przebiegu zatrudnienia k. 138 cz. C akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19, karty wynagrodzeń k. 10-18 akt płacowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

W dniu 9 maja 2005 r. Zakłady te wystawiły wnioskodawcy świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych, w których zaświadczono, że w Zakładach (...) w Ł. wnioskodawca był zatrudniony od 1 grudnia 1997 r. do 31 października 2004 r. i w tym czasie:

- w okresie od 1 grudnia 1997 r. do 25 października 1998 r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych na stanowisku nastawiacza maszyn i urządzeń wymienionemu w wykazie A dziale VII poz. 4 pkt. 48 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego nr 7 z dnia 7 lipca 1987 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładzie pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego,

- w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 października 2004 r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych na stanowisku apretera wymienionemu w wykazie A dziale VII poz. 4 pkt. 19 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego nr 7 z dnia 7 lipca 1987 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładzie pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego

/świadectwa wykonywania pracy w warunkach k. 110, 111 cz. C akt osobowych wnioskodawcy – w kopercie k. 19/.

W okresie od 18 października 2004 r. do 31 grudnia 2008 r. J. M. był ponownie zatrudniony w (...) S.A. w Ł. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku brygadzisty apretury.

Na stanowisku brygadzisty apretury wnioskodawca był odpowiedzialny za produkcję, za utrzymanie maszyn w ruchu. Podlegali mu apreterzy czy pomocnicy apretera. Pracę tę wykonywał na maszynie w pełnym wymiarze czasu pracy. / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:16:10-00:33:04 – płyta CD k. 38/

Za powyższy okres zatrudnienia pracodawca wystawił świadectwo pracy w warunkach szczególnych / świadectwo wykonywania pracy w warunkach k. 37 akt ZUS plik II/.

Następnie wnioskodawca był zarejestrowany jako bezrobotny do sierpnia 2012 r. Później był zatrudniony przy produkcji okien plastikowych do sierpnia 2014 r. Ciął plastik ma maszynie albo zgrzewał. Obecnie nie pracuje. / zeznania wnioskodawcy - e-protokół rozprawy z 12.02.2016 r. 01:03:37-01:09:20 w zw. z 00:33:04-00:35:04, 00:35:04 –00:35:51 – płyta CD k. 38/

Do dnia 31 grudnia 1998 r. ZUS uznał wnioskodawcy za udokumentowane prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w wymiarze 6 lat, 9 miesięcy i 13 dni, to jest okres zatrudnienia od 19 marca 1992 r. do 31 grudnia 1998 r. /dane o okresach zatrudnienia k. 25 akt ZUS plik II/.

Wnioskodawca udokumentował łączny staż ubezpieczeniowy w wymiarze 38 lat i 9 dni okresów składkowych i nieskładkowych / okoliczność bezsporna – karta przebiegu zatrudnienia k. 19 akt ZUS plik III/.

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał na podstawie dokumentów zawartych w aktach organu rentowego i załączonych do akt sprawy, których wiarygodność nie była przez strony kwestionowana oraz na podstawie przesłuchania wnioskodawcy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Odwołanie jest niezasadne.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t. j. -Dz. U. z 2015 r., poz. 965), prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art.11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Prace w szczególnych warunkach to w myśl art.3 ust.1 ustawy o emeryturach pomostowych prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.

Z kolei prace o szczególnym charakterze to w myśl art.3 ust.3 cytowanej ustawy prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.

Z kolei art.49 powoływanej ustawy zawarty w rozdziale 9 zatytułowanym „Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe” przewiduje, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1)po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2)spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3)w dniu wejścia w życie ustawy (to jest w dniu 1 stycznia 2009 r.) miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

W rozpoznawanej sprawie podstawą odmowy przyznania wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej było ustalenie, że wnioskodawca nie spełnił warunków do jej przyznania w oparciu o przepis art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych, gdyż nie spełnił określonej w pkt 3 tego przepisu przesłanki wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust. 1 i 3 ustawy przed dniem 1 stycznia 2009 roku.

Spór sprowadzał się w takim razie do zbadania czy prace wykonywane przez wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2008 r. lub po dniu 31 grudnia 2008 r. można zakwalifikować do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

W ocenie Sądu rozpoznającego przedmiotową sprawę żadnego z okresów zatrudnienia wnioskodawcy nie można uznać za pracę w omawianych warunkach.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy o emeryturach pomostowych za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 lub 3 ustawy można traktować tylko tego pracownika, który w pełnym wymiarze czasu pracy wykonuje prace na stanowisku wymienionym w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy. Prace zaliczane do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy stanowią katalog zamknięty, co powoduje, że cech pracy "o szczególnym charakterze" lub "w szczególnych warunkach" nie mogą posiadać inne prace choćby sposób ich wykonywania i ich jakość mogła obniżyć się z wiekiem / por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w L. z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. III SA/Lu653/11, opubl.: L.; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2011 r. sygn. I OSK 421/11, opubl.: LEX nr 996963/.

Oceniając charakter pracy wnioskodawcy w oparciu o pisemne zakresy jego obowiązków, zeznania świadków oraz jego przesłuchanie, stwierdzić jednoznacznie należy, że żadne z zajmowanych przez niego stanowisk nie odpowiada opisowi prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 lub 2 do omawianego aktu prawnego.

Fakt wykonywania przez J. M. pracy w szczególnych warunkach określonej w wykazie A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie ze względu na inną podstawę prawną zgłoszonego przez wnioskodawcę żądania.

W świetle tak poczynionych ustaleń Sąd Okręgowy podzielił ocenę organu rentowego, że po dniu 31 grudnia 2008 r. ani przed dniem 1 stycznia 2009 r. wnioskodawca nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

W konsekwencji na podstawie art. 477 14 § 1 Sąd Okręgowy odwołanie oddalił.