Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 501/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Tomasz Hoffman

Protokolant Tomasz Murawiec

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku na rozprawie

sprawy Z. K.

urodz. (...) w A. Kuj.

syna W. i H. zd. K.

oskarżonego o to, że:

-w dniu 13 lipca 2015r. w O., pow. A. Kuj., woj. (...)- (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym m-ki (...) na rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), nie stosując się jednocześnie do decyzji Starosty (...) nr KT.Kp.5430.7.182.2011AC, wydanej w dniu 07.11.2011r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. (...), przy czym był wcześniej prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj., z dnia 7.04.2010r., sygn. II K 105/10 za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. za czyn z art. 178 § 1 kk i obecnie zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 4.04.2013r. do 04.10.2013r. kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej w/w wyrokiem,

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka

1.  Oskarżonego Z. K. uznaje za winnego popełniania przestępstwa zarzuconego mu w akcie oskarżenia z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk i na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  Na podstawie art. 43a § 2 kk zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych płatnego na konto: (...) Oddział (...)

3.  Na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

4.  Zwalnia oskarżonego od opłat sądowych, pozostałymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 501/15

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 roku funkcjonariusze KPP w A. zatrzymali do kontroli drogowej samochód V. (...) o numerze (...). Kierującym okazał się Z. K., którego poddano badaniom w zakresie stanu trzeźwości. Wynik okazał się pozytywny- 1,01 mg/l.

Dowód: - notatka k. 1,

- protokół badania stanu trzeźwości k. 2.

W dniu 29 września 2011 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim skazał oskarżonego Z. K. w procesie II K 619/11 za umyślne przestępstwo podobne z art. 178a § 4 kk. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 26.10.2011 roku.

Dowód: odpis wyroku k. 10

Decyzją Starosty (...) z dnia 7.11.2011r. cofnięto Z. K. uprawnienie do kierowania pojazdami B1, B, BE.

Dowód: odpis decyzji k. 14

W dniu 11 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej uprzednio w postępowaniu II Ko 3/13.

Dowód: odpis postanowienia k. 22

Jeszcze wcześniej tj. 7 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim skazał oskarżonego za umyślne przestępstwo podobne na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 2 lata w procesie II K 105/10- art. 178a § 1 kk.

Dowód: odpis wyroku jak wyżej k. 29.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2012 roku zarządzono wykonanie przedmiotowej kary pozbawienia wolności.

Dowód: - dane o karalności k. 38.

Z. K. odbywał przedmiotową karę w okresie od 04.04.2013 do 4.10.2013r.

Dowód: dane o odbyciu kary k. 29 in fine.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Z. K. skorzystał z dobrodziejstwa przedterminowego zwolnienia. Skazany odbył bowiem do tej pory 1/2 z sumy kar orzeczonych w sprawach II K 105/10 oraz II K 619/11.

Dowód: postanowienie SO w Toruniu k. 30.

Na mocy orzeczenia SO w Toruniu wyznaczono okres próby do dnia 30.12.2015r., nałożono obowiązki związane z całkowitym zakazem spożywania alkoholu oraz oddano w/w pod dozór kuratora sądowego. Oskarżony Z. K. przyznał się do zarzutu. Wyjaśnił okoliczności zatrzymania przez policję oraz jaki alkohol spożywał. Oświadczył, że nie ma problemów z alkoholem. Stwierdził, że mu się to przydarzyło. Oskarżony uzgodnił warunki wyroku skazującego.

W świetle zgromadzonych dowodów wina oskarżonego nie budzi najmniejszej wątpliwości. Wyjaśnienia oskarżonego i protokół badania stanu trzeźwości oraz dokumenty zgromadzone w sprawie to dowody wzajemnie się weryfikujące.

Wobec powyższego Sąd uznał winę oskarżonego w zakresie zarzutu opisanego w akcie oskarżenia. Oskarżony dopuścił się przestępstwa z art. 178a § 4 kk w recydywie z art. 64 § 1 kk oraz w zbiegu z art. 180a kk. W myśl art. 178a § 4 kk wymierzono oskarżonemu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono obligatoryjne świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł (art. 43a § 2 kk). Orzeczono obligatoryjny co do zasady dożywotni środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W ocenie Sądu orzeczone kary były adekwatne do winy. Zachowanie oskarżonego należy określić jako skandaliczne, karygodne i bezkarne. Oskarżony najpierw został skazany za czyn z art. 178a § 1 kk (k. 29). Stworzono mu szansę warunkowego zawieszenia kary. W okresie próby popełnił kolejne przestępstwo – z art. 178a § 4 kk (k. 10). Pomimo to znów zawieszono mu karę (k. 10). Oskarżony pił jednak dalej i łamał prawo. Karę powyższą zarządzono (k. 22). Oskarżonemu dano jednak kolejną szansę. Tym razem warunkowe przedterminowe zwolnienie. Znów okres próby, kurator i obowiązki (k. 30). Nic z tego! Znów jazda w stanie nietrzeźwości, w warunkach recydywy oraz w warunkach naruszenia art. 180a kk.

W ocenie Sądu nie zaistniał żaden szczególny przypadek, który zgodnie z normą art. 42 § 3 kk nakazywałby odstąpienie od obligatoryjnej zasady orzekania zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze. W ocenie Sądu wymiar sprawiedliwości nie może biernie oczekiwać, aż ten człowiek kogoś na drodze zabije, lub uczyni kaleką do końca życia. Tylko takie rozstrzygnięcia pozwolą na eliminację z ruchu drogowego osoby oskarżonego. Z uwagi na jego sytuację materialną zwolniono w/w od opłat i kosztów sadowych.