Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 439/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2016r.

SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM,

w składzie:

PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI

PROTOKOLANT: ALICJA GŁADYSIAK

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. w Łomży

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w K.

przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) K. C., (...) sp. jawna w P.

o zwolnienie od egzekucji

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od powoda (...) Spółki z o.o. w K. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Handlowego (...) K. C., (...) sp. jawna w P. kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 439/15

(...)

(...) Sp. z o.o. w K. w pozwie nadanym w dniu 13 lipca 2015 r. (data stempla pocztowego k. 18) wniesionym przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) K. C., E. C. Sp. j. w P., wniosła o zwolnienie od egzekucji rzeczy objętych zajęciem z dnia 19 czerwca 2015 r. sygn. akt Km 155/15 wykonanych przez Komornika Sądowego K. B. oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona pozwana wskazała, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży K. B. prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi J. P. (1) w sprawie z wniosku pozwanej spółki, oznaczoną sygnaturą Km (...). W toku egzekucji zajęte zostało bydło hodowlane w ilości 38 sztuk wymienione w protokole zajęcia ruchomości z dnia 19 czerwca 2015 r. będące w posiadaniu dłużnika J. P. (2). Zajęty inwentarz na mocy umowy przewłaszczenia z dnia 25 lipca 2015 r. jest własnością (...) Sp. z o.o. Na podstawie ww. umowy przewłaszczono stado 120 sztuk krów i określono wartość szacunkową stada na kwotę 500.000 zł. Zajęte cielęta stanowią integralną część stada, któremu nadano unikatowy numer identyfikacyjny Gospodarstwo (...). Zwierzęta znajdowały się tylko we władaniu dłużnika.

Pozwana Przedsiębiorstwo Handlowe (...) K. C., E. C. sp.j. w P. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Zaprzeczyła twierdzeniom powódki, że zajęty inwentarz żywy w postaci 38 krów pozostawał jedynie we władztwie J. P. (2) jako oddany w użyczenie. Podniosła, że w umowie przewłaszczenia z dnia 25 lipca 2013 r. wskazano konkretne (wyszczególnione numerami identyfikacyjnymi) zwierzęta ulegające przewłaszczeniu. Wymienione w umowie bydło w żaden sposób nie pokrywa się z zajętym przez komornika stadem w dniu 19 czerwca 2015 r. Ponadto wskazała, że w umowie przewłaszczenia brak jest informacji o możliwości przewłaszczenia przez powódkę nowych sztuk bydła, czy też procedurze postępowania w przypadku padnięcia przewłaszczonych sztuk krów. Zdaniem pozwanej w sprawie mamy do czynienie z dwoma odrębnymi stadami zwierząt- stadem przewłaszczonym przez powódkę wymienionym enumeratywnie w umowie przewłaszczenia oraz stadem wskazanym w protokole zajęcia stanowiącym własność J. P. (2).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W dniu 25 lipca 2013 r. powódka i dłużnik J. P. (2) zawarli umowę przewłaszczenia w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przewłaszczającemu w dniu 25 lipca 2013 r. na kwotę 120.000 zł. W § 2 umowy dłużnik oświadczył, że jest właścicielem stada krów oznaczonych identyfikatorem Gospodarstwa (...), którego dokładana ilość sztuk fizycznych wraz z ich oznaczeniem wyszczególniona została w Załączniku nr 1 do umowy, wstawionych do chowu w obiektach produkcyjnych w miejscowości P.. Określono, że w skład stada wchodzą krowy cielęce, jałowice oraz cielęta. Na mocy § 3 tej umowy w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki dłużnik J. P. (2) przeniósł na powódkę własność stada szczegółowo opisanego w § 2. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. umowy w skład przewłaszczonego stada weszło 122 sztuk zwierząt indywidulanie oznaczone numerem identyfikacyjnym zwierzęcia znajdujących się w siedzibie stada nr PL (...) (k. 11-12). Przewłaszczone stado zgodnie, z § 4 umowy pozostało we władaniu J. P. (2) jako jego przechowawcy. Powódka zastrzegła sobie jednocześnie prawo nadzoru nad sposobem prowadzenia chowu, a J. P. (2) został zobowiązany do informowania spółki o wszelkich ubytkach w stadzie, o wystąpieniu chorób lub innych zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na liczebność lub stan zdrowotny i jakościowy stada. W § 1 ust. 7 strony umowy przewłaszczenia postanowiły, że wszelkie pożytki, w szczególności pozyskane mleko, które przynosi przedmiot przewłaszczenia, stanowią własność przewłaszczającego – J. P. (2). W § 5 ust. 2 umowy określono, że w przypadku nie wywiązania się J. P. (2) z należności wobec powódki, nastąpi protokolarne odebranie przedmiotu przewłaszczenia i zaspokojenie roszczeń powódki według ceny przewłaszczonych rzeczy w chwili zaspokojenia roszczeń uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonych. Szacunkowa wartość stada została określona na kwotę 500.000 zł (k. 8-12)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży K. B. w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku pozwanej spółki dokonała zajęcia będących w posiadaniu dłużnika J. P. (2) 38 sztuk bydła indywidulanie oznaczonego numerami identyfikacyjnymi zwierzęcia. Czynność ta została potwierdzona protokołem zajęcia ruchomości z dnia 19 czerwca 2015 r. sygn. akt Km(...), w którym wskazano numery identyfikacyjne zwierząt (133-134 akt Km 155/15). Pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. Komornik Sądowy K. B. zawiadomiła powódkę o zajęciu wymienionych wyżej zwierząt, bowiem w toku tej czynności złożono oświadczenie, że zajęte zwierzęta stanowią własność powoda (k. 136 akt KM 155/15).

Powódka wniosła do Sądu Rejonowego w Łomży skargę na czynność komornika w postaci zajęcia ruchomości z dnia 19 czerwca 2015 r., w której wskazała że zajęte bydło na mocy umowy przewłaszczenia jest własnością (...) Sp. z o.o. (k. 146-147 akt Km 155/15). Sąd Rejonowy w Łomży prawomocnym postanowieniem z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie I Co 724/15 ww. skargę oddalił (k. 176-177 akt Km 155/15).

W chwili zawarcia umowy przewłaszczenia stado zwierząt znajdujące się gospodarstwie prowadzonym przez J. P. (2) oznaczonym numerem siedziby (...)-001 liczyło 122 sztuk bydła (k. 5-7). Według stanu na dzień 6 maja 2015 r. liczyło ono 121 sztuk bydła (k. 123-124 akt Km 155/15). W okresie od zawarcia umowy przewłaszczenia do czynności zajęcia komorniczego skład stada ulegał naturalnym zmianom, część bydła padła, część krów ocieliła się.

Numery identyfikacyjne zwierząt stanowiących przedmiot przewłaszczenia na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2013 r. nie pokrywają się z numerami identyfikacyjnymi zwierząt zajętych przez Komornika Sądowego na podstawie protokołu zajęcia z dnia 19 czerwca 2015 r. Komornik Sądowy zajął inwentarz, który nie był uwzględniony w załączniku numer 1 stanowiącym integralną część umowy przewłaszczenia z dnia 25 lipca 2013 r. Zajęte przez Komornika Sądowego 38 sztuk bydła znajdowało się we władaniu dłużnika J. P. (2) i nie stanowiło przedmiotu ww. umowy przewłaszczenia.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie: listy zwierząt (k. 5-7), umowy przewłaszczenia wraz z załącznikiem (k. 8-10, 11-12), zeznań J. P. (2) (prot. el. z 7.12.2015 r.), zeznań I. C. (prot. el. z 29.01.2016 r.), akt Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Łomży K. B. oznaczonych sygn. Km 155/15, w tym protokołu zajęcia ruchomości (k. 133-134), zawiadomienia osoby trzeciej (k. 136), skargi (k. 146-147), postanowienia SR w Łomży (k. 193-194).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo było niezasadne.

Zgodnie z art. 841 §1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jest to środek merytorycznej obrony osoby trzeciej, której prawa zostały naruszone przez egzekucję. Powództwo ekscydencyjne, w przeciwieństwie do opozycyjnego, nie jest ukierunkowane na zwalczanie tytułu wykonawczego, ale zmierza do przeciwstawienia się prowadzeniu egzekucji z określonego przedmiotu. Podstawa do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji występuje wówczas, gdy w toku zajęcia zostały naruszone prawa osoby trzeciej (np. dana rzecz jest własnością tej osoby), przy czym chodzi o naruszenie polegające na zajęciu takiego składnika majątkowego, z którego wierzyciel nie ma prawa zaspokoić swojej wierzytelności.

W niniejszym postępowaniu powódka chciała dowieść, że wskazane w pozwie zwierzęta, zajęte przez komornika (w sprawie egzekucyjnej z wniosku pozwanej) u dłużnika – J. P. (2), stanowiły jej własność i przez to nie podlegały egzekucji. Konkretnie chodziło o wykazanie, że 38 sztuk bydła wymienionego w protokole zajęcia z dnia 19 czerwca 2015 r. stanowi własność powoda na podstawie umowy przewłaszczenia z dnia 25 lipca 2013 r.

Powódka reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, na którym, zgodnie z art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c. spoczywał ciężar udowodnienia twierdzeń zgłaszanych w pozwie, zadaniu takiemu nie sprostała. Złożone przez powódkę dokumenty – umowa przewłaszczenia wraz z załącznikiem, w kontekście spisu komorniczego (protokołu zajęcia) nie prowadzą do wniosku o zasadności jej roszczeń.

Przede wszystkim należy wskazać, że strony umowy przewłaszczenia w sposób jednoznaczny i szczegółowy określiły przedmiot umowy. Umowa odnosi się wprawdzie do stada zwierząt znajdującego się w siedzibie gospodarstwa hodowlanego oznaczonego numerem PL (...), ale jednocześnie określa dokładną ilość sztuk bydła oraz ich oznaczenie. Integralną część umowy stanowi załącznik numer 1, w którym opisano zwierzęta poprzez wskazanie ich indywidulanych numerów identyfikacyjnych, które pozwalają na wyodrębnienie ich ze stada. Przedmiot umowy stanowią zatem poszczególne indywidulanie określone zwierzęta wchodzące w skład oznaczonego stada, nie zaś ogólnie pojęto stado. Powyższemu nie sprzeciwiają się zeznania świadka I. C. która wskazała, że intencją zabezpieczenia było całe stado. Z listy zwierząt sporządzonej przez (...) wynika bowiem, że przedmiotem umowy zostały objęte wszystkie zwierzęta wchodzące w skład stada na datę podpisania umowy. Z przyczyn naturalnych od chwili podpisania umowy do chwili dokonania przez komornika czynności zajęcia zmieniała się liczebność stada, część zwierząt padała, część krów ocieliła się. Jednakże strony umowy nie określiły trybu postępowania w sytuacji zmian w pogłowiu zwierząt. Wskazały natomiast wprost w umowie, że wszelkie pożytki, które przenosi przedmiot przewłaszczenia, stanowią własność przewłaszczającego – J. P. (2) (§ 4 ust. 7 umowy). Z zapisu tego wynika jednoznacznie, że przychówek zwierząt będący naturalnym pożytkiem zwierząt objętych umową przewłaszczenia stanowi własność J. P. (2).

Skoro przedmiotem umowy przewłaszczenia są indywidualnie określone zwierzęta wchodzące w skład stada do oceny zasadności roszczenia powódki należało porównać dokumenty określające przedmiot tej umowy z protokołem zajęcia z dnia 19 czerwca 2015 r. Z porównania tych dokumentów wynika, że numery identyfikacyjne zwierząt stanowiących przedmiot przewłaszczenia na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2013 r. nie pokrywają się z numerami identyfikacyjnymi zwierząt zajętych przez Komornika Sądowego na podstawie protokołu zajęcia z dnia 19 czerwca 2015 r. Komornik Sądowy zajął inwentarz, który nie był uwzględniony w załączniku numer 1 stanowiącym integralną część umowy przewłaszczenia z dnia 25 lipca 2013 r. Zajęte przez Komornika Sądowego 38 sztuk bydła znajdowało się we władaniu dłużnika J. P. (2) i nie stanowiło przedmiot ww. umowy przewłaszczenia. Egzekucja nie jest skierowana do zwierząt będących własnością powódki na podstawie umowy przewłaszczenia.

Z przytoczonych względów na podstawie art. 841 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji wyroku.

O kosztach procesu, ze względu na wynik sprawy, Sąd Okręgowy orzekł na podstawie na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. oraz § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r..) w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.).