Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 642/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2016r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Baryła

Protokolant: Katarzyna Antonik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. J. K. oraz oskarżyciela posiłkowego W. K. (1)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 maja 2015 r., 13 października 2015 r.,
1 grudnia 2015 r., 21 grudnia 2015 r. oraz 28 stycznia 2016 r.

sprawy

K. R.

c. R. i R., zd. B.

ur. (...) w R.

oskarżonej o to, że:

w dniu 14 kwietnia 2012 r. doprowadziła W. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 000 zł poprzez zawarcie umowy pożyczki wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru wywiązania się z przyjętego zobowiązania zwrotu pieniędzy

- tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

u z n a j e

oskarżoną K. R. za winną popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, a stanowiącego występek z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37a kk

s k a z u j e

ją na karę grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych po przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa się kwocie 20 zł (dwadzieścia);

na podstawie art. 415 § 1 zd. 2 kpk odstępuje od orzekania obowiązku naprawienia szkody, o czym orzeczono nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Rzeszowie, I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt I.2.Nc 2814/12;

na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonej K. R. na rzecz oskarżyciela posiłkowego W. K. (1) kwotę 996 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. M. Kancelaria Adwokacka w R. kwotę 915,12 zł (dziewięćset piętnaście złotych dwanaście groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu;

na podstawie art. 624 § 1 kpk oraz art. 627 kpk zasądza od oskarżonej K. R. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 420 zł (czterysta dwadzieścia) tytułem zwrotu części kosztów sądowych, w pozostałym zakresie odstępuje od obciążania oskarżonej tymi kosztami, a poniesionymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

SSR Katarzyna Baryła