Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 386/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 kwietnia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Jadwiga Galas

Sędziowie :

SA Iwona Wilk

SA Barbara Kurzeja (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku : (...) Spółki Akcyjnej w B.

z udziałem: B. M. i M. M.

o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt. XIV GCo 3/16

p o s t a n a w i a : oddalić zażalenie.

SSA Barbara Kurzeja SSA Jadwiga Galas SSA Iwona Wilk

Sygn. akt V ACz 386/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił wniosek skarżącej o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego o zapłatę kwoty 81.879,68 zł poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych, wierzytelności przysługujących zobowiązanym od (...) S.A. i (...) Sp. z o.o. oraz zajęcia świadczenia emerytalnego M. M. i zasądzenie kosztów postępowania. Oddalając wniosek Sąd Okręgowy przyjął co prawda uprawdopodobnienie roszczenia, jednak stwierdził, iż wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w rozumieniu art. 730 1 § 2 k.p.c., w szczególności nie wykazała, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie ewentualnego korzystnego dla niej orzeczenia. Brak informacji o aktualnej sytuacji finansowej uczestników, a przy tym regulowanie przez nich zobowiązań w ratach może stanowić utrudnienie wykonania przyszłego orzeczenia, ale nie zostało wykazane, że owo utrudnienie jest poważne. Ponadto okoliczność, iż obowiązani składają środki zaskarżenia na wydawane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej orzeczenia nie stanowi przesłanki uzasadniającej istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia, gdyż nie świadczy o sytuacji finansowej obowiązanych i braku możliwości zaspokojenia roszczenia.

W zażaleniu uprawniona wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez udzielenie zabezpieczenia zgodnie z jej wnioskiem oraz zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzuciła naruszenie art. 736 § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez przyjęcie, że
w niniejszej sprawie nie wystąpiły przesłanki wystarczające do uwzględnienia wniosku
w zakresie uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W ocenie skarżącej wskazane okoliczności, a to długotrwałość toczącego się przed Sądem Rejonowym
w Bielsku - Białej postępowania oraz zła kondycja finansowa uczestników, świadczą
o zasadności wniosku o zabezpieczenie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Rację ma Sąd Okręgowy, że wnioskodawczyni nie uprawdopodobniła, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, to jest nie uprawdopodobniła interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art. 730 1 k.p.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że podstawą uwzględnienia wniosku
o zabezpieczenie nie może być zarzut czyniony uczestnikom, że korzystają z przysługującym im środków procesowych w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej w sprawie o sygn.akt VI GNc 3560/15. Postępowanie w tej sprawie toczy się dopiero pół roku, ponadto wpływ na ten stan rzeczy mają nie tylko czynności podejmowane przez obowiązanych, ale również przez uprawnioną (wniesienie pozwu do sądu rzeczowo niewłaściwego). Zdaniem skarżącej przedłużanie się postępowania umożliwi uczestnikom wyzbycie się majątku, jednak informacji o jakichkolwiek działaniach podejmowanych przez uczestników w tym kierunku wnioskodawczyni nie przedstawiła.

Również okoliczność, że obowiązani zostali zwolnieni od opłaty od zażalenia przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nie świadczy o tym, że osiągnięcie celu postępowania
w niniejszej sprawie będzie poważnie utrudnione. Przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych różnią się bowiem od tych wymaganych dla uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Sama wnioskodawczyni wskazuje na wierzytelności pozwanych jako przedmiot zabezpieczenia, sam zaś fakt ich posiadania przez uczestników nie stanowił podstawy do oddalenia ich wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej (art. 102 u.k.s.c.).

Trudna sytuacja finansowa uczestników nie została natomiast uprawdopodobniona
w inny sposób, w tym za pomocą argumentacji popartej jakimkolwiek materiałem dowodowym, przez co nie kwalifikuje się do poddania ocenie w kontekście zasadności wniosku o zabezpieczenie.

Reasumując, skarżąca nie uprawdopodobniła swojego wniosku w wymaganym w art. 730 1 k.p.c. zakresie, co uznać należy za niewystarczające dla stwierdzenia wadliwości zaskarżonego orzeczenia.

Z uwagi na powyższe, zażalenie – jako bezzasadne – podlega oddaleniu na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Barbara Kurzeja SSA Jadwiga Galas SSA Iwona Wilk

(...)

1.(...)

2.(...)

-

(...)

(...)

(...) (...)