Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Uz 4/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński

Sędzia SO Magdalena Lisowska

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W.

o zasiłek chorobowy

w przedmiocie zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie XI U 487/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

Przewodnicząca: Sędziowie: