Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 711 /15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

K. S. (wierzycielki)

przeciwko

M. S. (dłużniczce)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia M. S. (dłużniczki) na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie o sygn. I Co 1772/15 – w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenia postępowania egzekucyjnego

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 711/15

UZASADNIENIE

M. S. (dłużniczka) wniosła skargę na czynność Komornika Sądowego A. Z. działającego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu polegającą na zawiadomieniu jej o wszczęciu egzekucji w wniosku K. S. (wierzycielki) w sprawie KM 1038/15, a nadto złożyła wniosek o zabezpieczenie tego postepowania poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania skargi.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 1 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu oddalił wniosek dłużniczki M. S. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Sąd uznał, że wniosek jest bezzasadny. Wskazał, że przepis art.821 § 1 kpc dopuszcza zawieszenie postępowania egzekucyjnego jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Uzależnia jednak skuteczność takiego wniosku od prawdopodobieństwa wystąpienia szkody po stronie wnioskodawcy, a tego skarżąca dłużniczka M. S. nie uprawdopodobniła (zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem – k.7 i 8).

Z treści zażalenia dłużniczki wynika, że domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie jej wniosku i zawieszenie postepowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu zażalenia wywodziła, że egzekucja wobec niej została wszczęta na podstawie wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie IC 898/14 (o zapłatę zachowku), któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Dłużniczka złożyła sprzeciw od tego wyroku oraz wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, którego Sąd Okręgowy nie uwzględnił. Na postanowienie tego Sądu odmawiające zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności dłużniczka złożyła zażalenie do Sądu II Instancji, które nie zostało jeszcze rozpoznane. Te okoliczności – zdaniem dłużniczki – wskazują, że brak zawieszenia postepowanie egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie spowoduje niepowetowaną szkodę w jej majątku (zażalenie dłużniczki – k.13-15).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużniczki M. S. nie znajduje uzasadnienia. W tym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego ma być jedynie skarga na zawiadomienie dłużniczki o wszczęciu egzekucji. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania takiej skargi zależy od uznania Sądu (jak stanowi art.821 § 1 kpc). Zatem by Sąd nabrał przekonania co do celowości jego zawieszenia, dłużniczka winna uprawdopodobnić, że jej skarga znajduje uzasadnienie i że egzekucja może doprowadzić do powstania szkody po jej stronie (art. 821 § 1 kpc). Tymczasem skoro sama wskazuje w zażaleniu, że podstawę wszczęcia egzekucji stanowił wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 898/14 opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności, a ten rygor póki co nie został zawieszony (w ramach art.346 § 1 kpc), to prawdopodobieństwo zasadności skargi wniesionej w tej sprawie budzi uzasadnione wątpliwości. Zatem już z tej przyczyny brak podstaw do uwzględnienia jej wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania skargi na czynność Komornika Sądowego polegającą na zawiadomieniu dłużniczki o wszczęciu egzekucji.

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużniczki, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 i art.13 § 2 kpc).