Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1264/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S. O. Piotr Cięciwa

Sędziowie: S. O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

del. S. R. J. K.

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kmieciak

przy udziale prokuratora Jolanty Skowrońskiej

po rozpoznaniu dnia 4 kwietnia 2016 roku w Ł.

sprawy:

1.  M. K. urodzonego (...) w Ł. syna J. i A. z domu Śnieg

2.  J. S. urodzonego (...) w Ł. syna H. i E. z domu Kołodziej

3.  R. Z. urodzonego (...) w Ł. syna J. i J. z domu T.

oskarżonych o czyn z art. 282 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców wszystkich oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 24 marca 2015 roku sygn. akt IV K 518/14

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 3 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, iż przyjmuje, że oskarżeni popełnili przypisane im czyny w dniu 7 listopada 2013 roku;

2.  w pozostałym zakresie tenże wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz:

a) adw. R. P. kwotę 619,92 (sześćset dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu M. K. z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

b) adw. S. S. kwotę (...),84 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonym J. S. oraz R. Z. z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4. zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

J. K. P. K. Pisarska