Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 71/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Piotr Augustyniak

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

S.O. Piotr Cięciwa

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Orszulak

przy udziale oskarżyciela prywatnego E. J.

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Łodzi

sprawy M. P. urodzonego (...) w Z., syna J. i M. z domu W.

oskarżonego z art. 217 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oraz pełnomocnika oskarżyciela prywatnego E. J.

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 29 września 2015 roku sygn. akt II K 1278/13

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 k.p.k. i art. 636 § 1 i 3 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  uchyla rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 dotyczące nawiązki;

b)  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego M. P. na rzecz E. J. kwotę 2.000 (dwóch tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia;

2.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. B. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego E. J. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów udziału pełnomocnika oskarżyciela prywatnego z wyboru w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 546,60 (pięćset czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.