Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIK 801/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie W.. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Andrzejkowicz

po rozpoznaniu dnia 22.01.2016 r. sprawy

P. P. ur. (...) w D., syna W. i W., PESEL (...)

prawomocnie skazanego:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach K.. z dnia 17.03.2010 r. w sprawie IIK 1050/09 za czyn z art. 230 §1 k.k. w zw. z art. 228 §4 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełniony w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. na karę roku pozbawienia wolności i grzywny w rozmiarze 50 stawek dziennych po 10 zł i za czyn z art. 276 k.k. popełniony w okresie od stycznia 2008 r. do lutego 2009 r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono; podlega ona wykonaniu w okresie od 16.11.2017 r. do 29.04.2018 r. z zaliczeniem okresu od 28.02.2013 r. do 17.09.2013 r.

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie W.. z dnia 12.08.2010 r. w sprawie VIIK 316/10 za czyn z art. 278 §1 i §3 k.k. popełniony w dniu 18.01.2010 r. na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono, a postanowieniem z dnia 12.11.2013 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W.. zamienił ją na karę aresztu i umorzył postępowanie wykonawcze z uwagi na przedawnienie jej wykonania

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach K.. z dnia 8.03.2011 r. w sprawie IIK 400/10 za czyn z art. 286 §1 k.k. popełniony w okresie od 22.01.2008 r. do 13.02.2008 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 276 k.k. popełniony w okresie od 24.01.2008 r. do czerwca 2009 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5, której wykonanie zarządzono; podlega ona wykonaniu w okresie od 24.04.2015 r. do 21.12.2016 r. z zaliczeniem okresu od 9.11.2013 r. do 12.03.2014 r.

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie W.. z dnia 14.06.2011 r. w sprawie IIK 319/11 za czyn z art. 278 §1 k.k. popełniony w dniu 17.01.2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; podlega ona wykonaniu w okresie od 21.12.2016 r. do 19.06.2017 r.

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie W.. z dnia 13.09.2012 r. w sprawie VIIK 887/11 za czyn z art. 278 §1 i §5 k.k. w zb. z art. 275 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełniony w dniu 6.06.2011 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4, której wykonanie następnie zarządzono, podlega ona wykonaniu w okresie od 19.06.2017 r. do 16.11.2017 r.

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 7.10.2015 r. w Gorzowie W.. w sprawie VIIK 515/15 za czyn z art. 242 §3 k.k. popełniony w dniu 19.06.2014 r.; podlega ona wykonaniu w okresie od 29.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

7.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Gorzowie W.. z dnia 19.05.2011 r. w sprawie IIW 87/11 za wykroczenie z art. 119 §1 k.w.

orzeka

I.  na podstawie art. 85 §§1, 2 i 3 k.k. oraz 86 §1 i §4 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego P. P. objęte wyrokami opisanymi w punktach 1, 3, 4 i 5 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

a)  okres kary dotychczas odbytej w sprawie IIK 400/10 poczynając od dnia 24.04.2015 r. z zaliczeniem okresu od 9.11.2013 r. do 12.03.2014 r.,

b)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie IIK 1050/09: w dniach od 28.02.2013 r. do 17.09.2013 r.;

III.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających łączeniu pozostawia odrębnemu wykonaniu;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie w pozostałym zakresie umarza;

V.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

22.02.2016 r.