Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 93/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

Sędziowie: SO Anna Walus-Rząsa (spr.)

SR (del.) Marta Zalewska

protokolant: asystent sędziego Justyna Brzezińska

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w D.

przeciwko (...) sp. z o.o. w D.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie V Wydziału Gospodarczego z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt V GNc 334/15

postanawia:

1.  oddalić zażalenie,

2.  zasądzić od pozwanego (...) sp. z o.o. w D. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w D. kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Krośnie odrzucił sprzeciw pozwanego (...) sp. z o.o. w D. od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 26 marca 2015 r., wobec nieuzupełnienia braków sprzeciwu mimo wezwania.

Na powyższe postanowienie pozwany złożył zażalenie. W uzasadnieniu wskazał, że strona pozwana nie mogła uzupełnić braków formalnych w terminie, ponieważ przebywała w tym czasie na wyjeździe prywatnym.

W odpowiedzi na zażalenie pozwanego, powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, a rozstrzygnięcie Sądu I instancji jako odpowiadające prawu należy uznać za prawidłowe.

Sąd Rejonowy zasadnie z mocy art. 504 § 1 k.p.c. odrzucił sprzeciw pozwanego, gdyż pozwany nie usunął w terminie braków formalnych sprzeciwu poprzez przedłożenie jednego egzemplarza odpisu sprzeciwu oraz przedłożenie aktualnego odpisu z KRS pozwanego.

Skarżący w istocie nie przedstawił, żadnej argumentacji, która mogłaby skutkować uwzględnieniem jego zażalenia, a w szczególności nie kwestionował faktu, że nie uzupełnił ww. braków formalnych sprzeciwu. Okoliczności podniesione w zażaleniu nie dają podstaw do zakwestionowania istnienia przesłanek do odrzucenia sprzeciwu, o czym prawidłowo orzekł Sąd Rejonowy w zaskarżonym postanowieniu.

Mając powyższe na uwadze, zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., o czym orzeczono w pkt 1.

W przedmiocie kosztów postępowania zażaleniowego Sąd orzekł jak w pkt 2 sentencji postanowienia – na podstawie art. 108 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 12 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. 2013 poz. 490), zasądzając na rzecz powoda od pozwanego kwotę 300 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym, stosownie do wyniku sprawy.