Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 350/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny z siedzibą w składzie:

Przewodniczący:

SSR Lucyna Czerko

Protokolant:

Justyna Bysiak

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim

na rozprawie

sprawy powództwa Gminy D.

przeciwko R. S.

o zapłatę

O R Z E K A

I.  Zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powódki Gminy D. kwotę 21.618,79 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 79/100) wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od następujących kwot:

- 7.752,65 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i 65/100) od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- 3.902,88 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwa złote i 88/100) od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- 3.860,04 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i 04/100) od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- 6.103,22 zł (słownie: sześć tysięcy sto trzy złote i 22/100) od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

II.  Zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powódki Gminy D. kwotę 3 489,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem kosztów postępowania, w tym 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) za zastępstwo procesowe.

Sędzia

Sygn. akt I C 350/15

UZASADNIENIE

Powódka Gmina D. reprezentowana przez radcę prawnego K. K. (pełnomocnictwo k. 11) wniosła pozew przeciwko R. S. o zapłatę kwoty 21.618,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 7.752,65 zł za okres od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 3.902,88 zł za okres od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 3.860,04 zł za okres od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty i od kwoty 6.103,22 zł i za okres od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty oraz o przyznanie kosztów procesu wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powódki wskazał, że pismem w dniu 24 września 1991r. pozwany R. S. zawarł z L. W. umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr (...) o powierzchni 1849 m 2 położonej w D. przy ulicy (...) wraz ze znajdującymi się na terenie działki budynkami. Pozwany z dniem sprzedaży przejął na siebie wszelkie korzyści i ciężary związane z nieruchomością. Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydziału Ksiąg Wieczystych zawiadomieniem z dnia 12 lutego 2003r. poinformował powódkę, że w dziale I księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, na podstawie wykazu zmian gruntowych zmieniono numer i powierzchnię działki nr (...) o powierzchni 1849 m 2, na numer 295 o powierzchni 1847 m 2, natomiast w dziale II księgi wieczystej, na podstawie decyzji Wojewody (...) z dnia 26 sierpnia 1991r. nr (...).n. 16- (...)- (...), wpisano Gminę D. jako właściciela gruntu w miejsce wskazanego uprzednio jako właściciela gruntu Skarbu Państwa. Tym samym, R. S. stał się użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w D. przy ul. (...) na działce nr (...) o powierzchni (...), której właścicielem została Gmina D..

Pismem z dnia 15 grudnia 2009r. Burmistrz Gminy D. wypowiedział pozwanemu dotychczasową wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości i przy przyjęciu, że wartość działki nr (...) wynosi 417.000,00 zł i zaproponował ustalenie wysokości opłaty na kwotę 12.510,00 zł. Pozwany odwołał się od wypowiedzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S., które orzeczeniem z dnia 11 czerwca 2010r. oddaliło jego wniosek. Od przedmiotowego orzeczenia Pozwany wniósł sprzeciw do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Wydziału I Cywilnego.

W dniu 07 grudnia 2010r. strony zawarły w postępowaniu toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S., dotyczącym aktualizacji stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości, ugodę administracyjną, na mocy której ustalono, że stawka tej opłaty począwszy od dnia 01 stycznia 2011 roku, wynosić będzie 2% wartości nieruchomości w części związanej z prowadzeniem działalności turystycznej oraz 1% wartości nieruchomości od udziału w gruncie związanego z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi. Ugoda została zatwierdzona przez SKO postanowieniem z dnia 09 grudnia 2010r., sprostowanym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010r.

Wyrokiem z dnia 04 czerwca 2012r., sprostowanym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydziału I Cywilnego ustalono, iż wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę 12.510,10 zł za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, oraz na kwotę 6.296,29 zł począwszy od dnia 01 stycznia 2011 roku.

W dniu 15 marca 2011r. R. S. zawarł z żoną A. S. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowę darowizny na mocy której Pozwany ustanowił odrębną własność lokalu mieszkalnego nr (...) b, położonego na paterze budynku przy ulicy (...), znajdującego się na działce nr (...) w D. i przekazał wyodrębniony lokal wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu stanowiącym (...) części nieruchomości.

Zobowiązania R. S. względem Powódki zostały ustalone za rok 2010, zgodnie z wyrokiem sądu na kwotę 12.510,10 zł.

Natomiast za rok 2011, ze względu na zawartą pomiędzy stronami ugodę, jak również na okoliczność, że część udziału w prawie użytkowania wieczystego została przeniesiona przez pozwanego na jego małżonkę, ustalono w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu Pozwanemu w wielkości 50,99%, objętej 2% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 4.252,57 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 49,01% objętej 1% stawką opłaty, za okres 73 dni, wysokość opłaty na kwotę 408,74 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 49,01% objętej 1% stawką opłaty, za okres 292 dni, wysokość opłaty na kwotę 1.480,52 zł, co daje łącznie kwotę należności za rok 2011 w wysokości 6.141,83 zł

Za rok 2012 natomiast wysokość należnej powódce opłaty ustalono w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 50,99%, objętej 2% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 4.252,57 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 44,38% objętej 1% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 1.850,65 zł, co daje łącznie kwotę należności za rok 2012 w wysokości 6.103,22 zł.

Za rok 2013 natomiast, wysokość należnej powódce opłaty ustalono w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 50,99%, objętej 2% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 4.252,57 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 44,38% objętej 1% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 1.850,65 zł, co daje łącznie kwotę należności za rok 2013 w wysokości 6.103,22 zł.

Do chwili obecnej R. S. dokonał opłat z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości tj. za rok 2010, kwotę 4757,45 zł, w wyniku czego do zapłaty pozostała kwota 7.752,65 zł, za rok 2011, kwotę 2.238,95 zł w wyniku czego do zapłaty pozostała kwota 3.902,88 zł a za rok 2012, kwotę 2.243,18 zł w wyniku czego do zapłaty pozostała kwota 3.860,04 zł. Za rok 2013 Pozwany nie uiścił jakiejkolwiek opłaty wobec czego do zapłaty za ten rok pozostała kwota 6.103,22 zł.

Wobec okoliczności, że pozwany nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku uiszczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego działki nr (...) w pełnej wysokości, należności powódki z tego tytułu, za lata 2010-2013 wynoszą łącznie kwotę 21.618.79 zł wraz z odsetkami wskazanymi powyżej.

Pozwany pomimo skierowania do niego wezwania do zapłaty do chwili obecnej nie uiścił zaległej należności.

Wniesienie niniejszego powództwa jest w pełni uzasadnione, zarówno co do zasady jak i wysokości. Okoliczności sprawy wskazują, że pozwany nie uiszczając należnych opłat nie wywiązywał się ze swoich obowiązków umownych (k.2-10).

Sąd Rejonowy w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim w dniu 29 czerwca 2015r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc 361/15 zgodnie z żądaniem pozwu (k. 59).

Pozwany R. S. pismem z dnia 10 sierpnia 2013r. wniósł w sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie VI Nc 361/15, w którym zaskarżył nakaz zapłaty w całości.

W uzasadnieniu wskazał, że zamknięto powodowi drogę odwoławczą, zeznania świadków są niedopuszczalne, obliczenia powoda dotyczące powierzchni na podstawie których określono należne kwoty są nieskuteczne, nie ujęto opłat osób trzecich - A. S., ponadto wskazał że kwoty te są przeterminowane.

Ponadto wskazał, że nie jest właścicielem nieruchomości w D. przy ul. (...), która został sprzedana w drodze licytacji w dniu 01 października 2009r. i nie może z tego tytułu ponosić tak dużego obciążenia (k.65-67).

W odpowiedzi na sprzeciw pozwanego pełnomocnik powódki podtrzymał swoje stanowisko w sprawie, wskazał, ze dokonane wyliczenia są prawidłowe, co uzasadniają przedłożone w pozwie wyliczenia oraz wskazał, że zarzut przedawnienia także nie jest zasadny (k.83-86).

Pismem z dnia 07 września 2015r. R. S. wniósł o wyłączenie SSR Lucyny Czerko od orzekania w sprawie I C 350/15 oraz o przekazanie sprawy, jako gospodarczej do Sądu Gospodarczego (k.96-101, 105).

Postanowieniem z dnia 14 października 2015r. Sąd oddalił wniosek R. S. o wyłącznie od rozpoznania sprawy SSR Mariusz Swatowskiego i SSR Lucynę Czerko, a zażalenie pozwanego na to orzeczenie zostało oddalone postanowieniem Sądu Okręgowego wS.Wydziału II Cywilnego Odwoławczego z dnia 07 grudnia 2015r. sygn. II Cz 2170/15.

Sąd ustalił, co następuje :

Pozwany R. S. był w latach 2003r. – do 16 listopada 2015r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w D. przy ul. (...) na działce nr (...) o powierzchni 1.847 m 2 i prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą KW nr (...), a właścicielem gruntu jest Gmina D..

Pismem z dnia 15 grudnia 2009r. Burmistrz Gminy D. wypowiedział pozwanemu dotychczasową wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości i przy przyjęciu, że wartość działki nr (...) wynosi 417.000,00 zł i zaproponował ustalenie wysokości opłaty na kwotę 12.510,00 zł. Od wypowiedzenia pozwany odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S., które orzeczeniem z dnia 11 czerwca 2010r. oddaliło jego wniosek. Wobec sprzeciwu pozwanego sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w K. (...).

W dniu 07 grudnia 2010r. strony zawarły w postępowaniu toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S., dotyczącym aktualizacji stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości, ugodę administracyjną, na mocy której stawka opłaty począwszy od dnia 01 stycznia 2011r. wynosiła 2% wartości nieruchomości w części związanej z prowadzeniem działalności turystycznej oraz 1% wartości nieruchomości od udziału w gruncie związanego z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi. Ugoda została zatwierdzona przez SKO postanowieniem z dnia 09 grudnia 2010r.

W wyroku z dnia 04 czerwca 2012r. sprostowanym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I cywilny orzekł, że wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości ustala na kwotę 12.510,10 zł za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010r. oraz na kwotę 6.296,29 zł począwszy od dnia 01 stycznia 2011r.

W dniu 15 marca 2011 roku R. S. zawarł z żoną A. S. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowę darowizny Rep. A. 574/2010 na mocy której ustanowił odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 34b, położonego na paterze budynku przy ulicy (...), znajdującego się na działce nr (...) w D. i przekazał wyodrębniony lokal wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu stanowiącym (...) części nieruchomości.

Zobowiązania R. S. względem powódki zostały ustalone za rok 2010 zgodnie z wyrokiem sądu na kwotę 12.510,10 zł.

Zobowiązania za rok 2011, ze względu na zawartą pomiędzy stronami ugodę, jak również na okoliczność, że część udziału w prawie użytkowania wieczystego została przeniesiona przez pozwanego na jego małżonkę, ustalono w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującemu pozwanemu w wielkości 50,99%, objętej 2% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 4.252,57 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, w wielkości 49,01% objętej 1% stawką opłaty, za okres 73 dni, wysokość opłaty na kwotę 408,74 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, w wielkości 49,01% objętej 1% stawką opłaty, za okres 292 dni, wysokość opłaty na kwotę 1.480,52 zł, co daje łącznie kwotę należności za rok 2011 w wysokości 6.141,83 zł

Za rok 2012 wysokość należnej opłaty ustalono w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w wielkości 50,99%, objętej 2% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 4.252,57 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w wielkości 44,38% objętej 1% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 1.850,65 zł, co daje łącznie kwotę należności za rok 2012 w wysokości 6.103,22 zł.

Za rok 2013 wysokość należnej opłaty ustalono w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w wielkości 50,99%, objętej 2% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 4.252,57 zł, w odniesieniu do części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w wielkości 44,38% objętej 1% stawką opłaty, wysokość opłaty na kwotę 1.850,65 zł, co daje łącznie kwotę należności za rok 2013 w wysokości 6.103,22 zł.

Do chwili wniesienia pozwu R. S. dokonał opłat z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości tj. za rok 2010, kwotę 4.757,45 zł, w wyniku czego do zapłaty pozostała kwota 7.752,65 zł, za rok 2011, kwotę 2.238,95 zł - do zapłaty pozostała kwota 3.902,88 zł a za rok 2012, kwotę 2.243,18 zł - do zapłaty pozostała kwota 3.860,04 zł. Za rok 2013 Pozwany nie uiścił jakiejkolwiek opłaty zatem do zapłaty pozostała cała opłata w kwocie 6.103,22 zł.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr (...) w pełnej wysokości za lata 2010-2013 wynoszą łącznie kwotę 21.618.79 zł.

dowód: - umowa sprzedaży z dnia 24 września 1991 roku - akt notarialny Rep.A. (...) k.15

- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 12 lutego 2003 roku k. 17

- wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiadający treści księgi wieczystej nr (...) k. 18-31

- wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej i jej aktualizacja z dnia 15 grudnia 2009r. k.32

- orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 11 czerwca 2010r. k. 33-34

- postanowienie SKO z dnia 09 grudnia 2010r. k.35

- postanowienie SKO z dnia 31 grudnia 2010r. k.36

- wyrok Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Wydziału I Cywilnego z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie sygn. akt: I C 141/10 k. 37-42

- postanowienie Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Wydziału I Cywilnego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie sygn. akt: I C 141/10 k.43

- umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa darowizny z dnia 15 marca 2011r. Rep.A. 574/2010 k.44-54

- wezwanie do zapłaty z dnia 25 lipca 2014r. k. 55

- zeznania świadków A. Z. i A. K. k.176-177

Sądowi z urzędu wiadomo ze sprawy I Co 1/15, że postanowieniem z dnia 28 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w K. przysądził na rzecz nabywcy K. C. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w D. przy ul. (...) na działce nr (...) o powierzchni 1.847 m 2 i prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w K. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) oraz prawa własności nieruchomości wydzielonych z przedmiotowej nieruchomości po jej zajęciu i przybiciu tj. lokalu nr (...) - KW nr (...), lokalu nr (...) - KW nr (...), lokalu nr (...) - KW nr (...), lokalu nr (...) - KW (...), lokalu nr (...) - KW nr (...), lokalu nr (...) - KW (...), lokalu nr (...) - KW nr (...), lokalu nr (...) garaż - KW nr (...) i lokalu nr (...) – KW nr (...) – wszystkie księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w K. na rzecz, nabytej na I licytacji w dniu 01 października 2009r. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 16 listopada 2015r., zatem do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia właścicielem oraz zarządcą przedmiotowej nieruchomości pozostawał pozwany R. S. i to on winien uiszczać opłaty za użytkowanie wieczyste.

Sąd zważył, co następuje :

Niniejsze powództwo o zapłatę okazało się w pełni uzasadnione.

Jak wynika z powyższych ustaleń R. S. był w latach 2003 - 2015 użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w D. przy ul. (...), w związku z czym był zobowiązany uiszczać opłatę roczną za użytkowanie wieczyste, której wysokość ustalił Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie I C 141/10 i sprostowanym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012r. ustalony za rok 2010 na kwotę 12.510,10 zł oraz na kwotę 6.296,29 począwszy od dnia 01 stycznia 2011r. Fakt iż w toku postępowania R. S. przestał być użytkownikiem wieczystym gruntu nie zwalnia go od obowiązku uiszczania opłaty rocznej za lata poprzednie, w których był użytkownikiem wieczystym.

Zobowiązania za rok 2011, ze względu na zawartą pomiędzy stronami ugodę oraz przeniesieniem udziału w prawie użytkowania wieczystego na małżonkę pozwanego wyniosły kwotę 6.141,83 zł za rok 2012 kwotę 6.103,22 zł, za rok 2013 kwotę 6.103,22 zł i za rok 2013 kwotę 6.103,22 zł.

Do chwili wniesienia pozwu R. S. dokonał opłat z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości za rok 2010, kwotę 4.757,45 zł - do zapłaty pozostała kwota 7.752,65 zł, za rok 2011, kwotę 2.238,95 zł - do zapłaty pozostała kwota 3.902,88 zł a za rok 2012, kwotę 2.243,18 zł - do zapłaty pozostała kwota 3.860,04 zł oraz za rok 2013 cała opłata w kwocie 6.103,22 zł. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr (...) w pełnej wysokości za lata 2010-2013 wynoszą łącznie kwotę 21.618.79 zł.

Sąd wydał w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił żądanie powoda w całości, pouczając pozwanego o art. 503 i 505 5 k.p.c. Pozwany zaskarżając nakaz zapłaty w całości kwestionują błędnie obliczenie opłaty w stosunku do powierzchni oraz nieujęcie A. S., jako współwłaścicielki nieruchomości oraz podniósł zarzut przedawnienia dochodzonych opłat.

W ocenie Sądu wszystkie zarzuty pozwanego okazały się niezasadne.

Zgodnie z art. 71. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Jak wynika z przedstawionych wyliczeń dokonanych przez powoda, obliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste dokonane było prawidłowo i z uwzględnieniem udziału pozwanego w prawach do przedmiotowej nieruchomości, co potwierdzają wszystkie dokonane przez powoda szczegółowe obliczenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 78 ust. 2 ustawy użytkownik wieczysty, jeżeli nie zgadza się z dokonywanym przez organ wypowiedzeniem, może złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie mniej jednak, złożenie tego wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości (art. 78 ust 4 ustawy).

W świetle przepisu art. 79 ust 5 ustawy, ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia przed kolegium ugody nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 01 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.

W przypadku wyroku sądowego różnica w opłacie, jest wymagalna od daty uprawomocnienia się wyroku, gdyż zgodnie z przepisem art. 80 ust 3 ustawy, w razie wniesienia sprzeciwu w terminie, orzeczenie traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia. Tym samym wyrok sądu od dnia uprawomocnienia się ustala na nowo prawa i obowiązki stron, a roszczenie wynikające z wyroku może być wymagalne od dnia jego prawomocności, oczywiście o ile inna data nie wynika z treści samego orzeczenia, o w okoliczności niniejszej sprawy nie miało miejsca.

Mając na uwadze, że wyrok Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskiego Wydziału I Cywilnego z dnia 04 czerwca 2012r. wydany w sprawie o sygn. akt I C 141/10, uprawomocnił się w dniu 10 lipca 2012r. a pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu w dniu 29 maja 2015r. nie upłynął trzyletni okres przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynikający z art. 118 k.c.

Wobec zasadności roszczenia Sąd orzekł jak w pkt I wyroku uwzględniając pozew w całości, zgodnie z żądaniem pozwu zarówno co do zasady jak i wysokości.

Ponieważ powódka wygrała proces w całości, stosownie do wynikającej z przepisu art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. zasady odpowiedzialności za wynik procesu, zasądzono od pozwanego R. S. jako strony przegrywającej na rzecz powódki Gminy D. kwotę 3.489,00 zł, w tym 2.400,00 zł za zastępstwo procesowe, ustaloną i przyznaną zgodnie z § 1 pkt 1 § 2 ustęp 1, 2 § 3 ustęp 1 § 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.Nr 163 poz. 1348 z późń. zm.). Na koszty procesu oprócz wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika w kwocie 2.400,00 zł składa się opłata stosunkowa od wniesionego pozwu w kwocie 1.089,00 zł.

Sędzia