Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1172/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący del. SSR Paulina Kuźma

Protokolant sekr. sąd. Marta Chwieśko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 roku

sprawy S. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania S. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 27 marca 2015 roku znak (...)

postanawia:

na podstawie art. 174 §1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.