Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 319/09

POSTANOWIENIE

dnia 22 września 2009r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Marcin Sosiński

Protokolant: Adam Firuta

bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej

po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie D. F.

z urzędu

w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

na podstawie art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k.

postanawia

uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Trzebnicy, jako właściwemu.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2009r. (data wpływu) skazany D. F. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego. Z danych o karalności skazanego wynika, że w pierwszej instancji orzekały wyłącznie Sądy Rejonowe.

Sąd, zgodnie z dyspozycją art. 569 § 1 k.p.k., który stanowi, że jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji, przekazał w tym zakresie sprawę do rozpoznania sądowi, który orzekał jako ostatni (Sąd Rejonowy w Trzebnicy).

W tym stanie rzeczy orzeczono jak na wstępie.