Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 512/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący – SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku:

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w B. (wierzyciela)

z udziałem:

J. D. (dłużnika)

o: egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności komornika sądowego

na skutek zażalenia dłużnika J. D. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt XII Co 507/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 512/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. XII Co 507/15, z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w B. przeciwko dłużnikowi J. D. o egzekucję świadczenia pieniężnego w przedmiocie skargi dłużnika na czynności komornika odrzucił skargę.

W uzasadnieniu wskazał, że dłużnik złożył skargę na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy M. B. w sprawie Km 1873/14. Zarządzeniem doręczonym skarżącemu w dniu 17 lutego 2015 r. został on wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez dołączenie odpisu skargi w 2 egzemplarzach w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24 lutego 2015 r. skarżący nie wykonał zarządzenia.

Zażalenie na postanowienie złożył dłużnik, domagając się jego uchylenia w całości. W uzasadnieniu zakwestionował on stanowisko Sądu Rejonowego wskazując, iż w dniu 24.02.2015 r. złożył pismo uzupełniające braki formalne w Urzędzie Pocztowym (...) oraz że posiada potwierdzenie nadania, jak i potwierdzenie odbioru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie nie jest zasadne. Przystępując do rozpoznania zażalenia przypomnieć należy, że zgodnie z art. 767 3 k.p.c. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Zatem Sąd przede wszystkim bada, czy skarga została wniesiona w przepisanym terminie, czy pismo zawierające skargę nie jest dotknięte brakami formalnymi oraz czy od skargi uiszczono należną opłatę. Sąd Rejonowy nie rozpoznał skargi dłużnika merytorycznie z uwagi na jej braki formalne, których dłużnik nie uzupełnił w terminie.

Wśród elementów, jakie powinna zawierać skarga na czynności komornika, oprócz ogólnych wymogów pisma procesowego (zawartych w art. 126 k.p.c)., znajduje się również obowiązek załączenia odpisu skargi (zgodnie z art. 128 k.p.c.) Z akt sprawy wynika, że dłużnik wniósł skargę na czynność Komornika Sądowego w jednym egzemplarzu, a zarządzenia Sądu Rejonowego nie wykonał w terminie. Co prawda wskazał w zażaleniu, że jest w posiadaniu dowodu potwierdzenia nadania (nie opisał dokładnie czego), jak również potwierdzenia odbioru (też nie wskazał czego), jednakże nie przedstawił tych „dowodów nadania” na potwierdzenie, że braki formalne skargi jednak usunął i to w wymaganym terminie.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanego jako niezasadne (art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. i art. 13 §2 k.p.c.).