Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 576/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia strony powodowej Banku (...) S.A. w W. na rozstrzygnięcie o kosztach procesu zawarte w nakazie zapłaty Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt I Nc 1093/16

w sprawie przeciwko S. J.

o zapłatę 1.132,72 zł

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z dnia 1 maja 2016 r. Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany S. J. powinien zapłacić stronie powodowej obok roszczenia głównego i odsetek, kwotę 294,50 zł tytułem kosztów postępowania. W uzasadnieniu, Sąd powołując treść art. 98 § 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc wskazał, że pozwany przegrał sprawę w całości, a zatem należało obciążyć go kosztami tego postępowania, na które składało się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 270 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz ¼ opłaty od pozwu. Sąd nie znalazł natomiast podstaw do przyjęcia, że na koszty strony powodowej niezbędne do celowego dochodzenia praw rozpoznawanej sprawie składały się także opłaty skarbowe od pełnomocnictw rodzajowych udzielonych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku w łącznej kwocie 34 złotych.

W zażaleniu na powyższe rozstrzygnięcie, strona powodowa zarzuciła naruszenie art. 98 § 1 kpc, poprzez niezasądzenie od pozwanego całości poniesionych i niezbędnych do celowego dochodzenia jego praw kosztów, tj. kwoty 34 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictw. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do udzielenia pełnomocnictw swoim pracownikom do podpisywania wyciągu z ksiąg banku, co wynika z zasad reprezentacji osoby prawnej. Mając na uwadze powyższe, skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w przedmiocie zwrotu kosztów procesu, poprzez zasądzenie całości kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Należy bowiem podzielić stanowisko Sądu pierwszej instancji, że w rozpoznawanej sprawie brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia dodatkowych opłat skarbowych, które zostały udzielone pracownikom strony powodowej. W sprawie od samego początku, na podstawie pełnomocnictwa z 14 września 2015 r. / k. 6 /, stronę powodową reprezentuje profesjonalny pełnomocnik będący radcą prawnym. Zatem tylko i wyłącznie od tego pełnomocnictwa wymagana jest opłata skarbowa. Ocena ta wynika jasno z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783), zgodnie z którymi opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, zaś obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Podpisanie przez pracowników powoda wyciągu z ksiąg banku nie miało na celu wszczęcia, czy też jego reprezentacji w tym postępowaniu sądowym i w zasadzie zmierza do nieuprawnionej próby niezasadnego zwiększenia kosztów postępowania, a zatem brak jest jakichkolwiek podstaw aby przyjąć, że był to niezbędny koszt do dochodzenia roszczenia, skoro nie dotyczyło dokonania czynności przed sądem.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 i art. 13 § 2 kpc, orzekł jak w postanowieniu.