Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 833 / 15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 listopada 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

H. S.

przeciwko

D. T.

o przywrócenie naruszonego posiadania

na skutek zażalenia pozwanego D. T. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie I C 1999/15 - w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 833/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa H. S. przeciwko D. T. o przywrócenie naruszonego posiadania udzielił powódce zabezpieczenia do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy poprzez nakazanie pozwanemu by przekazał powódce aktualny komplet kluczy do lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) i udostępnił jej lokal do korzystania.

Powołując się na treść art. 730 1 k.p.c. Sąd zwrócił uwagę, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w jego udzieleniu, podkreślając przy tym, iż niezbędne jest łączne wystąpienie obu tych przesłanek.

Powódka przez przywołane w pozwie okoliczności oraz załączone do pozwu dowody z dokumentów, w wystarczający sposób uprawdopodobniła dochodzone roszczenie oraz interes prawny w zadaniu udzielenia zabezpieczenia, gdyż jak wskazano w uzasadnieniu brak zabezpieczenie nie tylko mógłby pozbawić powódkę miejsca do zamieszkania ale również uniemożliwiłby wykonanie przyszłego orzeczenia. Mając na uwadze treść art. 755 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy uznał za właściwe udzielenie powódce zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego w sposób opisany bliżej w sentencji zaskarżonego postanowienia (na podstawie art. 730 1k.p.c w zw. z art. 755 § 1 pkt. 1 k.p.c.).

W zażaleniu na postanowienie pozwany D. T. wprost wskazał, że domaga się jego uchylenia, choć z uzasadnienia zażalenia wyprowadzić należy wniosek, że zmierzał w istocie do jego zmiany poprzez oddalenie wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu, że niezasadnie uznał, iż powódka uprawdopodobniła swoje roszczenie oraz interes prawny w domaganiu się jego zabezpieczenia. Uzasadnienie zaskarżonego postanowienia jest – zdaniem powoda – lakoniczne i nie wskazuje jakie dokumenty złożone w sprawie Sąd miał na uwadze udzielając zabezpieczenia. Poza tym pozwany, choć nie zapoznał się jeszcze z pozwem, to zaprzecza by okoliczności podane w jego uzasadnieniu rzeczywiście zaistniały. Powódka nie uprawdopodobniła też interesu prawnego w żądaniu udzielenia zabezpieczenia, a założenie Sądu Rejonowego – na tym etapie postępowania, że jeśli wyda wyrok korzystny dla powódki, to nie zostanie on wykonany, nie znajduje uzasadnienia

W odpowiedzi na zażalenie powódka wniosła o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne. Pamiętać należy, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez Sąd można żądać zabezpieczenia roszczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). Zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania.

Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone, co oczywiście nie oznacza udowodnienia roszczenia (tj. jego wykazania). W niniejszej sprawie powódka uprawdopodobniła, że zamieszkiwała w lokalu mieszkalnym objętym postępowaniem w ramach umowy zawartej z poprzednim jego właścicielem, przy czym bez znaczenia – na tym etapie postępowania – pozostaje charakter tej umowy. Jak twierdziła została pozbawiona możliwości przebywania i korzystania z tego mieszkania przez pozwanego. Te okoliczności, oceniane z punktu widzenia wymogów postępowania o przywrócenie naruszonego posiadania określonych w art.478 kpc, pozwalają uznać, że roszczenie powódki zostało wystarczająco uprawdopodobnione, by Sąd mógł udzielić zabezpieczenia (w ujęciu art. 730 1 § 1 k.p.c.).

W odniesieniu do drugiej z przesłanek Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

W rozpoznawanej sprawie konsekwencją braku udzielenia zabezpieczenia może być utrata możliwości korzystania z lokalu stanowiącego dla uprawnionej jedyne miejsce zamieszkania, z drugiej strony brak zabezpieczenia może skutkować tym, że pozwany, który nie uznaje umowy zawartej pomiędzy powódką, a jego poprzednikiem będzie rozporządzał lokalem, utrudniając wykonanie ewentualnego orzeczenia, gdyby było dla powódki korzystne. Ta ostatnia uwaga, co podkreśla się, w żadnym stopniu nie przesądza o zasadności czy też niezasadności roszczenia powódki, co oceni Sąd Rejonowy samodzielnie dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd odwoławczy oddalił zażalenie pozwanego, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. ).