Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 428/16

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Kończal (spr.)

Sędziowie SSO Hanna Matuszewska, SSO Jadwiga Siedlaczek

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: S. D.

przeciwko H. F.

o zachowek

od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

sygn. akt I C 560/16

p o s t a n a w i a : uchylić zaskarżone postanowienie.

/SSO Hanna Matuszewska/ /SSO Małgorzata Kończal/ /SSO Jadwiga Siedlaczek/

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił pozew na podstawie art. 199 §1 pkt 2 k.p.c., jako że zachodzi powaga rzeczy osądzonej, gdyż sprawa o zachowek pomiędzy stronami została już rozstrzygnięta nakazem zapłaty z dnia 2 lutego 2006r.(zapewne powinno być - 2016r.) , sygn. akt I Nc 165/16.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie, a także o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych. Skarżący wskazał, że powód wystąpił z pozwem o zachowek, zgłosił wnioski dowodowe i z uwagi na te wnioski nie wnosił o wydanie nakazu zapłaty. Mimo to Sąd wydał nakaz zapłaty nie rozstrzygając o całości zgłoszonego roszczenia, nie odniósł się do oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dlatego powód wystąpił z niniejszym pozwem o uzupełninie zachowku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie było zasadne.

Jak wynika z treści pozwu, powód dochodzi w niniejszym postępowaniu dopłaty do zachowku zasądzonego nakazem zapłaty z dnia 2 lutego 2016r,. albowiem w poprzednim postępowaniu Sąd nie orzekł o całym żądaniu powoda. Jak wynika bowiem z uzasadnienia pozwu, który wpłynął do Sądu w dniu 26 stycznia 2016r. i został zarejestrowany pod sygnaturą najpierw I C 116/16, a następnie I Nc 165/16, powód wskazywał, że jego zmarły ojciec poza lokalem mieszkalnym o wartości 150.000zł, posiadał oszczędności, ale powodowi nie była znana ich wysokość, dlatego wnosił, aby Sąd zwrócił się do Banku (...)o stosowne informacje i zastrzegał sobie prawo rozszerzenia powództwa w przypadku uzyskania informacji, że spadkodawca posiadał oszczędności na rachunku bankowym. Natomiast kwota 25.000zł, o której zasądzenie wnosił wynikała jedynie z tytułu zachowku obliczonego od wartości sprzedanego lokalu mieszkalnego posiadanego przez spadkodawcę.

W takich okolicznościach przyznać należało rację stronie powodowej, że podstawa odrzucenia pozwu w postaci res iudicata w rzeczywistości nie zachodzi. Powód wprawdzie dochodził przeciwko pozwanej zachowku po śmierci ojca, ale jego osądzone roszczenie dotyczyło jedynie zachowku obliczonego od wartości lokalu mieszkalnego, który posiadał spadkodawca, a który został przez pozwaną sprzedany za 150.000zł. Zgłoszone już w poprzednim postępowaniu roszczenie, wprawdzie nieokreślone co do wysokości, nie zostało przez Sąd rozpoznane, trudno więc uznać, aby zachodziła powaga rzeczy osądzonej, a w efekcie podstawa do odrzucenia pozwu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 §1 k.p.c. w zw. z art. art. 397 §2 zdanie pierwsze k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Wbrew żądaniu powoda zawartemu w zażaleniu, Sąd Okręgowy nie rozstrzygał o kosztach postępowania zażaleniowego, gdyż orzeczenie o wspomnianych kosztach może być zawarte jedynie w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji (art. 108 §1 k.p.c.).

/SSO Hanna Matuszewska/ /SSO Małgorzata Kończal/ /SSO Jadwiga Siedlaczek/