Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III KK 38/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący)
SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)
SSN Dorota Rysińska
Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka
w sprawie B. K.
skazanego z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.,
po rozpoznaniu na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 16 marca 2016 r.,
kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego
od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w B. z dnia 6
października 2011 r.,
uchyla ust. I zaskarżonego wyroku dotyczący przypisania B.
K. ciągu przestępstw z art. 291 § 1 k.k. i na podstawie art. 17 § 1
pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 45 § 1 k.w. postępowanie karne w tym
zakresie umarza, a kosztami procesu w sprawie obciąża Skarb
Państwa.
UZASADNIENIE
Zaskarżonym wyrokiem zaocznym z dnia 6 października 2011 r. Sąd
Rejonowy w B. w sprawie XV K …/11, uznał w pkt I B. K. za winnego ciągu
przestępstw z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 91 § 1 k.k., polegającego
na tym, że:
2
- w okresie od 10 do 30 października 1992 r. od nieustalonej osoby nabył
będące własnością W. K. przedmioty w postaci lusterka wstecznego i kalkulatora
marki Casio o wartości nie mniejszej niż 296.597 zł starych złotych (29,66 złotych)
wiedząc, że pochodzą one z czynu zabronionego, przy czym czynu tego dopuścił
się przed upływem pięciu lat od odbycia kary w wymiarze ponad 6 miesięcy
pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne;
- w okresie od 6 października 1992 r. do 7 listopada 1992 r. nabył od
nieustalonej osoby będące własnością W. K. przedmioty w postaci koca, pojemnika
plastikowego o pojemności 5 l, podnośnika do samochodu, termostatu do
samochodu marki Łada oraz przedmioty będące własnością S. T. w postaci anteny
CB, radia marki Boston, CB radio marki Lafayette Indianpolis wraz z mikrofonem,
wiertarki ręcznej koloru pomarańczowego produkcji polskiej, lutownicy
transformatorowej koloru czerwono – białego, kombinerek z rękojeściami koloru
zielonego, 4 śrubokrętów z rękojeściami koloru białego, przyrządu medycznego
pen, kombinerek stalowych tzw. ściskaczy, 10 kluczy nasadowych oraz dźwigni do
kluczy o wartości nie mniejszej niż 1.080.000 starych złotych (108 złotych) wiedząc,
że pochodzą one z czynu zabronionego, przy czym czynu tego dopuścił się przed
upływem pięciu lat od odbycia kary w wymiarze ponad 6 miesięcy pozbawienia
wolności za umyślne przestępstwo podobne.
Za te czyny Sąd wymierzył mu na podstawie w/w przepisów karę 6 miesięcy
pozbawienia wolności i zwolnił oskarżonego w tym zakresie od kosztów
sądowych.
W pkt II wyroku Sąd uniewinnił oskarżonego B. K. od czynu zarzucanego w
pkt II aktu oskarżenia, a kosztami procesu w tej części obciążył Skarb Państwa.
Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 15 listopada 2011 r. bez postępowania
odwoławczego (k. 377, t. II).
Powyższe orzeczenie zostało zaskarżone na korzyść skazanego B. K.
kasacją Prokuratora Generalnego w części dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w
punkcie I części dyspozytywnej wyroku – w zakresie skazania za czyny określone
w art. 291 § 1 k.k. Skarżący zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku
naruszenie przepisów prawa karnego materialnego – art. 4 § 1 k.k., polegające na
zastosowaniu wobec oskarżonego przepisu ustawy obowiązującej w czasie
3
popełnienia przestępstw, która to ustawa nie była dla niego względniejsza. Wskutek
tego naruszenia doszło do zakwalifikowania czynów przypisanych oskarżonemu
jako ciągu przestępstw określonych w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w
sytuacji, gdy w chwili orzekania czyny te z uwagi na wartość nabytego mienia,
pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem – stanowiły wykroczenie
określone w art. 122 § 1 k.w., a zatem ich karalność ustała.
W oparciu o tak sformułowany zarzut Prokurator Generalny wniósł o
uchylenie wyroku w zaskarżonej części i umorzenie postępowania w tym zakresie
wobec przedawnienia karalności wykroczenia na podstawie art. 17 pkt 6 k.p.k. w
zw. z art. 45 § 1 k.w.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja wniesiona przez Prokuratora Generalnego jest oczywiście zasadna,
co umożliwiło jej uwzględnienie w trybie przewidzianym w art. 535 § 5 k.p.k.
Należy zwrócić uwagę, iż przypisane zaskarżonym kasacją wyrokiem
skazanemu K. czyny z art. 291 § 1 k.k., popełnione zostały w okresie od dnia 6
października 1992 r. do dnia 7 listopada 1992 r. Jest rzeczą oczywistą, że
prawidłowa ocena prawna czynu stanowiącego przestępstwo paserstwa wymaga
uwzględnienia przez sąd wartości mienia będącego przedmiotem tego czynu.
Trzeba przypomnieć, że w czasie popełnienia przez skazanego przestępstw, w
wypadku mienia, którego wartość nie przekraczała kwoty 250.000 starych złotych,
czyn sprawcy stanowił jedynie wykroczenie. A zatem w przedmiotowej sprawie, w
przypadku mienia o wartości - odpowiednio 296.597 starych złotych oraz 1.080.000
starych złotych, czyny B. K. powinny wówczas zostać zakwalifikowane jako
przestępstwa określone w art. 215 § 1 kodeksu karnego z 1969 r.
Słusznie jednak zwrócił uwagę Prokurator Generalny, że stosując reguły
intertemporalne określone w art. 4 § 1 k.k., analizuje się odpowiedzialność karną za
dany czyn oskarżonego nie tylko w kontekście ustawy obowiązującej w czasie
popełnienia przestępstwa oraz w czasie wyrokowania, ale również przez pryzmat
wszystkich zmieniających się stanów prawnych w przedziale czasowym
wyznaczonym przez datę czynu i datę wyrokowania (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. III KK 74/13, Lex Nr 1388230). Jeśli
tak, to nie może ulegać wątpliwości, że prawidłowa ocena prawna przypisanych
4
oskarżonemu B. K. czynów winna doprowadzić Sąd Rejonowy w B. do
przekonania, że stanowią one wykroczenie z art. 122 § 1 k.w., a w konsekwencji -
do umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 45 § 1
k.w., wobec przedawnienia karalności.
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84,
poz. 386, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 1995 r. wprowadzono do obrotu
pieniężnego nową polską jednostkę pieniężną o nazwie złoty, mającą wartość
równą 10.000 starych złotych. Z kolei w przepisie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca
1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz
podwyższenia dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.
U. Nr 95, poz. 475), sformułowano zasadę, że ilekroć przepisy ustaw w odniesieniu
do przestępstw i wykroczeń określają wartość kwotową mienia, towaru lub
wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości dziesięciokrotnej. W dniu wejścia w
życie tej ustawy 20 listopada 1995 r. wartość graniczna pomiędzy przestępstwem
określonym w art. 215 § 1 k.k. z 1969 r., a wykroczeniem z art. 122 § 1 k.w.
wynosiła 250 zł.
W przypadku skazanego B. K. wartość mienia po denominacji wynosiła
odpowiednio - 29,66 zł oraz 108 zł. A zatem w czasie orzekania przez Sąd
Rejonowy w B. obowiązywała ustawa względniejsza dla sprawcy w rozumieniu art.
4 § 1 k.k., co oznaczało, że czyny przypisane skazanemu wyczerpywały znamiona
wykroczenia z art. 122 § 1 k.w., a nie przestępstwa z art. 215 § 1 d.k.k., czy też z
art. 291 § 1 k.k.
Jak trafnie podniesiono w kasacji, bez znaczenia pozostawał w tym
przypadku fakt, jakiego normatywnego typu czynu dopuścił się sprawca kradzieży
mienia, które stało się później przedmiotem paserstwa - kradzieży zwykłej, czy też
kradzieży z włamaniem. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 września 1997 r. (I
KZP 15/97, OSNKW 1997, nr 11-12, poz. 96), rozstrzygnął tę kwestię
jednoznacznie, wyrażając pogląd, że przedmiotem wykroczenia określonego w art.
122 § 1 k.w., może być także mienie pochodzące z kradzieży z włamaniem (art.
279 k.k.), jeżeli jego wartość nie przekracza 250 zł. Przeprowadzając wyczerpujące
rozważania w tym zakresie, Sąd Najwyższy stwierdził w uzasadnieniu uchwały, że
przepis art. 122 k.w. odwołuje się nie do czynu określonego w art. 119 k.w.
5
(kradzieży stanowiącej wykroczenie), lecz do nazwy czynu zabronionego
"kradzież", a zatem także do kradzieży z włamaniem. (podobnie również w
wyrokach Sądu Najwyższego: z dnia 25 czerwca 2015 r., II KK 129/15, Lex Nr
1750140; z dnia 28 lipca 2004 r., V KK 104/04, Lex Nr 121684).
W tej sytuacji ustalenie Sądu Rejonowego w B., że skazany dopuścił się
przestępstw z art. 291 § 1 k.k. było konsekwencją rażącej obrazy prawa
materialnego – art. 4 § 1 k.k., które miało w sposób oczywisty istoty wpływ na treść
wyroku. Uzasadniało to potrzebę uchylenia zaskarżonego wyroku w części
dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w pkt I orzeczenia. Mając natomiast na
względzie fakt, że karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia
upłynął jeden rok, a jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność ustaje z
upływem 2 lat od popełnienia czynu (art. 45 § 1 k.w.), należało umorzyć
postępowanie w stosunku do B. K., wobec przedawnienia karalności.
O kosztach procesu w sprawie orzeczono na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k.
w zw. z art. 637a k.p.k. i art. 638 k.p.k.
eb