Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 532/16

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko M. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 2 marca 2016 r., sygn. akt I C 174/16

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Raciborzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 532/16

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Raciborzu w postanowieniu z dnia 2 03 2016r. zasądził

od powódki Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanej M. B. kwotę 1.2017zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, uznając, że wobec cofnięcia powództwa i podjęcia przez pozwaną obrony w sprawie zachodzą przewidziane w regulacji art. 98 § 1 k.p.c. przesłanki do zasądzenia na rzecz pozwanej zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie zaskarżyła powódka Bank (...) Spółka Akcyjna

w W., która wnosili o jego zmianę przez oddalenie wniosku pozwanej.

Zarzucała, że zaskarżone postanowienie wydano z obrazą regulacji art. 98 § 1 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 108 § 1 k.p.c. sąd o kosztach procesu orzeka

w orzeczeniu kończącym postępowanie, bądź w uzupełniającym go postanowieniu.

W realiach sprawy oznacza to, iż orzeczenie w tym przedmiocie powinno było zostać zawarte w postanowieniu z dnia 24 02 2016r. w którym umorzono postępowanie bądź w postanowieniu o uzupełnieniu tego postanowienia.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w dniu 2 03 2016r. na skutek wniesienia przez pozwaną w dniu 1 03 2016r. wniosku z dnia 29 02 2016r. o zasądzenie

na jej rzecz od powódki zwrotu kosztów procesu.

W obecnym materiale sprawy nie sposób jednak przyjąć, iż wskazane pismo zawiera jednoznaczny wniosek o uzupełnienie postanowienia z dnia 24 02 2016r.

w konsekwencji czego zaskarżone orzeczenie jest przedwczesne.

Dlatego już tylko z tego powodu zażalenie pozwanej jest uzasadnione, co niezależnie od podniesionych w nim zarzutów (ich ocena jest bezprzedmiotowa) prowadziło do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest wadliwe i dlatego zażalenie skarżących jako uzasadnione uwzględniono zmieniając zaskarżone postanowienie

w sposób wskazany w sentencji w oparciu o regulację art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę wyjaśni jednoznacznie charakter pisma procesowego pozwanej z dnia 29 02 2016r. i w tym celu zobowiąże ją w zakreślonym jej terminie do jednoznacznego oświadczenia się czy pismo to należy również traktować jako wniosek o uzupełnienie postanowienia z dnia 24 02 2016r.

Następnie w zależności od zajętego przez nią stanowiska podejmie stosowne czynności a w przypadku ponownego orzekania o zasadności wniosku pozwanej o zasądzenie na jej rzecz od powódki zwrotu kosztów procesu weźmie pod uwagę pogląd prawny zgodnie z którym „możliwość żądania zwrotu kosztów powstaje dopiero po doręczeniu pozwu pozwanemu lub po powstaniu takiej sytuacji która powoduje wywołanie zawisłości sporu, mimo niedoręczenia pozwu pozwanemu (post. S.A. z 22 03 1995r., Acz 134/95, OSP 1995r., nr 11, poz. 232).

SSO Leszek Dąbek