Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 712/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2016r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Piotr Rajczakowski

Sędziowie: SO Jerzy Dydo

SO Agnieszka Terpiłowska

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) w G.

przy udziale dłużnika T. K.

w przedmiocie skargi na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu M. K. sygn. akt Km 4812/15/15

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 10 maja 2016r., sygn. akt I Co 2174/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 10 maja 2016.r., Sąd Rejonowy w Wałbrzychu odrzucił skargę na czynności komornika złożoną przez dłużnika T. K.. W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zarządzeniem wezwano dłużnika do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez przedłożenie dwóch egzemplarzy skargi w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie doręczono w dniu 2 marca 2016t a termin upłynął bezskutecznie w dniu 9 marca 2016r. W wymaganym terminie braki nie zostały uzupełnione. Skarga zatem na podstawie art. 767 3 k.p.c. została odrzucona.

Zażalenie na postanowienie złożył dłużnik wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do rozpoznania przez sąd najbliższy G.. W uzasadnieniu zażalenia dłużnik wskazał, iż wezwanie odebrał w dniu 3 marca 2016r.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Zarządzeniem z dnia 11 lutego 2016r. Sąd pierwszej instancji zobowiązał dłużnika m.in. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez dołączenie dwóch dodatkowych egzemplarzy skargi wraz z załącznikami, oraz uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych poprzez złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Z dowodu doręczenia przesyłki wynika, iż przesyłka zawierająca zarządzenie, kierowana na adres wskazany przez dłużnika w skardze, była dwukrotnie awizowana w dniu 19 lutego 2016r i 29 lutego 2016r., i w dniu 2 marca została odebrana przez jej adresata – dłużnika. Pismo dłużnika zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu 10 marca 2016r. a zatem z przekroczeniem terminu do usunięcia braków.

Za Sądem pierwszej instancji wskazać zatem należy, że analiza akt sprawy nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, iż bezskutecznie upłynął zakreślony dłużnikowi termin do usunięcia braków formalnych skarg i skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 767 3 zd. 1 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zażalenie podlegało oddaleniu.

(...)